Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


20.12.2010, 22:00 - Trzecie Orędzie od Maryi Panny

Posłuchaj Mnie, Moje dziecko. Musisz pozostać silna dla Mojego umiłowanego Syna, Jezusa, Chrystusa. Jest dla ciebie zbyt ważny i wyjątkowy, abyś odeszła z wątpliwościami w umyśle. Tak, łatwo wpaść w zakłopotanie przy tym Dziele, ale będziesz musiała całkowicie Mu zaufać. On cię potrzebuje, abyś się poddała i obdarzyła Go całkowitą ufnością.
Moje dziecko, nie jest ci łatwo z tym Dziełem. Ale, jak powiedziałam wcześniej, lubisz się zmagać. Uda ci się dokończyć twoje Dzieło. Wzywam cię, abyś wróciła do porządku codziennej modlitwy. Bo to przez Mój Różaniec święty będziesz chroniona. To Dzieło jest bardzo święte, Moje dziecko, więc przez szacunek, proszę, bądź posłuszna Mojemu Synowi, ufając Mu całkowicie. Odsuń na bok swoje wątpliwości, Moje dziecko, bo otrzymujesz specjalne Łaski od Ducha Świętego. Teraz w twoim sercu, duszy i umyśle znajduje się Prawda. To dlatego jest ci łatwiej spisywać te Orędzia, które daje ci Mój umiłowany, drogi Syn. On cię kocha, Moje dziecko, i wybrał cię do jednego z najważniejszych w ogóle zadań w tym wieku. Twoje Dzieło jest porównywalne do tego, o które została poproszona siostra Faustyna. Przechodzisz cierpienia podobne do tych, które ona znosiła. Nie lękaj się tych cierpień, do których zaliczają się brak możliwości modlitwy i codzienne wątpliwości, co jest normalne. One przeminą. Wszyscy święci, wraz ze świętą Faustyną, idą z tobą, Moje dziecko, i prowadzą cię każdego dnia.
Dzieło, które podejmujesz w imieniu Moim i Mojego umiłowanego Syna, zostało przepowiedziane. To jest jeden z najważniejszych sposobów, w jaki możesz ratować dusze innych. Nie słabnij ani się nie wahaj. Zawsze, zawsze wołaj do swojej ukochanej Matki o opiekę. Jestem dla ciebie. Proszę, módl się codziennie do Mojego Syna, odmawiając Jego Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W ten sposób będziesz bliżej Niego i będziesz czuła, jak wchodzi do twojego serca.
Nabierz odwagi i idź teraz do przodu. Wyglądaj z miłością tej drogocennej ścieżki, która prowadzi do Trójcy Świętej. Wszyscy są z tobą. Będziesz cierpiała, ale traktuj to jako Łaskę, bo bez cierpienia nie możesz pozostać blisko Serca Mojego Syna.
Obecnie to wszystko. Zwróć się ku Mojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Najwyższemu, i otwórz teraz swoje serce na Niego.
Miłość i pokój
Matka Boża od róż


20th December 2010, 22:00 - Third Message from the Virgin Mary

Listen to me, my child. You must stay strong, for my beloved Son, Jesus, the Christ. He is too important and special for you to turn away with doubts in your mind. Yes it is easy to become confused in this Work, but you will have to trust in Him, completely. He needs you to surrender and give Him your absolute trust.
My child, it has not been easy for you, with this Work. But, as I have said before, you love to persevere. You will succeed in the completion of your Work. I urge you to get back into a routine of daily prayer. For it is through my Most Holy Rosary that you will be protected. This Work is very Sacred, my child, so out of respect, please obey my Son, by trusting in Him, completely. Push aside your doubts, my child, for you have been given special graces,by the Holy Spirit. The Truth now lies in your heart, soul and mind. This is why you have found it easier to write the Messages, which my beloved dear Son gives you.
He loves you, my child, and has chosen you for one of the most important tasks ever this century. Your Work is being compared to that requested of Sister Faustina. You are undergoing similar sufferings that she endured. Do not fear these sufferings, which include the lack of ability to pray and the daily doubts, which are normal. They will pass. All the saints, including St. Faustina, walk with you, my child, and guide you, every day.
The Work you are undertaking on behalf of me, and my beloved Son, has been foretold. It is one of the most important ways in which you can save souls. Do not falter, or hesitate. Always, always call on your beloved Mother for assistance. I Am there for you. Please pray daily to my Son by reciting His Divine Mercy Chaplet. That way you will be closer to Him and you will feel Him move in your heart.
Take courage and move ahead, now. Look, with love, towards the precious path that leads to the Blessed Trinity. All are with you. You will suffer, but consider this a grace, for without suffering you cannot remain close to my Son's Heart.
That's all for now. Turn and open your heart, now, towards my beloved Son, Jesus the Most High. Love and Peace
Our Lady of the Roses