Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


07.05.2011, 09:50 - Okrucieństwa Mojego Ukrzyżowania nie zostały ujawnione ludzkości tak, jak powinny

Moja umiłowana córko, musisz teraz podjąć Mój Krzyż i pomóc Mi go nieść w tej podróży, którą zaplanowałem dla ciebie. Moja droga córko, jakże ty cierpiałaś przez te ostatnie kilka tygodni. Pozwoliłem, aby się to dokonało, bo to przybliżyło cię do Mojego Najświętszego Serca.
Wiele dusz jest wezwanych do przekazywania światu Moich Orędzi. To tylko dobrowolne oczyszczenie ze strony tych dusz zadecyduje o jakości rozeznania. Innymi słowy, jeśli dusza, którą wybieram do szerzenia Mojego Słowa, jest czysta, to Orędzia będą miały większe oddziaływanie. Będą wywierać trwalsze wrażenie w duszach. Będą pełne współczucia, a mimo to będą ukazywać prawdę Mojego Nauczania w sposób surowy.
Nie mam czasu na niuanse, których oczekują ludzie zastrzegający sobie słuchanie Mojego Słowa w określony sposób - w uproszczonej wersji. Nawet Moja Męka, Krzyż i okrucieństwa popełnione przez człowieka podczas Mojego Ukrzyżowania nie zostały ukazane światu w taki sposób, w jaki powinny. Tak niewielu z was, Moje dzieci, rozumie przerażające obchodzenie się ze Mną, waszym Boskim Zbawicielem, którego doświadczam z ludzkiej ręki. To dzisiejsze obchodzenie się ze Mną, kiedy się ze Mnie kpi, gdy jestem wyśmiewany, przeklinany, lekceważony i znieważany, jest wciąż oczywiste. Moja Śmierć utorowała drogę do uratowania waszych dusz od wiecznego potępienia. Wciąż ma to miejsce. Nie odrzucajcie Daru Zbawienia, bez przyjęcia Prawdy nie możecie zostać zbawieni.
Posłuchajcie tego. Ja Jestem Prawdą. Ja Jestem Kluczem do waszego zbawienia. Na łożu śmierci, nawet jeśli lekceważyliście Mnie, Moje Nauczanie, wypieraliście się Mojego prawdziwego Istnienia, zwróćcie się do Mnie i poproście o odkupienie. Nigdy nie jest za późno, by zwrócić się do Mnie i poprosić, bym was trzymał za rękę, i pozwolić Mi prowadzić was do Królestwa Niebieskiego Mojego Ojca. Ale możecie uczynić to tylko wtedy, gdy jeszcze żyjecie na tej ziemi. Jest to wasza jedyna szansa, by otrzymać Życie Wieczne. Później będzie już za późno.
Wasz umiłowany Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus


7th May 2011, 09:50 - Atrocities of My Crucifixion not revealed to Man in the way they should

My beloved daughter, you must now gather My Cross and help Me carry it on the journey, which I have mapped out for you. My precious daughter, how you have suffered these past few weeks. I allowed this to happen because it has brought you closer to My Sacred Heart.
Many souls are called to impart My Messages to the world. It will be only through the voluntary purification on the part of the soul that will determine the quality of the discernment. In other words, if the soul I choose to communicate My Word to is pure, then the Messages will have more impact. They will have a more lasting impression on the soul. They will be full of compassion, yet they will reveal the Truth of My Teachings in its raw format.
I have no time for the niceties expected by man, who is conditioned to hear My Word in a certain way - in a dumbed down version. Even My Passion, the Cross, and the atrocities committed by man at My Crucifixion have not been revealed to the world in the way in which they were meant to be. So few of you, My children, understand the appalling treatment of Me, your Divine Saviour, at the hands of man. This treatment of Me today, where I Am mocked, laughed at, cursed, ignored and abused, is still evident. My death paved the way to save your souls from eternal damnation. This is still the case. Don't throw away the Gift of salvation, for without accepting the Truth you cannot be saved.
Hear this. I Am the Truth. I Am the Key to your salvation. On your deathbed, even if you have ignored Me, My Teachings, denied My Real Existence, turn to Me and ask for Redemption. It is never too late to turn to Me and ask Me to hold your hand and let Me lead you to My Father's Heavenly Kingdom. But you can only do this while you are alive on this Earth. This is your only chance to be offered eternal life. It will be too late afterwards.
Your beloved Divine Saviour Jesus Christ