Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


17.02.2011, 23:45 - Zryw świata arabskiego - trzech światowych przywódców zostanie zamordowanych

Moja szczerze umiłowana córko, jestem dzisiaj pełen radości, dlatego że ta ważna seria Orędzi jest teraz przygotowywana do wydania dla całej ludzkości. Zobaczysz wkrótce, że wszystkie kraje odnajdą te Orędzia. Nie martw się o swoje bezpieczeństwo, ponieważ przez cały czas będę chronił ciebie i twoją rodzinę. Choć jestem pełen Miłości do ciebie, Moje dziecko, Moje Serce jest rozrywane głębokim smutkiem z powodu cierpienia, które jest obecnie powodowane przez przebiegłe stowarzyszenie, spiskujące, by zawładnąć państwami.
Uczynią to, przemyślnie usuwając przywódców*. Następnie zaoferują pomoc. Potem będą kupować przyjaźń nowych reżimów, dopóki nie będą ich kontrolować. Ta nowa kontrola będzie gorsza niż żądni władzy dyktatorzy, którzy zostali obaleni w imię wolności.
Patrz teraz, Moja córko, na tempo, z jakim świat arabski zjednoczy się przeciw Mojemu narodowi, Żydom. Patrz, jak wszyscy ich sprzymierzeńcy odejdą, pozostawiając ich wystawionymi.
Moja córko, kiedy nastąpi Ostrzeżenie, to po tym, jak dokona się nawrócenie, Moje Słowo będzie chętniej słuchane. Będzie to czas dla Moich świętych wyznawców, by zjednoczyć się w oporze przeciwko tyranii, która powstanie w świecie zachodnim, szczególnie w Europie. Walczcie o wasze prawo do modlitwy. Jeśli tego nie uczynicie, będzie to nie wojna religijna, ale wojna ludobójcza.
Wkrótce trzech światowych przywódców zostanie zamordowanych, jeden po drugim. Pamiętajcie, że każdy zostanie zamordowany z powodu spisku niegodziwej grupy - organizacji działających na rzecz kultury, które panują we wszystkich narodach - choć nie możecie ich zobaczyć, ponieważ są tchórzami. Nie będą się jednak długo ukrywać. Kiedy przejmą kontrolę, będą się starali skupić na sobie waszą uwagę i będą żądać szacunku.
Ostrzeżenie pomoże wszędzie ratować wszystkie Moje dzieci. Nawrócenie, Dar ode Mnie, zostanie dane nawet tym, którzy spiskują i planują przejęcie kontroli nad Bożą ziemią. Gdyby mogli zrozumieć, że ta władza nigdy nie będzie do nich należeć, może by i przestali. Ale oni są ślepi.
Więcej Moich aniołów**, którzy teraz przenikają ziemię jako istoty ludzkie, pomoże ukazać Prawdę tym biednym, zagubionym duszom. Wielu się nawróci. Pozostali - nie.
Moja córko, idź szybko szerzyć to Słowo. Masz tylko tygodnie. Wykorzystaj każdy dostępny ci środek. Okaż odwagę. Czyń absolutnie wszystko, by umożliwić wszystkim Moim dzieciom, wszystkim narodom zrozumienie znaczenia Mojego szczególnego Daru - kiedy wyciągnę z Nieba Moją Rękę, by zbawić ich dusze.
Ci, którzy nie nawrócą się od razu, uczynią to przed prześladowaniem, kiedy coraz więcej dusz będzie do Mnie powracać. Będzie to bardzo trudny czas dla wszystkich. Ale bądźcie cierpliwi, przed wami są dobre czasy, kiedy pokój powróci na ziemię. Moje dzieci, po tym wezwaniu do przebudzenia się, ujrzą Miłość, którą mam, i przybędą z powrotem, rzucając się w Moje Ramiona. Wtedy, kiedy to się stanie, utworzy się Moja Armia i obroni Moje Królestwo przed zwodzicielem, którego panowanie będzie bardzo krótkie.
To jest punkt zwrotny w historii ludzkości, dzieci. Już wkrótce to zrozumiecie. Wtedy pomimo każdej sceptycznej myśli, którą będziecie mieć w czasie Ostrzeżenia - kiedy ono nastąpi, otworzycie wasze serca na Prawdę.
Idź teraz, Moja córko, w pokoju i Miłości dla całej ludzkości.
Jezus Chrystus
Król Żydów
* Wizjonerka chciałaby jasno powiedzieć światu, że powodem, dla którego nie może umieścić imion przywódców (dwóch z nich jest ze świata arabskiego i jeden z Europy kontynentalnej), jest szacunek dla ich rodzin i uniknięcie nadmiernej rozpaczy. Przekazała jednak to Orędzie kilku duchownym i mediom z zastrzeżeniem, by byli gotowi do publikacji, gdy tylko te zabójstwa będą miały miejsce - już wkrótce (wszystkie w niedługim odstępie czasu od siebie).
** Rozumienie wizjonerki jest takie, że odniesienie do "aniołów" wskazuje na posłańców, którzy zostali wybrani na świecie, aby przekazywać Boskie orędzia, by pomóc szerzyć nawrócenie.


17th February 2011, 23:45 - Rise of Arab World - 3 World Leaders to be assassinated

My dearly beloved daughter, I Am full of joy today now that this important series of Messages are being prepared for release to all mankind. You will find soon that all countries will search out these Messages. Don't worry about your safety, as I will protect you and your family at all times. Although I Am full of love for you, My child, My Heart is breaking with deep sorrow for the suffering, which is being inflicted by the cunning society plotting to take over countries.
They will do this by cleverly removing Leaders.* Then they will offer help. Then they will buy the friendship of new regimes until they control them. This new control will be worse than the power-hungry dictators who were toppled in the name of freedom.
Watch now, My daughter, the speed at which the Arab world will unite against My people, the Jews. Watch how all their allies will fall away leaving them exposed.
My daughter, when the Warning takes place My Word will be heard more readily, after the conversion takes place. This will be the time for My holy followers to unite defiantly against the tyranny that will emerge in the Western World especially in Europe. Fight for your right to pray. If you don't, it will not be a religious war, but a war of genocide.
There will be three world leaders assassinated shortly, one by one. Remember that each one will be assassinated through the plotting of the evil group - the sub cultural organizations that rule in all nations - though you cannot see them because they are cowards. But not for long will they hide. When control is in their grasp they will strive for your attention and demand respect.
The Warning will help save all My children everywhere. Conversion, a Gift from Me, will be given to even those who plot and scheme to win control over God's Earth. If they could only understand that this power will never be theirs, they might stop. But they are blind.
More of My angels** who now infiltrate the Earth as human beings, will help show these poor misguided souls the Truth. Many will convert. Others won't.
My daughter, go spread the Word quickly. You have only weeks. Use every tool available to you. Show courage. Do absolutely everything to allow all of My children, all nations, to understand the meaning of My special Gift - when My Hand reaches out from Heaven to save their souls.
Those who do not convert at first, will do so before the persecution, when more and more souls will turn back to Me. This will be a very difficult time for all. But be patient, there are good times ahead, when peace will return to Earth. My children will, after this wake up call, see the Love that I hold and will come running back into My Arms. Then when that happens, My army will form, and defend My Kingdom against the deceiver whose reign will be very short.
This is a turning point in the history of mankind, children. You will understand this very shortly. By then, any sceptical thoughts you have at the time of The Warning, when it happens, you will open your hearts to the Truth.
Go now, My daughter, in peace and love for all Mankind Jesus Christ
King of the Jews
Note * The visionary would like to make it clear to the world that the reason she cannot post the names of the leaders TWO OF THEM FROM THE ARAB WORLD AND ONE FROM MAINLAND EUROPE IS OUT OF RESPECT FOR THEIR
FAMILIES AND TO AVOID UNDUE DISTRESS. She has, however, given the Messages to a number of the clergy and media, embargoed, ready for publication as soon as the assassinations take place shortly (all within a very short period of each other).
** It is the visionary's understanding that references to angels refer to "messengers" who have been chosen around the world to impart Divine Messages to help spread conversion.