Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

16.11.2010, 23:00 - Porzuć wszelkie wątpliwości

Napisz tak, Moja córko. Możesz się spodziewać wątpliwości narastających w twoim umyśle. Tak, jesteś kuszona, aby odwrócić głowę, ale zwodziciel, nigdy cię nie odciągnie ode Mnie. Moja umiłowana córko, jesteś silniejsza niż myślisz, ponieważ bardzo niewiele wybranych dusz byłoby w stanie podołać tej wielkiej świętej prośbie w taki sposób, w jaki ty to czynisz. Sprostanie temu sposobowi, w jaki kontaktuję się z tobą, wymaga odwagi. Nie uciekłaś pogrążona w lęku. Wiedziałaś od samego początku, że był to Boski Przekaz od najwyższej i najświętszej Hierarchii.
Wkrótce doświadczysz dodatkowego oświecenia, które odsunie wszystkie twoje wątpliwości. Kiedy to nastąpi, twój umysł bardziej się otworzy na otrzymanie tych szczególnych Łask, które muszą zostać udzielone, aby napełnić cię odwagą i determinacją, potrzebną, by pomóc wypełnić to proroctwo.
Tak, Moja córko, ku twojemu wielkiemu zaskoczeniu jesteś wybrana, by wypełnić proroctwa zawarte w Księdze Jana i przygotować ludzkość na oczyszczenie, które wkrótce ma się rozpocząć. Gdy tylko strach, wahanie i niepewność cię opuszczą, Moja umiłowana córko, powstaniesz i wypełnisz to bardzo szczególne zadanie, o które cię proszę. Teraz uczyń tak, jak mówię. Każdego dnia o godzinie piętnastej masz odmawiać Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia, by pomóc ratować dusze. Musisz w dalszym ciągu odmawiać Różaniec, dany światu przez Moją najdroższą Matkę, która będzie pracować wraz ze Mną dla przygotowań na Moje Powtórne Przyjście na tę ziemię.
Wiele dusz jest dla Mnie teraz straconych i coraz więcej jest codziennie porywanych ode Mnie przez złego. Nie mogą być Mi odebrane. Proszę, pomóż Mi ratować te biedne dusze. Porzuć wszelkie wątpliwości. Pamiętaj jedynie o swoim zadaniu. Pomóż otworzyć im oczy, by umożliwić im odkupienie siebie w Oczach Mojego Ojca Przedwiecznego. Jeśli możesz po prostu cały czas myśleć o ostatecznym rezultacie, to zrozumiesz, dlaczego jest to ważne i dlaczego jest to wezwanie uczynione z czystej Miłości, którą w Moim Sercu mam dla wszystkich Moich dzieci.
Pomyśl o tym w ten sposób. Miłość oddanego rodzica nie zna granic. Jeżeli jedno dziecko się oddala i idzie ścieżką potępienia, to smutek i pojawiająca się rozpacz odczuwane przez rodzica są jak miecz przeszywający serce. Każdy rodzic, który kocha swoje dzieci, będzie do końca usiłował walczyć o nie. Nigdy się nie podda, przenigdy. Tak właśnie jest ze Mną. Uczynię wszystko, co w Mojej Boskiej Mocy, bez ingerowania w wolną wolę człowieka, by skierować ich serca z powrotem do Mojego Najświętszego Serca. Ty, Moja córko, pomożesz Mi to uczynić.
Nie muszę ci przypominać o potrzebie posłuszeństwa i całkowitego oddania się Mnie. To jest to powołanie, do którego zostałaś wybrana. Podnieś teraz swój miecz. Musisz walczyć ramię w ramię ze swoim Boskim Zbawicielem w jednej ostatecznej próbie doprowadzenia do zbawienia wszystkich Moich dzieci przed Dniem Sądu.
Idź teraz w pokoju i miłości, by przyjąć dzisiaj Moje Ciało.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


16th November 2010, 23:00 - Cast all doubts aside

Write this, My daughter. The doubts creeping into your mind are to be expected. Yes, you are being tempted to turn your head, but he, the deceiver, will never win you from Me. My beloved daughter, you are stronger than you think, because very few chosen souls would be able to deal with this great sacred request in the way that you have. It takes courage to deal with the way in which I communicate with you. You did not run away cowering in fear. You knew right from the first that this was a Divine Communication from the highest and Most Holy Hierarchy.
You are going to experience extra enlightenment shortly, which will cast all your doubts away. When this happens your mind will open up more to receive these special graces, which must be bestowed to fill you with the courage and determination needed to help bring about this prophecy.
Yes, My daughter, much to your astonishment you are the chosen one to fulfil the prophecies contained in the Book of John to prepare mankind for the cleansing, which is to unfold shortly. Once the fear, hesitation and uncertainty leaves you, My beloved daughter, you will rise and complete this very special task, that I ask of you. Now do as I say. You are to recite My Divine Mercy at 3 o'clock, each day, to help save souls. You must continue to recite the Rosary given to the world by My most precious Mother, who is to work with Me to prepare for My Second Coming on this Earth.
Many souls are lost to Me now, with more and more being snatched from Me daily by the evil one. They cannot be taken from Me. Please help Me save their poor souls. Cast all doubts aside. Just remember your task. Help open their eyes to enable them to redeem themselves in the Eyes of My Eternal Father. If you can just keep thinking of the final outcome, you will understand why this is important and why it is a calling made from the Pure Love I hold for all My children in My Heart.
Think of it like this. The love of a devoted parent knows no bounds. If one child strays and walks the path of doom, the heartbreak and distress caused and felt by the parent is like a sword piercing the heart. Any parent that loves their children will endeavour to fight for them to the end. They never give up - ever. So it is with Me. I will do everything in My Divine Power, without interfering with man's free will, to turn their hearts back to My Sacred Heart. You, My daughter, will help Me do this.
I don't need to remind you of the need for obedience and complete abandonment to Me. This is the calling for which you have been chosen. Take up your sword now. You have to fight side by side with your Divine Saviour, in one last attempt, to bring about the salvation of all My children, before the Day of Judgement.
Go now in peace and love to receive My Body today. Your loving Saviour
Jesus Christ