Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

15.11.2010, 03:00 - Powtórne Przyjście

Dziękuję ci, Moja córko, za trwanie w Mojej Prawdzie i za zrozumienie, że Moje porozumiewanie się z tobą jest bardzo rzeczywiste. Odczujesz Mojego Ducha w swoim ciele, gdy przychodzę ujawnić ci Moje Boskie Orędzie, które ludzkość musi w tych czasach zrozumieć. Przynoszę Orędzie czystej Miłości i żarliwości do dzieci Mojego Ojca. Te Orędzia mają najpierw wyjaśnić wszystkim wyznawcom Boga potrzebę padnięcia teraz na kolana i zrozumienia prawdy z Księgi Jana.
Nadszedł czas na Moje Powtórne Przyjście, na znaki, jakie są już ukazywane tym, którzy znają proroctwa przepowiedziane tak dawno temu. Spójrz, co teraz widzisz? Znaki są teraz widoczne. Człowiek nie zdaje sobie sprawy ze strasznego upadku, na jaki jest narażony. Nikczemne kłamstwo, przedstawiane niczego niepodejrzewającym rządom i przyjmowane przez nie, kryje się niezauważone pod pozorem ocalenia.
Posłuchajcie Mnie, Moje dzieci. Antychryst jest gotowy, by powstać. Miejcie się na baczności, otwórzcie oczy i serca na Prawdę albo zginiecie. Nie lękajcie się, Moi umiłowani wyznawcy, bo będziecie prowadzili Moją owczarnię do Świętego Uwielbiania Mojego Ojca Przedwiecznego. Podczas tych ciemnych dni, które są przed wami, Pokarm Życia będzie dla tych wyznawców obfity. Bądźcie ze sobą razem. Miłujcie się wzajemnie. Obdarzcie siebie nawzajem siłą, abyście mogli wszędzie zjednoczyć wszystkie rasy, wyznania i wiernych ku Królestwu Mojego Ojca.
Waszym zadaniem będzie ukazywanie Miłości Boga; Dobroci, Miłości, Nadziei i prawdy o Życiu Wiecznym, które czeka na całą ludzkość. To poprzez wspólną modlitwę, burzenie swoich zewnętrznych murów pychy i nieśmiałości staniecie się potężną siłą. Razem będziecie silni. Wasza wiara we Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, pomoże nawrócić niewierzących. Tych ludzi, z których wielu, nie z własnej winy, nie ma pojęcia o Mojej Miłości. Mogą oni odczuwać do siebie wzajemną miłość, ale nie rozumieją, skąd to pochodzi. Prowadźcie ich, Moje dzieci Boże, ku Światłu.
Ja Jestem Chlebem i Ja Jestem Światłem. Moje Światło sprawi, że wszyscy będziecie bezpieczni. Wzywam was, byście byli hojni w sercu i duszy oraz pomyśleli o tych biednych duszach, które potrzebują prowadzenia. Musicie to czynić poprzez przykład i pokazujcie tym duszom, jak przybliżyć się do Mnie. Podczas tej drogi muszą być nakłaniani łagodnie, ale zdecydowanie. Ważne jest, aby obudzić ich ze snu niewiedzy, zanim nie będzie za późno.
Moje dzieci, czy nie rozumiecie Nauczania z Księgi Mojego Ojca? Ta Księga, która ujawnia znak Mojego powrotu na ziemię, musi być rozważana i przyjęta jako prawda. Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, nie kłamie poprzez proroków. Nie zaprzecza Samemu Sobie. Obecnie są wam ukazywane przepowiedziane niebiańskie znaki i musicie się teraz przygotować.
Wy i wasze rodziny zostaniecie uniesieni ze Mną w mgnieniu oka
Proszę, proszę, módlcie się o prowadzenie. Wierzący, przygotujcie się teraz, aby walczyć w Moje Imię i powstać przeciwko antychrystowi. Ludzie będą się uśmiechać, kiedy będziecie im przypominali o proroctwach zawartych w Księdze Jana. Będziecie oskarżani i karceni z gorzkim rozbawieniem z powodu swoich poglądów i trosk. Zignorujcie to, ponieważ macie wobec Mnie zobowiązanie. Teraz módlcie się, módlcie i nakłaniajcie niewierzących do przyjęcia Nauczania. Nie lękajcie się, bo wielu z was, którzy obawiacie się o przyszłość swoich rodzin, muszę to powiedzieć. Gdy nadejdzie czas, wy i wasze rodziny zostaniecie w mgnieniu oka uniesieni ze Mną do Niebios. Wtedy otrzymacie Dar Życia Wiecznego, kiedy Niebo i ziemia staną się jednym. To jest to, co rozumie się jako Nowy Raj. To będzie czas wielkiej Chwały, Miłości i doskonałości dla wszystkich Moich wyznawców.
Bądźcie silni. Musicie wytrzymać krótki okres udręki, ale wasza wiara uczyni was silnymi. Pamiętajcie, kocham was wszystkich. W zamian kochajcie Mnie i pomóżcie Mi uratować tak wiele dusz, jak to możliwe. Jesteście Moją potężną Armią i teraz nadszedł czas, aby przygotować się do bitwy. Poprowadzę was wszystkich do Królestwa Mojego Ojca.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


15th November 2010, 03:00 - The Second Coming

Thank you, My daughter, for persevering in My Truth and understanding that My communication with you is very real. You will feel My Spirit in your body when I come to reveal to you My Divine Message necessary for mankind to understand in these times. I bring a Message of Pure Love and Passion to My Father's children. These Messages are to explain to all God's followers, first, the need to fall to their knees now, and understand the Truth of the Book of John.
The time has come for My Second Coming, the Signs of which are already being revealed to those who know the prophecies foretold so long ago. Look, what do you see now? The signs are visible now. Man does not realise the terrible descent to which he is being exposed. The wicked lie, fronted and accepted by unsuspecting governments, hides, unnoticed, in the guise of salvation.
Hear Me now, My children. The antichrist is ready to spring. Stay on guard, open your eyes and heart to the Truth, or you will perish. Fear not, My beloved followers, for you will lead My flock into the Holy Adoration of My Eternal Father. The Food of Life will be plentiful to those believers, during the dark days ahead. Stay together. Love each other. Give each other the strength, so that you can unite all races, creeds and believers, everywhere, towards My Father's Kingdom.
It will be your job to demonstrate the Love of God the Goodness, the Love, the Hope and the Truth of eternal life, which awaits all of mankind. It will be by praying together, dropping your exterior wall of pride and shyness, that you will become the powerful force. Together you will be strong. Your faith in Me, your Divine Saviour, will help convert the non-believers. These people, many of whom, through no fault of their own, are ignorant of My Love. They may feel love for each other, but do not understand where this comes from. Guide them, My children of God, towards the Light.
I Am the Bread and I Am the Light. My Light will keep you all safe. But I urge you to be generous in heart and soul and think of those poor souls who need guidance. You must do this through example and show these souls how to become closer to Me.
They must be coaxed gently, but firmly, along the path. It is important to wake them up from their slumber of ignorance, before it is too late.
My children, do you not understand the Teachings in My Father's Book? The Book that reveals the sign for My coming back to Earth must be studied and accepted as the Truth. God, My Eternal Father, through the prophets, does not lie. He does not contradict. You are now being shown the heavenly signs, foretold, and you must prepare now.
You and your families will be lifted with Me in the blink of an eye
Please, please pray for guidance. Believers, get ready now, to fight in My Name and stand up against the antichrist. People will smile at you when you remind them of the prophecies contained in the Book of John. You will be accused and scolded, with wry amusement, for your views and concerns. Ignore this, for you have a duty to Me. Now, pray, pray and coax the non-believers to accept the Teachings. Do not be frightened, for many of you, frightened for the future and your families, I have this to say. As the time comes, you and your families will be lifted with Me, in the blink of an eye, to the Heavens. Then you will receive the Gift of eternal life when Heaven and Earth become one. This is what is meant as the New Paradise. It will be a time of great glory, love and perfection for all My followers.
Stay strong. You must endure a short period of torment, but your faith will keep you strong. Remember, I love all of you. Love Me in return and help Me save as many souls, as possible. You are My powerful army and the time is now to prepare for battle. I will lead you all to My Father's Kingdom.
Your loving Saviour Jesus Christ