Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.03.2011, 15:30 - Człowiek będzie ukarany w tym roku oczyszczenia

Moja umiłowana córko, oczyszczenie, którego ludzkość dozna poprzez wojny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, tsunami, fale upałów i błotne lawiny, dalej trwa - z powodu ludzkich grzechów.
Tylko ci, którzy zwrócą się do Mnie, swojego Boskiego Zbawiciela i swojego Stwórcy, Mojego Ojca, waszego Ojca, mogą zostać uratowani. Nigdy nie patrz na Mojego Ojca z lękiem, bo On kocha wszystkie Swoje dzieci. Ale ześle ?karę na tych, którzy nie chcą uznać Jego Istnienia. Jego cierpliwość się teraz kończy, gdy dalej trwa zło, brak wiary i obsceniczna miłość własna ludzi.
Mój Ojciec Przedwieczny, Bóg Twórca i Stworzyciel wszystkiego, kocha wszystkie Swoje dzieci z czułością, którą rodzice odczuwają wobec swoich dzieci. Jednak tak jak czynią rodzice, odpowiedzialni rodzice, że karzą swoje dzieci, kiedy popełniają czyny, które są agresywne i niedopuszczalne, tak teraz w tym czasie Gniew Mojego Ojca przejawi się na świecie. Jest to, Moja córko, jak ci mówiłem, rok oczyszczenia.
Ludzie zrozumieją wszędzie, że te wydarzenia nie są naturalne. Są one spowodowane Boską Interwencją, aby człowiek w końcu zrozumiał prawdę Pisma.
Módlcie się, módlcie się o nawrócenie.
Wasz kochający Jezus Chrystus


11th March 2011, 15:30 - Man being punished in this Year of Purification

My beloved daughter, the Purification, which will be suffered by mankind through wars, earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, heat waves and mudslides, is continuing because of the sins of mankind.
Only those who turn to Me, their Divine Saviour and their Creator, My Father, their Father, can be saved. Never look on My Father with fear for He loves all His children. Yet He will apply punishment to those who refuse to accept His Existence. His Patience now, as evil, lack of faith and man's obscene love of himself continues, is coming to an end.
My Eternal Father, God the Maker and Creator of all, loves all His children with a tenderness that parents feel for their children. But just like parents, responsible parents do, their children are punished, if they commit acts, which are aggressive, or unacceptable. So too now will the Wrath of My Father be released in the world at this time. This, My daughter, is as I have told you the Year of Purification.
People everywhere will understand that these events are not natural. They are caused by Divine intervention to make man understand, finally, the Truth of the Scriptures.
Pray, pray for conversion.
Your beloved Jesus Christ