Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.02.2011, 13:40 - Wkrótce nastąpi powszechne nawrócenie

Szczerze umiłowana córko, jest to jedno z ostatnich Orędzi, które ma zostać włączone do pierwszej części Mojego świętego pisma zawartego w tomie "Ostrzeżenie".
Moje ukochane dzieci, wkrótce dzięki karze uświadomicie sobie Moje Istnienie. Już niedługo zarówno wierzący w Boga Wszechmogącego, jak i ateiści otrzymają ostatni Dar przed chwalebnym Dniem, w którym powrócę, by sądzić.
To Wielkie Wydarzenie otworzy wasze serca i będziecie patrzeć z podziwem na wspaniałą Miłość, jaką wam okażę w tym Akcie Miłosierdzia. Wielu z was nie zdaje sobie sprawy, że Ja i Mój Ojciec Przedwieczny istniejemy. Tak wielu z was, niewinne dusze, powinno zrozumieć, że podczas Ostrzeżenia Moje Miłosierdzie rozszerzy się na was. Bez względu na to, jakim imieniem będziecie chcieli Mnie nazwać, to nowe zrozumienie obejmie wtedy wasze dusze. Bądźcie wdzięczni, kiedy się to stanie, ponieważ to upomnienie będzie waszym zbawieniem.
Kiedy to Wydarzenie się zakończy, wszyscy wierzący oraz ci, którzy się nawrócą, ponieważ w końcu zrozumieją Prawdę, uformują Moją nową Armię na ziemi. Każdy z was, kto poprosi o przebaczenie, kiedy wasze grzechy zostaną wam ukazane, będzie starał się szerzyć Prawdę tym w ciemności.
Ten Dar, Moje dzieci, przyniesie wam zranienie, kiedy będą z was kpić w Moje Imię. Bądźcie wdzięczni, gdy tak się stanie, ponieważ wtedy będziecie wiedzieć, choć te doświadczenia będą bolesne, że jesteście Moimi prawdziwymi uczniami. Przyłączycie się do Mnie w Raju, kiedy nadejdzie czas. Nigdy nie lękajcie się swojej wiary, Moi umiłowani. Bo gdybyście mogli choć przez chwilę ujrzeć tę prawdziwą wspaniałość, którą Mój Ojciec stworzył dla was w Raju, wasze ludzkie oczy nie mogłyby znieść tego Światła i Chwały. Gdybyście ją ujrzeli tylko raz, to pomimo waszego przywiązania do tej ziemi - choć jest piękna, ponieważ i ona została stworzona przez Boga - błagalibyście o czas, kiedy moglibyście się przyłączyć do Mnie w Raju.
Orędzie Miłości dla ateistów
Zapamiętajcie tę ostatnią naukę ode Mnie. Ateiści zewsząd posłuchajcie teraz tego Orędzia, nawet jeśli uczynienie tego jest dla was trudne. Każde z Moich dzieci na tej ziemi na pewnym etapie swojego życia odczuwa miłość. Kiedy w swoich sercach odczuwacie miłość, nie możecie jej zobaczyć, dotknąć i może być wam trudno ją opisać. Nie ma dostępnej żadnej naukowej metody, która mogłaby ją zbadać. Miłość czyni was pokornymi. Miłość sprawia, że stajecie się hojnymi w sercu. Miłość może wam pomóc dokonać wielkich ofiar. Miłość wprawia w zakłopotanie, ale jest żarliwa. Miłość nie jest wytworem człowieka. Jest Darem od Boga. Miłość pochodzi tylko z jednego Źródła. Miłość jest Bogiem. Bóg jest Miłością. To takie proste. Otwórzcie serca na czystą Miłość, którą Ja i Mój Ojciec Przedwieczny mamy dla każdego z was. Patrzcie na Mnie, tak jak dziecko patrzyłoby na swojego rodzica. Wzywajcie Mnie, a Ja napełnię wasze serca. Kiedy to nastąpi, nigdy nie zawrócicie.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


6th February 2011, 13:40 - Global Conversion about to happen

Dearly beloved daughter, this is one of the final Messages to be inserted in My first piece of Sacred Scripture contained in the Volume "The Warning."
My beloved children, you will soon be made aware of My Existence through chastisement. Very soon now, believers in God the Almighty, and atheists alike will be given the final Gift before the glorious day when I return to Judge.
This Great Event will open up your hearts and you will look in awe at the wonderful Love that I show you in this Act of Mercy. Many of you do not realise that I, or My Eternal Father, Exist. For so many of you innocent souls, you should understand that My Mercy extends to you during The Warning.
No matter what Name you will want to give Me, it will be then that a new understanding will embrace your souls. Be grateful when this happens because this chastisement will be your salvation.
Once this event is over, all those believers, along with those who will convert because they will finally understand the Truth, will form My new army on Earth. Each one of you, who will have sought forgiveness when your sins will be revealed to you, will seek to spread the Truth to those in darkness.
This Gift will, My children, bring you hurt when you are mocked in My Name. Be thankful when this happens because then you will know, painful though these experiences will be, that you are a true disciple of Mine. You will join Me in Paradise when the time comes. Never fear your Faith, My loved ones. For if you were to glimpse, for just one moment, the sheer splendour that My Father has created for you in Paradise, your human eyes could not withstand the Light and the Glory. Once glimpsed, your attachment to this Earth, beautiful though it is, because this too was created by God, you will beg for the time when you can join Me in Paradise.
Message of Love for atheists
Remember one final lesson from Me. Atheists everywhere listen to this Message now, even if you find it hard to do so. Every one of My children on this Earth feels love at some stage in their lives. When you feel love in your hearts, you cannot see it, touch it and may find it difficult to describe. There is no scientific method available which can evaluate it. Love makes you humble. Love makes you generous of heart. Love can help you to make big sacrifices. Love is confusing, but passionate. Love is not man- made. It is a Gift from God. Love comes from only one Source. Love is God. God is Love. It's that simple. Open your hearts to the Pure Love that I, and My Eternal Father, hold for each and every one of you. Look to Me as a child would look to its parent. Call Me and I will fill your hearts. When that happens you will never turn back.
Your loving Saviour Jesus Christ