Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


06.04.2011, 00:05 - Nigdy nie osądzajcie innych religii, wyznań i seksualnych upodobań

Moja umiłowana córko, udręka, którą znosisz, jest spowodowana tym, że zwodziciel wciąż stara się ciebie skusić, abyś porzuciła to święte Dzieło. On cię rozdziera. Przyjmij to. Nigdy nie wątp w Moje Boskie Słowo, bez względu na to, jak bardzo może być to dla ciebie trudne. Zostaniesz nagrodzona duchem pokoju, kiedy prawdziwie się Mi poddasz. Nadal mów Mi o tym każdego dnia; w ciągu dnia. I proś Mnie o Łaski, bym napełnił cię radością, gdy tylko zwodziciel cię zaatakuje. Bądź silna, Moja córko. Nigdy się nie poddawaj. Nie dopuszczaj do swojego umysłu bałaganu i skup się na Moich Orędziach dla świata. Są to dzisiaj najważniejsze Orędzia dla ludzkości. Są dawane po to, aby pouczyć ludzkość, tak by raz jeszcze znalazła właściwą drogę do Mnie.
Ludzie są zdezorientowani co do Mojego Nauczania
Wielu ludzi jest teraz zagubionych. Oni są zdezorientowani w sprawach Mojego Nauczania i co do licznych sposobów, na które zostało ono zinterpretowane. Rozwodnione. Zmienione. Dodano do niego. Odjęto od niego. Moje dzieci potrzebują teraz prowadzenia, tak aby mogły poszukiwać potrzebnych im Łask, by na nowo stały się mocne i było im lekko na sercu. A to może stać się tylko poprzez modlitwę i wierność Mojemu Nauczaniu.
Nie pomijam ani jednej duszy na świecie
Moje dzieci, które się nawróciły, wiedzą o tym i stają się coraz bliższe Mojemu Sercu poprzez sakramenty. Jednak te błąkające się zagubione dzieci muszą zacząć od początku i przypomnieć sobie o dziesięciu przykazaniach danych światu przez Mojżesza. Wiele, wiele dzieci dzisiaj nie jest ich świadomych. Nie pomijam ani jednej duszy na świecie, niezależnie od tego, którą religię praktykuje.
Ostrzeżenie dla tych wierzących, którzy patrzą z góry na inne wyznania
Jeśli Moi wierzący czynią siebie innymi, stawiają się wyżej lub wychwalają się kosztem tych, którzy są nieświadomi Mojego Nauczania, to zachowują się jak faryzeusze. Niech się wstydzą ci, którzy uważają się za wyżej stojących od tych dusz, które potrzebują oświecenia. Niech się wstydzą ci, którzy choć znają Prawdę, to pogardzają tymi, co wyznają inną wiarę; którzy wierzą, że znając Prawdę i korzystając z najświętszych sakramentów, są ważniejsi w Moich Oczach. Tak, otrzymuję wielkie pocieszenie i radość w Moim Sercu od tych pobożnych wyznawców. Ale kiedy potępiają lub osądzają innych z powodu ich wiary, bardzo Mnie obrażają.
Moi wyznawcy, otwórzcie oczy na prawdę Mojego Nauczania na jej najprostszym poziomie. Nie osądzajcie innych. Nie patrzcie z góry na tych, których uważacie za grzeszników i którzy odrzucają Moje Nauczanie, bo oni są wam równi w Moich Oczach, choć otrzymaliście Dar Prawdy. Doprowadza Mnie to do bólu Serca, gdy Moi wyznawcy, choć mają dobre intencje, dyktują tym biednym, zagubionym duszom, jak mają prowadzić swoje życie. Zabieracie się do tego w zły sposób.
Nigdy nie mówcie tym, którzy mają inne wierzenia lub seksualne upodobania, że są skazani na zagładę
Narzucanie Mojego Nauczania poprzez mówienie tym, którzy nie są wyznawcami, że zginą albo doznają krzywdy, poprzez wytykanie im, że ich drogi są złe, spowoduje po prostu, że będą jeszcze słabsi. Wielu po prostu się od was odwróci. A wtedy poniesiecie porażkę. Zamiast prawienia kazań okażcie im współczucie. Uczcie poprzez dawanie przykładu. Nigdy nie mówcie ani nie próbujcie mówić tym ludziom, że w Moich Oczach są skazani na zagładę, bo nie są.
Kocham każdą duszę - z wszystkich religii, z wszystkich przekonań, wszystkich wyznań i wszystkich seksualnych upodobań. Każdy jest drogocennym dzieckiem, nie lepszym niż inny. Podczas gdy grzech zawsze będzie istniał - wszyscy jesteście grzesznikami, pamiętajcie o tym - od każdego z was będzie zależało, czy podąży za Moim Nauczaniem i czy będzie rozpowszechniał Moje Słowo.
Przyjmijcie jedni drugich. Okazujcie sobie nawzajem współczucie. Nie pomijajcie nikogo, bez względu na to, czy są katolikami, chrześcijanami innych wyznań, muzułmanami, hinduistami, żydami czy buddystami, a nawet z tych nowych kultów, które powstały i które nie pokładają wiary w Boga, Ojca Przedwiecznego. Módlcie się za nich. Uczcie ich, jak ważne jest otwarcie swoich serc na Prawdę. Uczcie, dając przykład. Rozpowszechniajcie nawrócenie. Ale absolutnie nigdy nie wydawajcie wyroków na innych ani nie próbujcie czynić siebie innymi niż ci, którzy nie rozumieją Prawdy.
Nigdy nie myślcie, że ponieważ z powodu waszej wierności wobec Mnie otrzymaliście Dary z Nieba, to jesteście lepsi niż wasi bracia i siostry. Tak, przynosicie radość Mojemu Najświętszemu Sercu, ale musicie postępować wobec innych w sposób pełen miłości, a nie dyktatorski.
Nikt z was nie jest godny, by osądzać innych
Zapamiętajcie tę naukę. Nikt z was nie jest godny, by osądzać albo oceniać innych. Nikt nie ma mocy i Boskiej wiedzy, aby dokonywać moralnej oceny innych. Zawsze miejcie otwarty umysł i pamiętajcie, że dzień, w którym uwierzycie, że jesteście ważniejsi w Moich Oczach niż ci, których uznajecie za grzeszników, jest dniem, w którym staniecie się dla Mnie straceni.
Z tych Orędzi nie wykluczę ani jednego wyznania
Moje Słowo jest teraz przekazywane jako Dar dla ludzkości, dla każdego z was. Nie będę poprzez to, co będę przekazywał, skupiał się tylko na jednej grupie Moich oddanych wyznawców. Wy, którzy rozumiecie Prawdę, pozwólcie Mi wam przypomnieć: wszystkie Moje dzieci na całym świecie, szczególnie ci najbardziej zatwardziali grzesznicy i ci, którzy nie wierzą w Istnienie Mojego Ojca Przedwiecznego, Boga Stworzyciela i Twórcy wszystkich rzeczy, są teraz Moim priorytetem. Należy to do was, Moi wyznawcy, byście się modlili bardzo mocno i okazywali miłość tym, którzy są zaślepieni. Ale czyńcie to w taki sposób, w jaki wam polecam. Zapamiętajcie wreszcie, kocham was wszystkich.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król całej ludzkości


6th April 2011, 00:05 - Never judge other religions, creeds or sexual preferences

My beloved daughter, the torment you are enduring is because the deceiver is constantly trying to tempt you to give up this most Sacred Work. He is tearing you apart. Accept this. Never doubt My Divine Word, no matter how difficult this may be for you. You will be rewarded with the spirit of peace when you truly surrender to Me. Keep telling Me this every day. Throughout the day and ask Me for the graces to fill you with joy as soon as the deceiver attacks you. Keep strong, My daughter. Never give up. Keep your mind free of clutter and concentrate on My Messages for the world. They are the most important Messages for mankind today. They are being given to instruct mankind to find the right path towards Me once again.
People are confused by My Teachings
Many people are lost now. They are confused by My Teachings and the numerous ways in which they have been interpreted. Watered-down. Changed. Added-to. Taken-Away. My children need guidance now, so that they can seek the graces needed for them to become strong again and light of heart. This can only come about from prayer and by adhering to My Teachings.
I do not exclude one single soul in the world
My children who are converted know this and become closer to My Heart through the Sacraments. However, for those wandering, lost children, they must start right at the beginning and remind themselves of the Ten Commandments given to the world through Moses. Many, many children today are not aware of these. I do not exclude one single soul in the world, irrespective of which religion they practice.
Warning to believers who look down on other creeds
If My believers differentiate themselves and place or exalt themselves, at the expense of those who are unaware of My Teachings, then they are behaving just as the Pharisees did. Shame on those who consider themselves above those souls who need enlightenment. Shame on those, who, although they are aware of the Truth, pour scorn on those of different faiths; who believe that - by being privy to the Truth, and who benefit from the Most Holy Sacraments, that they are more important in My Eyes. Yes, I receive great comfort and joy in My Heart from those devout followers. But when they condemn or judge others because of their faith, they offend Me greatly.
Followers of Mine, open your eyes to the Truth of My Teachings, at the most simple level. Judge not others. Do not look down on those whom you believe to be sinners and who reject My Teachings, because they are equal to you in My Eyes, although you have been given the Gift of the Truth. It brings Me great heartache when those followers, though well-meaning, dictate to those poor, lost souls how to live their lives. They go about it the wrong way.
Never tell those of different creeds or sexual preferences they are doomed
To push My Teachings in a manner where you tell those who are not followers that they will perish or come to harm by brandishing their ways as 'evil' will simply render them weaker than before. Many will simply turn their backs on you. Then you will have failed. Instead of lecturing, show compassion. Teach through example. Never tell or attempt to say to these people that they are doomed in My Eyes, because they are not.
I love every single soul, of all religions, of all persuasions, of all creeds, of all sexual preferences. Each one is a precious child, no one better than the next. While sin will always be there - you are all sinners remember that - it will be up to each one of you to follow My Teachings and spread My Word.
Embrace each other. Show compassion to each other. Don't exclude anyone, irrespective as to whether they are Catholics, other Christian denominations, Islam, Hindu, Jews, Buddhist - even those new cults, which have emerged who do not believe in God the Eternal Father. Pray for them. Teach them the importance of opening their hearts to the Truth. Teach through example.
Spread conversion. But never, ever inflict judgment on others, or attempt to differentiate yourself from those who do not understand the Truth.
Never believe, because you have been given the graces from Heaven, because of your allegiance to Me, that you are better than your brothers or sisters. Yes, you bring joy to My Sacred Heart, but you must deal with others in a loving but not dictatorial manner.
None of you is worthy to judge others
Remember this lesson. Not one of you is worthy to judge or assess others. No one has the power or Divine Knowledge to make any moral assessment of others. Keep an open mind always and remember, the day you believe you are more important in My Eyes than those you deem to be sinners is the day you become lost to Me.
I will not exclude any creed from these Messages
My Word is now being given as a Gift to mankind, each and every one of you. I will not, through these communications, focus on just one group of devout followers. For those of you who understand the Truth let Me remind you. All My children the world over, especially those most hardened sinners and those who do not believe in the Existence of My Eternal Father, God the Creator and Maker of all things, are now a priority. It will be up to you My followers to pray very hard and show love to those who are blind. But do this in the way I Am instructing you. Remember finally, I love all of you.
Your loving Saviour Jesus Christ
King of all Mankind