Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


17.04.2011, 19:00 - Gniew Boży opadnie na nowy światowy porządek

Moja szczerze umiłowana córko, z wielkim smutkiem muszę ci powiedzieć, że czekające katastrofy ekologiczne spowodują utratę życia wielu osób w Azji, Europie, Rosji i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Gniew Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego, opadnie szybko na ten globalny sojusz, który jest potajemnie planowany przez organizacje w konspiracji, aby reszcie świata przynieść śmierć dla własnej korzyści. Są one odpowiedzialne za tworzenie bogatych farm i nowych technologii, które olśniłyby was, gdyby nie było w tym tak złowrogich celów. Ci ludzie, z wszystkich krajów pierwszego świata, są bogaci, potężni, utalentowani i kontrolują banki, wojsko, światowe organizacje humanitarne, siły policyjne, rządy, dostawców energii oraz media. Nikt z was nie będzie w stanie wyrwać się z ich uścisku, jeśli nie powiem wam jak.
Modlitwa, a szczególnie odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, będzie szerzyć nawrócenie, a modlenie się Różańcem świętym osłabi dzieło tych diabelskich pasożytów, których bożkiem jest szatan. Interesujące jest też to. Wielu z tych fanatyków schwytanych w sieć oszustw wierzy, że są po prostu ambitni w swoim naturalnym dążeniu do bogactwa i w ogóle nie mają jakichkolwiek religijnych przekonań. To, czego nie wiedzą, to że są oszukiwani przez szatana i są codziennie poddawani jego wpływowi, w swoich myślach, dążeniach, słowach i czynach. Jakże są zaślepieni.
Wszędzie, gdzie będą zgromadzeni, tam też z przerażającą siłą opadnie Gniew Boga. To już się dzieje. Zostaną powstrzymani, ale to zajmie jakiś czas. Nie powstrzyma on ich całkowicie, ale osłabi straszliwe skutki, które ich czyny miałyby w przeciwnym wypadku. Trójca Święta angażuje się już w komunikację z wybranymi duszami na całym świecie. Wierzący już to zauważyli. Ci, którzy nie wierzą w Boga Ojca, myślą, że ci ludzie są tylko pomyleńcami od zagłady świata. Choć wiele osób na świecie może dziś rzeczywiście głosić fałszywe twierdzenia, proszę, nie ignorujcie ich, nie wysłuchawszy wcześniej, co mają do powiedzenia. Zawsze módlcie się o przewodnictwo w tych trudnych i pomieszanych czasach. Przez cały czas skupiajcie swoją uwagę na Mnie, waszym Boskim Zbawicielu. Będę was trzymał za rękę i wspomogę w tych próbach.
Wielu ludzi, gdy zobaczy, jak te proroctwa wychodzą na jaw, wpadnie w panikę i w wielu przypadkach będzie przerażonych. Nie muszą się jednak obawiać, bo ten okres będzie trwał krótko. A potem nastanie Nowe Niebo i Ziemia, gdzie wszyscy będziecie żyć w pokoju, długim i przeszczęśliwym życiem, w jedności ze Mną.
Im więcej ludzi się nawróci i poprosi Boga Ojca o prowadzenie, tym słabsze będą skutki nikczemnego panowania planowanego przez nowy porządek świata. Idźcie teraz w pokoju. Módlcie się, aby wzmocnić swoją wiarę we Mnie.
Wasz Miłosierny Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy
Jezus Chrystus


17th April 2011, 19:00 - Wrath of God to descend on New World Order

My dearly beloved daughter, it is with great sadness that I must tell you that pending ecological catastrophes will result in a huge loss of life in Asia, Europe, Russia and the United States of America. The Wrath of God, My Eternal Father will fall swiftly on this Global Alliance who are plotting underground organizations to inflict death on the rest of the world, for their own gain. They are responsible for creating wealth farms and new technologies, which would dazzle you, were they not so sinister in their aims.
These people, from every first world country, are rich, powerful, talented; and control banks, military, world humanitarian organizations, police forces, governments, energy suppliers and the media. None of you can escape their clutches unless I tell you how.
Prayer, especially the recital of the Divine Mercy, will spread conversion, and by saying the Holy Rosary this will dilute the work of these evil parasites whose idol is Satan. The interesting thing is this. Many of these fanatics caught up in this deceitful web, believe they are being simply ambitious with a natural desire for wealth, and do not hold any religious beliefs. What they don't know is that they are being deceived by Satan and are influenced by him daily, in their thoughts, aspirations, words and deeds. How blind they are.
Everywhere they are clustered, so too will the Wrath of God descend with frightening force. This is already underway. They will be stopped, but it will take a little time. It will not stop them entirely, but it will dilute the horrific impact their deeds would otherwise have. The Blessed Trinity is now active in communicating to chosen souls all over the world. Believers will have noticed this already. Those who don't believe in God the Father, think that these people are merely doomsday cranks. While many people in the world today can indeed make false claims, please do not ignore them without first hearing what they have to say. Always pray for guidance during these difficult and confusing times. Keep your attention focused on Me, your Divine Saviour, at all times. I will hold your hand and support you through these trials.
Many people, when they witness these prophecies coming to light, will panic and will be terrified in many instances. But there is no need to fear because this period will be short lived. And then will come the New Heaven and Earth where you will all live peaceful, long and blissful lives in union with Me.
The more people turn back and ask God the Father for guidance, the less the impact of the evil reign planned by New World Order will be. Go now in peace. Pray to strengthen your belief in Me.
Your Merciful Saviour and Just Judge Jesus Christ