Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


23.04.2011, 00:05 - Brońcie prawa swoich dzieci do chrześcijańskiej edukacji

Moja umiłowana córko, dzisiaj jest czas dla tych wszystkich, którzy wierzą w Mękę na Krzyżu, aby pomogli go nieść, tak by Moje Słowo mogło być usłyszane na świecie raz jeszcze. Przypomnij im, jak umarłem i dlaczego oznacza to zbawienie. Jest to teraz twój obowiązek - przekazać tym, którzy zgubili drogę, by ponownie otworzyli swoje serca na prawdę Mojego Nauczania.
Powstańcie teraz i brońcie swojego prawa do bycia chrześcijanami. Choć oczekuję od was tolerancji - gdy należy respektować poglądy innych wyznań - nigdy Mnie nie znieważajcie, spychając swoje chrześcijaństwo na drugie miejsce. Jest to niebezpieczna doktryna, kiedy myli się tolerancję z substytutem prawdy. Bądźcie otwarci względem innych wyznań i jednakowo traktujcie swoich braci i siostry. Jednak nigdy nie czujcie się zmuszeni do odrzucenia swoich przekonań bądź pozbawienia waszych dzieci prawa do chrześcijańskiej edukacji. Wiele szkół prowadzonych przez organizacje chrześcijańskie ulega naciskom, by porzuciły swoją wierność wobec Mnie. Wiele rządów próbuje przegnać chrześcijaństwo, szerząc nowe prawa. Dostrzeżecie jednak, że inne niechrześcijańskie religie będą traktowane w mniej surowy sposób. Przeciwnie, każda religia będzie bardziej tolerowana niż chrześcijaństwo.
Walczcie teraz o swoją wiarę. Módlcie się o nawrócenie. Módlcie się, aby te reżimy, które niszczą wasze prawo do bycia chrześcijanami, okazały więcej tolerancji. Zaniechanie stawiania oporu tym naciskom spowoduje nastanie jałowego świata, w którym mniej chrześcijan będzie praktykować swoją wiarę.
Weźcie od dzisiaj Krzyż i pokażcie przykład innym. Nigdy nie wstydźcie się Krzyża.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król ludzkości


23rd April 2011, 00:05 Good Friday 22nd April 2011 - Defend your children's right to a Christian Education

My beloved daughter, today is the time for all those who believe in the Passion of the Cross, to help carry it so that My Word can be heard once again in the world. Remind them how I died and why this represents salvation. It is your duty now to inform those who have lost their way, to open their hearts again to the Truth of My Teachings.
Stand up now and defend your rights to be Christians. While I expect tolerance on your part - where you must respect the views of other faiths - never insult Me by pushing your Christianity aside into second place. It is a dangerous doctrine when you mistake tolerance as a substitute for the Truth. Be open to other faiths and treat your brothers and sister equally. However, never feel pressurised into pushing aside your beliefs or denying your children the right to a Christian education. Many schools run by Christian organisations are bowing to pressures to abandon their allegiance to Me. Many governments are trying to ban Christianity, with the spread of new laws. Yet you will find that other non-Christian religions will be treated less harshly. Instead, any religion will be tolerated more favourably than Christianity.
Fight for your faith now. Pray for conversion. Pray that those regimes who oppress your right to be a Christian show more tolerance. Failure to withstand these pressures will result in a barren world when fewer Christians will practice their faith.
Take up the Cross, from today, and show example to others. Never be ashamed of the Cross. Your loving Saviour
Jesus Christ, King of Mankind