Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


16.12.2010, 13:10 - Wezwanie do zaprzestania morderstwa aborcji

Napisz to, Moja córko. Śmierć zadawana niewinnym ofiarom jest jednym z największych grzechów, które człowiek jest w stanie popełnić przeciwko swojemu bratu. Jest to najcięższy grzech ciała i sprawia Mi on ogromny ból. Brak poszanowania, jaki ludzkość okazuje dzisiaj w stosunku do ludzkiego życia, staje się na świecie coraz bardziej oczywisty.
Życie jest drogocennym Darem od Boga. Żaden człowiek nie ma prawa odbierać życia innemu. Żaden człowiek nie ma prawa odbierać życia dziecku, które jeszcze nie wzięło swojego pierwszego oddechu w momencie narodzin. To przestępstwo jest potworne i niewybaczalne. Wszystkie dusze pochodzą od Mojego Ojca Przedwiecznego i zostają stworzone w momencie poczęcia. Małe dzieci, niewinne dusze, są obecnie mordowane przez te same osoby, które są posłane, by je karmić i wychowywać - ich własne matki, które są odpowiedzialne za to, że odmówiono im prawa do tego, by się narodziły.
Dlaczego Moje dzieci stoją z boku i nic nie czynią? W imię wolności te aniołki z Królestwa Mojego Ojca są zabierane z tej ziemi, zanim nastanie dla nich, jako dzieci Boga, wyznaczony dla nich czas. Czy te kobiety nie rozumieją, że to życie, któremu nadają tak małą wartość, jest od Boga? Te dzieci cierpią. Podczas gdy są mordowane, doświadczają rozdzierającego bólu i to jest usprawiedliwiane przez rządy, środowisko lekarskie i rodziny tych kobiet. Czy nie czują oni skruchy w swoich duszach?
Czy nie uświadamiają sobie, że ich potworny czyn nie różni się niczym od takiego czynu, kiedy człowiek morduje człowieka? W rzeczywistości jest to grzech nawet cięższy, bo te dzieci są bezbronne. Te kobiety muszą prosić o Miłosierdzie, jeśli są winne. Lub prosić Mnie o prowadzenie, jeśli zastanawiają się nad aborcją. Tak czy inaczej będą sądzone z tego grzechu. Grzechy ciała są najbardziej obraźliwe w Oczach Mojego Ojca. Żadna miara usprawiedliwienia dla morderstwa bratniej istoty nie jest do przyjęcia przeze Mnie ani przez Mojego Ojca Przedwiecznego.
Obudźcie się teraz, Moje dzieci, i zrozumcie, że odebranie życia zaprowadzi sprawców do wiecznego ognia piekielnego. Nie będzie powrotu z tej otchłani pełnej demonów. Tych samych demonów, które za sprawą zwodziciela - szatana - przekonują, że morderstwo, które ona lub on popełnia, jest słuszne! Będzie na przykład podstępnie przekonywał matki, że podejmują "słuszną decyzję". Używając wszystkich podstępów związanych z ludzkim rozumowaniem, sprawi, że taka osoba będzie usprawiedliwiać ten czyn, choć jest on zły. Będzie używał kłamstwa, że mordujący mają swoje prawa. Że muszą najpierw szukać korzyści dla siebie. W imię praw człowieka promuje się to kłamstwo, tak aby prawa matki i jej wolność do prowadzenia takiego życia, jakie wybiera, były podziwiane. To kłamstwo upewnia ją, że jest rzeczą słuszną i właściwą, by zamordować swoje dziecko.
Proszę, zrozumcie, że eskalacja ludobójstwa na świecie została przepowiedziana. Jest to jeden z wielu znaków, o których się mówi w związku z końcem czasów.
Zatrzymajcie się teraz, wy wszyscy. Posłuchajcie. Morderstwo jest bardzo poważnym przestępstwem. Dokonajcie go, a nie zostaniecie zbawieni. Nie ma powrotu. Żałujcie, którzy popełniliście ten straszliwy grzech. Proście teraz o przebaczenie. Przez Moje Miłosierdzie wysłucham waszej modlitwy. Możecie być i będziecie zbawieni, jeśli tylko szczerze żałujecie za swój ciężki grzech. Wysłucham was. Przebaczę wam. Ale czas nie działa na waszą korzyść.
Wierzący, módlcie się mocno za te Moje zagubione i błąkające się dzieci, które zostały wprowadzone w błąd przez zwodziciela i jego służalców na stanowiskach władzy. Oni potrzebują teraz waszych modlitw. Musicie, wy wszyscy, bronić prawa ludzi do życia, przy którym w żadnych okolicznościach nie można manipulować ludzką ręką.
Módlcie się do Mnie każdego dnia. Ofiarujcie za te niewinne ofiary wszelkie cierpienie, jakie może was spotkać.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


16th December 2010, 13:10 - Call to stop Murder/Abortion

Write this, My daughter. Death, dealt out to innocent victims, is one of the greatest sins, which man can inflict on his brother. It is the most grievous sin of the flesh and causes Me deep pain. The lack of regard that mankind, today, has for human life is becoming increasingly evident in the world.
Life is a precious Gift from God. No man has the right to take the life of another. No man has the right to take the life of a child, still to take his first breath at the time of birth. This crime is heinous and unforgivable. All souls come from My Eternal Father and are created at the moment of conception. Little children, innocent souls, are being murdered by the very people sent to nurture them
- their own mothers, who are responsible for their being denied the right to be born.
Why do My children stand back and do nothing? In the name of freedom these little angels from My Father's Kingdom are being taken off this Earth, before the time assigned to them, as children of God, has taken place. Do these women not understand that the lives they place so little value on are those of God? These children are suffering. They endure agonizing pain during their murder, and it is justified by governments, the medical profession, and these women's families. Have they no remorse in their souls?
Do they not realise that their heinous act is no different to that act when man murders man?
In fact it is an even greater sin, as these children are helpless. These women must ask for mercy, if they are guilty. Or ask for guidance, from Me, if they are considering an abortion. Either way they will be judged by their sin. Sins of the flesh are the most offensive in My Father's Eyes. No amount of justification for murdering another fellow being is acceptable by Me or My Eternal Father.
Wake up, now, My children and understand that the taking of life will lead the perpetrators into the eternal fires of Hell. There will be no return from this abyss, full of demons. Those same demons, who, through the work of the deceiver - Satan - convinces the murderer that what he or she is doing is right! He will cunningly convince mothers, for example, that they are making the "right decision." Using every trick associated with human reasoning, he will make the person justify the act, even though it is wrong. He will use the lie that the murderers have rights of their own. That they must look after their own interests, first. In the name of human rights, the lie is manifested, so that the rights of a mother and her freedom to live life, as she chooses, is to be admired.
The lie then convinces her that it is right and correct to murder her child.
Please understand that the escalation of genocide in the world has been foretold. It is one of the many signs spoken of in relation to the end times.
Stop all of you, now. Listen. Murder is a very serious offence. Do it and you will not be saved. There is no going back. Repent, those of you who have committed this terrible sin. Ask for forgiveness, now. I, through My Mercy, will hear your prayer. You can, and will be saved, if you are truly sorry for your grievous sin. I will listen. I will forgive. But time is not on your side.
Believers, pray hard for these lost and wandering children of Mine, who have been misled by the deceiver and his minions in positions of power. They need your prayers, now. You must, all of you, defend the right to human life, which cannot be tampered with by human hands, in any circumstances.
Pray to Me, every day. Offer any sufferings you may have, for the innocent victims. Your beloved Saviour
Jesus Christ