Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.12.2010, 02:40 - Mój ból i cierpienie dzisiaj

Moja córko, straszliwie cierpię za grzechy ludzkości i okrutne odrzucenie Mojego Istnienia, co jest teraz na świecie tak bardzo powszechne, a liczba wierzących, którzy odwrócili się ode Mnie, wzrosła do nadzwyczajnych rozmiarów. Ten ból, cierpienie i udręczenie są zawsze bardziej dotkliwe, kiedy świat obchodzi Boże Narodzenie. Wiem w Moim Sercu, że choć jest to najważniejsze chrześcijańskie święto, to Moje Nauczanie nie jest głoszone tak, jak powinno.
Moja umiłowana córko, musisz wytrwać w swoich cierpieniach, zarówno umysłu, jak i duszy. Przybliżą cię one do Mojego Najświętszego Serca; tylko wtedy, gdy przetrwasz te próby cierpienia, będziesz w jedności ze Mną.
Moja córko, módl się, módl się, módl się, aby inne dusze ulżyły temu udręczeniu, które znoszę. Gdybym tylko mógł szybko uratować dusze i przyjąć je w Moje kochające Ramiona, to Moje Serce by się zagoiło. Ale wiele dusz nie zwróci się do Mnie. Musisz ciężko pracować, aby przekonać je do prawdy, Moja córko. Nigdy, ale to nigdy, się nie poddawaj.
Jesteś pełna wątpliwości, ale wiem, że głęboko w sercu uświadamiasz sobie, że te Orędzia Miłosierdzia dla ratunku dusz naprawdę pochodzą ode Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.
Wytrwaj, przyjmij cierpienie, bądź pokorna, cierpliwa i postępuj z godnością, kiedy w Moje Imię jesteś wystawiana na próbę.
Idź teraz z odnowionym zapałem, miłością i siłą, aby odzyskiwać dusze Moich umiłowanych dzieci.
Twój kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


22nd December 2010, 02:40 - My Pain and Suffering today

My daughter, I have been suffering terribly for the sins of mankind and the cruel rejection of My Existence, which is so common now, in the world, that the number of believers who turn their back on Me has risen to extraordinary proportions.
The pain, suffering and agony is ever more pronounced, as the world celebrates Christmas. I know in My Heart, that while this is the most important Christian Feast, My Teachings are not being proclaimed in the way they should.
My beloved daughter, you must persevere in your own sufferings, both of the mind and the soul. They will bring you closer to My Sacred Heart, only then, when you endure these trials of suffering, will you become in union with Me.
My daughter, pray, pray, pray that other souls will relieve the agony I endure. Oh if only I could save souls quickly and embrace them in My loving Arms, My Heart would mend. But, many souls will not turn back to Me. You must work hard to convince them of the Truth, My daughter. Never, ever give up.
You have been full of doubts, but I know that deep within your heart you realise that these Messages of Mercy, for the salvation of souls, are truly coming from Me and My Eternal Father.
Persevere, accept suffering, be humble, patient and act with dignity, when challenged in My Name. Go now with renewed vigour, love and strength, to win back the souls of My beloved children.
Your loving Saviour Jesus Christ