Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.05.2011, 23:00 - W Europie miało dziś miejsce trzęsienie ziemi, jak to zostało przepowiedziane

Moja umiłowana córko, trzęsienie ziemi, o którym mówiłem kilka miesięcy temu, miało dziś miejsce w Europie, w Hiszpanii. Nastąpią inne wydarzenia ekologiczne, w tym wybuch wulkanu, powodzie i fala upałów. Przyglądaj się tym wydarzeniom, bo kiedy będą miały miejsce, to potwierdzą, że te Orędzia pochodzą ode Mnie, Jezusa Chrystusa.
Jest to, Moja córko, Ręka Mojego Ojca, Który wkrótce spuści na świat karę pomagającą wykorzenić grzech. Módl się, módl się stale o więcej nawróceń dla złagodzenia tych katastrof.
Moja umiłowana Matka wyjaśniła ci tego wieczoru wiele ważnych rzeczy. Potrzebę codziennej modlitwy; i adoracja jest ważna - tak często, jak jesteś w stanie - bo to przyniesie ogromne następstwa, Moja córko, w twojej pracy.
Odpocznij teraz. Jesteś zmęczona. Porozmawiam z tobą jutro. Idź w pokoju.
Twój Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus


11th May 2011, 23:00 - Earthquake in Europe took place today as predicted

My beloved daughter, today the earthquake I spoke to you about some months ago took place in Europe, in Spain today. Other ecological events, which include a volcano, floods and a heat wave, will follow. Watch out for these events for when they take place this will prove that these Messages are coming from Me, Jesus Christ.
This, My daughter, is the Hand of My Father, Who is about to unleash punishment on the world to help eradicate sin. Pray and keep praying for more conversion to dilute these disasters.
My beloved Mother explained a number of important things to you this evening. The need for daily prayer and Adoration is important - as often as you can - for this will yield huge results for you, My daughter, in your Work.
Rest now. You are tired. I will speak with you tomorrow. Go in peace. Your Divine Saviour
Jesus Christ