Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


12.11.2010, 03:00 - Grzechy rozdzierają Moje Najświętsze Serce

Napisz to, Moja córko. Godziny mijają. Nie lekceważ Mojej prośby o opublikowanie Mojego ostrzeżenia dla ludzkości. Teraz trzeba pokutować. Moje dzieci muszą teraz usłyszeć Moje ostrzeżenie. Moja córko, skontaktuj się najpierw z grupami chrześcijańskimi, by przekazać im Moje prośby.
Bądź silna. Wybrałem cię do tego Dzieła, aby Moje błagania o odkupienie zostały szybko usłyszane. Pisz tę Księgę i przekazuj Moje Orędzia, posługując się nowoczesnymi środkami przekazu, takimi jak Internet i media. Ponieważ Moja prośba jest pilna, będę cię trzymał za rękę, abyś mogła zrozumieć to Orędzie.
Jesteś silniejsza niż myślisz. Codziennie módl się więcej do Mnie Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia. Nie lękaj się. Dlaczego jesteś tak przestraszona? Życie Wieczne, kiedy Niebo i ziemia połączą się w jedno, należy powitać radośnie. To właśnie o to człowiek zabiega od początku czasu. Nie daj się zwieść atrakcjom, które ziemia ma do zaoferowania. Nie mają one żadnego znaczenia w porównaniu ze wspaniałością Królestwa Mojego Ojca. Otrzymasz wsparcie, gdy tylko plan względem ciebie zacznie się realizować.
Tych kilka ostatnich dni było dla ciebie przytłaczających, a jednak przyjęłaś w swoim sercu to, o co cię proszę. Jest to trudne i być może trochę przerażające, żebyś zrozumiała to wszystko, ale ważne jest, że Mi ufasz.
Trzymaj Mnie w swoim sercu i oprzyj się na Mnie. Porzuć wszelkie wątpliwości, które masz, a twoje zadanie będzie łatwiejsze. Musisz przypomnieć ludziom o Moich obietnicach i odnieść się do Mojego spisanego Słowa. Powróć do Pisma, by nabrało to sensu. Nigdy nie lękaj się przypominać ludziom, jak ich grzechy rozdzierają Moje Najświętsze Serce i przeszywają Duszę Mojego Ojca Przedwiecznego.
My, Moja Matka i wszyscy święci, będziemy trzymać cię za rękę i damy ci siłę. Zostanie ci udzielone praktyczne prowadzenie i ukazane nowe możliwości, by pomóc ci w twoim Dziele.
Strzeż się tych, którzy stwarzają przeszkody, aby opóźniać cię w twoich przekazach. Módl się za nich i idź dalej. Wiem, że jesteś zmęczona, ale na Moją prośbę należy odpowiedzieć szybko.
Nadszedł teraz czas, abyś odpoczęła, Moje dziecko. Reagujesz właściwie, z wiarą i odwagą. Nigdy się nie poddawaj.
Twój umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


12th November 2010, 03:00 - Sins are breaking My Sacred Heart

Write this, My daughter. The hours are ticking. Do not ignore My request to publish My Warning to mankind. There is a need now to repent. My children must hear My Warning now. My daughter, communicate with Christian groups, first, to impart My pleas.
Stay strong. I have chosen you for this Work, so that My pleas for redemption will be heard quickly. Write The Book and communicate My Messages, using modern communications, such as the Internet and the media. While My request is urgent, I will hold your hand, so that you can understand the Message.
You are stronger than you think. Pray to Me more, daily, My Divine Mercy. Fear not. Why are you so frightened? Eternal life, when Heaven and Earth merge as one, is to be welcomed. It is what man has strived for since time began. Don't be fooled by the attractions that Earth has to offer. They pale into insignificance when compared with the splendour of My Father's Kingdom. You will be sent support, as soon as your plan begins to unfold.
These last few days have been overwhelming for you, yet, you have accepted, in your heart, what I Am asking of you. It is difficult and perhaps a little frightening for you to take all of this in, but it is important that you trust in Me.
Hold Me in your heart and lean on Me. Surrender any doubts you have and your task will be easier. You must remind people of My promises and refer to My written Word. Fall back on Scripture to make sense. Never ever be afraid to remind people how their sins are breaking My Sacred Heart and piercing the Soul of My Eternal Father.
We, My Mother and all the saints, will hold your hand and give you strength. You will be sent practical guidance and doors will be opened to help you in your Work.
Beware of those who create obstacles to delay you in your communications. Pray for them and move on. I know you are tired, but My request has to be responded to quickly.
It is time for rest now, My child. You are responding well and with faith and courage. Never give up. Your beloved Saviour
Jesus Christ