Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


13.05.2011, 22:45 - Dlaczego Bóg, Ojciec Przedwieczny, posyła na świat nowych proroków

Moja szczerze umiłowana córko, wątpiącym, zwłaszcza Moim wyświęconym sługom, którzy może odrzucają Moje Słowo z tych Orędzi, chciałbym to powiedzieć. Wzmocnijcie swoją wiarę we Mnie, uznając, że Moje Słowo zostało dane światu nie tylko podczas Mojego Życia na ziemi, lecz dzięki Mocy Ducha Świętego także potem.
Od początku czasu Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, nawiązywał kontakt z ludzkością poprzez proroków; w ten sposób ludziom zostało dane nauczanie Prawdy, aby sprawić, że ich wiara pozostanie silna. Inne objawienia i nauki odnośnie do Prawdy były dawane ludzkości także przez apostołów, innych pobożnych uczniów i przez proroka Jana Ewangelistę. Potem Moje Słowo, Moje Nauczanie i wszystko, czego człowiek potrzebował, by można mu było udzielić zbawienia, zostały uporządkowane. Teraz, gdy świat stoi w obliczu największej zmiany w historii, Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, posłał na świat nowych proroków. Ci prorocy - nie miejcie wątpliwości - nie przynoszą wam nowego nauczania, bo to nie jest potrzebne. Przeciwnie, są posyłani z trzech powodów.
Po pierwsze, aby przypomnieć ludzkości prawdę zawartą w Księdze Apokalipsy. Po drugie, aby zwrócić uwagę człowiekowi na czasy, w których żyje, tak aby mógł na nowo rozniecić swoją wiarę. Po trzecie, aby pomóc szerzyć nawrócenie, tak by Moi wyznawcy mogli utworzyć największą Armię ze wszystkich, w celu ratowania dusz. Nawiązuję z wami kontakt poprzez tego proroka i przez innych, tak aby Moje Słowo zostało usłyszane w każdym zakątku świata.
Pamiętajcie o Mojej absolutnej Miłości i współczuciu
Słuchajcie uważnie wszystkich tych Orędzi, które głoszą nie tylko Moje Słowo, jakie znacie, ale które wam ujawniają także Moją absolutną Miłość i współczucie dla każdego z was. Pamiętajcie też o Moim wielkim Miłosierdziu. Wszystkim grzesznikom będzie przebaczone, gdy tylko poproszą o odkupienie.
Znaczenie Różańca świętego i Koronki do Bożego Miłosierdzia
Choć nastąpią katastrofy ekologiczne, proszę, pamiętajcie, że modlitwy, w tym odmawianie Różańca świętego i Koronki do Bożego Miłosierdzia, pomogą zapobiec wielu z nich. Zapamiętajcie, Moje kochane dzieci, że wy, którzy wierzycie we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego i przestrzegacie Moich wskazań, nie macie się czego obawiać. Pozwólcie mi także przypomnieć wam, że z powodu dwóch wielkich aktów Miłosierdzia - Daru Ducha Świętego, który wylał się na świat kilka dni temu, oraz wielkiego Ostrzeżenia, miliony nawrócą się do Prawdy. To będzie wielki cud, i to on wielu przyniesie radość.
Prześladowanie przez Czerwonego Smoka i przez tych, którzy nie są od Boga
Chociaż szatan podniesie się poprzez swoich biednych, wprowadzanych w błąd zwolenników, których odciąga ode Mnie - ich jedynej nadziei na Zbawienie Wieczne - będzie to jedynie na krótki okres. Muszę was jednak ostrzec, że będzie to przerażający okres prześladowań, kierowanych przez Czerwonego Smoka i te polityczne organizmy, które nie są od Boga. Poprzez modlitwę i sakramenty znajdziecie siłę do wytrwania podczas tych prób. Wszystkie te wydarzenia zostały przepowiedziane i muszą się dokonać, aby na świecie mogło zostać ostatecznie zlikwidowane zło. Jest więc konieczne, aby miało miejsce to oczyszczenie i seria kar; bo tylko wtedy świat będzie gotowy na Nowy Raj na ziemi.
Nigdy nie lekceważcie Mojego wezwania. Kiedy tylko zobaczycie, że te proroctwa objawione wam przez Moich wybranych posłańców zaczynają się spełniać, będziecie wiedzieli na pewno, że to jestem Ja, Kto z wami rozmawia.
Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus


13th May 2011, 22:45 - Why God, the Eternal Father, is sending new prophets into the world

My dearly beloved daughter, for the doubters, especially My sacred servants, who may dismiss My Word through these Messages, this is what I would like to say to them. Increase your faith in Me by acknowledging that My Word was given to the world not only during My time on Earth, but through the Power of the Holy Spirit after that.
Since the beginning of time, God, My Eternal Father, has communicated to mankind through the prophets; in this way the Teachings of the Truth were made known to man to ensure that their faith remained strong. Other revelations and lessons in the Truth were also given to mankind through the apostles, other devout disciples and through the prophet, John the Evangelist. After that My Word, My Teachings and everything that man needed to bring him the salvation he needs was in order. Now that the world is facing the biggest shift in its history, God, My Eternal Father, has sent new prophets to the world. These prophets, make no mistake, do not bring you new Teachings, for that is not necessary. Instead they are being sent for three reasons.
The first is to remind mankind of the Truth contained in the Book of Revelation. The second is to make man alert to the times he is living in so that he can rekindle his faith. The third is to help spread conversion so that My followers can form the biggest army of all in order to save souls. I Am communicating through this prophet and others, so that My Word is heard in every corner of the world.
Remember My Absolute Love and Compassion
Listen carefully to all these Messages, which not only proclaim My Word as you know it, but, which reveal to you My Absolute Love and Compassion for every single one of you. Remember too, My great Mercy. All sinners will be forgiven once they ask for redemption.
Importance of the Holy Rosary and Divine Mercy
While ecological disasters will occur, please remember that prayer including the recital of the Holy Rosary and the Divine
Mercy will help avert much of it. Remember, My cherished children, that you who believe in Me and My Eternal Father and who follow My instructions have nothing to fear. Also let Me remind you that because of the two great Acts of Mercy being given to you
- the Gift of the Holy Spirit, which burst upon the entire world a few days ago and the Great Warning, millions will be converted to the Truth. This will be a great miracle, and one which will bring joy to the multitudes.
The Persecution by the Red Dragon and those not of God
While Satan will rise through his poor, misguided followers whom he pulls away from Me - their only hope of eternal salvation - this will be for just a short period. It will, I must warn you though, be a frightening period of persecution headed by the Red Dragon and those political entities, not of God. Through prayer and the Sacraments you will find the strength to persevere during these trials. All of these events have been foretold and must come to pass, so that evil can be finally stamped out in the world. It is necessary, therefore, that this purification and series of chastisements take place; because only then will the world be ready for the New Paradise on Earth.
Never ignore My calling. It is only when you see the prophecies revealed to you by My chosen messengers begin to materialize that you will know for sure that it is I Who speaks with you.
Your Divine Saviour Jesus Christ