Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

14.11.2010, 23:00 - Znak końca czasów - jednak Chwała powróci na ziemię

Moja droga córko, nie czuj się winna z powodu wątpliwości, jakie dziś odczuwałaś. To jest naturalne. Twoje rozumienie spraw duchowych nie jest tak silne, jak powinno być, ale to nie szkodzi.
Będę cię prowadził i w końcu zrozumiesz cel twojej Misji. Potrzebuję, byś mocno trwała przy swoim Dziele, a także twojego posłuszeństwa wobec Mnie. Jest to trudne zadanie i będzie dla ciebie emocjonalnie wyczerpujące.
Posyłam ci kierownika duchowego, aby pomóc ci zmierzyć się z ogromem zadania, jakie musi zostać wykonane. To jest takie zadanie, że bez tego Dzieła więcej dusz zostałoby straconych na rzecz złego ducha. Moja córko, zobowiązałaś się do tego zadania, zanim cię posłałem, abyś wykonała to Dzieło.
Prowadzę twojego kierownika duchowego. On pozna prawdę, kiedy będziesz mówiła. Dotychczas, w ciągu ostatnich dwóch dni, poznałaś tylko niektóre grzechy ludzkości w taki sposób, w jaki było to dla Ciebie do tej pory niemożliwe. Czy dostrzegłaś różnicę? Czy nie czułaś się dziwnie, gdy patrzyłaś na Moje dzieci? Widziałaś je w innym świetle, nieprawda? To jest Moc Ducha Świętego, którą cię błogosławię.
Miłość, którą odczuwasz w swoim sercu dla Moich dzieci i kapłana, którego widziałaś dziś na Mszy, także jest Darem, który ci daję z Mocą Ducha Świętego. Zobaczysz, odczujesz i usłyszysz teraz grzechy ludzkości do takiego stopnia, że odczujesz ból, który Ja odczuwam. Ujrzysz także Miłość, którą obdarzam Moje dzieci, swoimi oczami, w których odbija się Moje Serce.
Nie lękaj się tych Darów, Moje dziecko. Nie myśl, że nie potrafisz poradzić sobie z tym zadaniem, bo moc, którą otrzymasz przez Moje Łaski, uczyni cię bardzo silną. Nigdy nie będziesz patrzyć do tyłu. Ani nie będziesz tego pragnąć.
Czujesz się teraz słaba. Jest to odczucie Mojej Boskiej Mocy przepływającej przez twoje ciało. To ciepło jest Miłością, którą cię darzę. Nie płacz, Moje dziecko. Dotychczas byłaś niezwykle silna i tak bardzo zdecydowana, chociaż to tylko kilka dni, od kiedy rozmawiałem z tobą pierwszy raz. Nie, Moje dziecko, nie wymyślasz sobie tego. Nadal zadajesz pytania sobie i swoim bliskim.
Ci, którzy sprzedają swoje dusze szatanowi
Teraz to napisz. Świat ugina się pod ciężarem ciemności i zła, knutego przez złego, który nadal nęci i zwodzi Moje umiłowane dzieci. Zostały one usidlone w takim stopniu, że wiele z nich wije się jak zwierzęta, nawet wobec ludzi. Ileż to biednych dusz karmionych pożądaniem, chciwością i próżnością, ukazuje się w tak biednym, żałosnym stanie tym, którzy mają wiarę? Oni w swojej próżności wierzą, że mają realną władzę. Moc obiecaną im przez szatana. Wiele z tych dzieci zdecydowało się sprzedać swoje dusze i pysznie chlubi się tym faktem.
Więcej Moich dzieci jest pociąganych przez blask i bogactwa jego obietnic, żeby cały świat to widział. Nie, oni nie wstydzą się chlubić faktem, że do niego należą. Obietnice, które im złożył, nie są tylko kłamstwami - dawane są im z czystej nienawiści. Szatan nienawidzi ludzkości. Okłamuje Moje dzieci i mówi im, że może im dać wszystko, ale niestety jest to kłamstwo. Ci, którzy idą za nim i jego pustymi obietnicami, nie mogą być i nie będą zbawieni.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Moje dzieci. Moja córko, wiem, że jesteś zmęczona, ale zwróć na to uwagę. Wierzący, którzy są letni, a którzy bezpośrednio nie opowiadają się faktycznie za złym duchem - oni też muszą być ostrożni. Łącznie z Moimi wyznawcami i niektórymi z Moich wyświęconych sług, biskupów i kardynałów szydzą z wiary Moich dzieci. Ich duchowość została utracona przez chciwość - w pewnych kręgach, gdzie złoto i bogactwa zakrywają Boskie Dary, które otrzymali jako uczniowie Boga.
Kościół zgubił drogę i pogrąża się w ciemnościach. Moje dziecko, zostało to przepowiedziane i to jest znak końca czasów. To właśnie wtedy pojawi się ostatni "papież" i świat będzie zagubiony pod błędnym kierunkiem fałszywego proroka.
Objawienia o tym, co poprzedzi Moje Powtórne Przyjście, zostaną przekazane tobie, Moje dziecko, aby można było słuchać twoich słów, tak aby dusze zostały przygotowane przed wielkim Ostrzeżeniem. Nie martw się. Życie nadal będzie trwało. Chwała powróci na ziemię. Moje dzieci zostaną wykupione z uścisku złego, który zostanie zgładzony. Ważne jest, żeby przez swoje oszustwo nie zabrał Moich dzieci ze sobą do głębin piekła.
Moje Słowo musi być silne. Moje dzieci muszą słuchać. To z czystej Miłości daję im to Ostrzeżenie, ponieważ przychodzę jako Sędzia, a nie Zbawiciel. To dzięki modlitwom Mojej umiłowanej Matki i Moich wyznawców na całym świecie czas na Sąd był w przeszłości odkładany. Teraz tak nie będzie.
Nikt nie będzie znal daty Powtórnego Przyjścia
Ta data nie będzie podana ani tobie, ani Moim dzieciom. Ona nie może zostać ujawniona. To dlatego jest ważne, aby wszystkie Moje dzieci były przygotowane. Ci, którzy się nie przygotują, nie mogą powiedzieć, że nie dano im prawdy. Kiedy nastąpi Ostrzeżenie, zrozumieją prawdę. Tak, jeśli się wyspowiadają i uznają swoje grzechy, otrzymają Moje błogosławieństwo. Jeśli tego nie uczynią, zostaną wrzuceni do piekła. Do tego czasu Moje Miłosierdzie już wygaśnie.
Idź teraz, Moje dziecko. Przygotuj Słowo, aby świat je usłyszał. Powiedz Moim dzieciom, wierzącym, aby się nie lękali. Powiedz im, aby się modlili za niewierzących. A potem powiedz niewierzącym, aby do Mnie wrócili. Uczyń wszystko, co możliwe, aby nakłonić ich do otwarcia serc.
Twój Zbawiciel
Jezus Chrystus
Który przychodzi sądzić żywych i umarłych


14th November 2010, 23:00 - Sign of the End Times - But Glory will Return to Earth

My dear daughter, do not feel guilty for the doubts you have felt today. This is natural. Your understanding of spiritual matters is not as strong as it should be, but that is okay.
I will guide you and you will understand, in time, the purpose of your Mission. I need you to keep strong in your Work and your obedience to Me. This is a difficult task, and one which will be emotionally draining for you.
I Am sending you a spiritual director to help you cope with the enormity of the task that must be completed. Such is the task, that without this Work more souls will be lost to the evil one. My daughter, you have committed to this task before I sent for you to do this Work.
I Am guiding your spiritual director. He will know the Truth when you speak. By now you will have gleaned just some of the sins of mankind, in the last two days, in a way not possible for you up to now. Did you see the difference? Did you feel strange when you looked at My children? You saw them in a different light, did you not? That is the Power of the Holy Spirit, which I have blessed you with.
The love you felt in your heart for My children and the priest you saw at Mass today is also the Gift I give you with the Power of the Holy Spirit. You will see, feel and hear the sins of mankind now, to such an extent that you will feel the pain that I do. You will also see the Love I have for My children through your eyes, which mirror My Heart.
Do not be afraid of these Gifts, My child. Do not feel you cannot handle this task because the strength you will be given through My graces will make you so strong. You will never look back. Nor will you want to.
You feel weak now. This is the feeling of My Divine Power surging through your body. The heat is the Love I have for you. Do not cry, My child. So far you have been extraordinarily strong and so accepting, although, it is but a few days now since I first spoke with you. No, My child, you are not imagining this. You keep questioning yourself and those close to you.
Those who sell their souls to Satan
Now, write this. The world is heaving with the weight of darkness and the evil plotting of the evil one, who continues to entice and seduce My beloved children. They have been ensnared to such an extent that many of them squirm like animals, even in the face of mankind. How many poor souls, fed by lust, greed and vanity, appear to those with faith in such a poor sorry state? They, in their vanity, believe that they have real power. The power they have been promised by Satan. Many of these children have chosen to sell their souls and proudly boast of the fact.
More of My children are attracted to the glamour and riches of his promises for all the world to see. No, they are not ashamed to boast of the fact that they belong to him. The promises he has made, are not just lies, they have been given to them out of the pure hatred. Satan hates humanity.
He lies to My children and tells them he can give them anything, but sadly, it is a lie. Those who follow him and his empty promises will not and cannot be saved.
Pray, pray, pray for My children. My daughter, I know you are tired, but heed this. For the believers who are lukewarm and who are not aligned directly with the evil one in the extreme - they too have to be wary. They, including My followers and some of My sacred servants, bishops and cardinals, sneer at the faith of My children. Their spirituality has been lost behind the greed in certain quarters where gold and riches mask the Divine Gifts they were given as disciples of God.
The Church has lost its way and is plunging into darkness. This, My child, has been foretold and it is a sign of the end times. This is when the last pope will emerge and the world will be lost under the misguided direction of the false prophet.
Revelations as to how My Second Coming will be preceded will be given to you, My child, so that your words might be listened to, in order that souls will be prepared before The Great Warning. Do not fret. Life will continue. Glory will return to Earth. My children will be redeemed from the clutches of the evil one, who will be destroyed. It is important that he does not, through his deceit, take My children with him into the depths of Hell.
My Word has to be strong. My children must listen. It is out of Pure Love that I Am giving them this Warning, because I come as Judge and not Saviour. It is through the prayers of My beloved Mother and My followers throughout the world, that the time for Judgement has been delayed in the past. This time it will not be.
No one will know the date of the Second Coming
You will not be told of the date, nor will My children. It cannot be revealed. This is why it is important that all My children are prepared. For those who will not prepare, they cannot say that they have not been given the Truth. When The Warning happens they will realise the Truth. Yes, if they confess and admit their sins, they will receive My blessing. If they don't, they will be cast into Hell. My Mercy will have expired by then.
Go now, My child. Prepare the Word for the world to hear. Tell My children, the believers, not to fear. Tell them to pray for the non- believers. Then tell the non-believers to turn back to Me. Do everything possible to urge them to open their hearts.
Your Saviour, Jesus Christ, Who comes to Judge the living and the dead