Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


15.05.2011, 17:00 - Odrzućcie dzieło spirytualizmu New Age

Moja umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich wyznawców do przeciwstawienia się dziełu ruchu New Age, który ogarnął świat.
Chrześcijaństwo zawsze było pierwszym celem szatana. Ponieważ jest on bardzo przebiegły, ciągle będzie próbował zwodzić dusze puste i zagubione duchowo. Zawsze będzie się starał przedstawić swoje kłamstwa w takiej formie, że będzie się to wydawać miłością. Będzie też próbował kontrolować umysły Moich dzieci za pomocą starożytnych pogańskich taktyk mających na celu uwolnienie ich umysłów od tak zwanych stresów współczesnego życia. Strzeżcie się ulegania praktykom tych, którzy twierdzą, że w imię medytacji wasz stan umysłowy zostaje wprowadzony w fazę nieświadomości. Gdy tylko pozwolicie swojemu umysłowi być kontrolowanym w ten sposób, szatan i jego demony mogą wejść tak cicho, że nie zdacie sobie z tego sprawy, tak łagodne będzie to przejście.
Unikajcie starożytnych praktyk duchowych, w tym korzystania z kart tarota
Wiele, wiele dusz na świecie jest głodnych prowadzenia duchowego. W swoim dążeniu do nadania sensu swojemu życiu, niezamierzenie pozwalają się wessać w praktyki, które są równoznaczne z pogaństwem. Musicie przez cały czas unikać każdego fałszywego dogmatu, który was zachęca, abyście uwierzyli, że pokój w waszym sercu i duszy można osiągnąć przez starożytne praktyki duchowe. Uczcie się rozeznawać, czym one naprawdę są.
Korzystanie z kryształów, medytacje, reiki, joga, karty tarota, wiara w duchowych przewodników, metafizyka i tak zwani uzdrowiciele wiary mają was nakłonić do uwierzenia w alternatywną wyższą egzystencję poza tym, co stworzone przez Boga, Ojca Przedwiecznego.
Ostrzeżenie przed wniebowstąpionymi mistrzami
Dzisiaj wielu z was, którzy ciągle poszukują duchowego ukojenia w praktyce podążania za swoimi aniołami, musi być wyczulonych na fakt, że gdy tylko pojawi się określenie "wniebowstąpieni mistrzowie", to możecie być pewni, że ci aniołowie nie pochodzą z Nieba. Wniebowstąpieni mistrzowie, Moje dzieci, są upadłymi aniołami i pochodzą z ciemności. Mimo to zostanie wam powiedziane, a następnie będziecie przekonywani, że pochodzą ze światła. Cały ten pogański spirytualizm, jeśli pozwolicie mu opanować swoje życie, ostatecznie pociągnie was w dół, do głębin ciemności, kiedy najmniej będziecie się tego spodziewać. Szatan będzie bardzo ostrożny w tym, jak przedstawia te ciemne kłamstwa, bo przez cały czas będzie wam mówione, a wy będziecie wierzyć, że te wszystkie rzeczy są dobre.
Większość z tych praktyk jest przedstawiana jako dobra dla waszego poczucia własnej wartości, pewności siebie, panowania nad swoim własnym życiem - wszystko to jest kłamstwem. Te praktyki nie tylko oddalają was od Prawdy, ale także przyniosą wam nieopisane nieszczęście, gdy te złe duchy wejdą do waszej duszy, co będzie bezpośrednim następstwem tych praktyk.
Biblia ostrzega przed niebezpieczeństwem magii
Nigdy nie można ingerować w prawdę. Nauczanie przekazane człowiekowi w świętej Biblii ostrzega ludzkość przed niebezpieczeństwem magii, wróżbitami i uwielbianiem fałszywych bogów. W dzisiejszym świecie te praktyki są przedstawiane jako nieszkodliwe, ale konieczne dla waszego duchowego dobra. Ze względu na naturę tych łagodnych dusz, wiele z nich w naturalny sposób zostanie wciągniętych do praktyk New Age z powodu fałszywej fasady miłości, którą emanują. Nic nie mogłoby być dalsze od prawdy.
Ostrzeżenie przed fanatycznym oddaniem aniołom
Pamiętajcie, to szatan i jego upadli aniołowie są tymi, którzy ostrożnie i przebiegle wciągają was w te trudne do dostrzeżenia kłamstwa. Tym z was, którzy propagują prawie fanatyczną pobożność względem aniołów, mam to do powiedzenia. Dlaczego nie głosicie najpierw Słowa Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego? Czy ta obsesja na punkcie aniołów nie jest po prostu inną formą bałwochwalstwa? Tak, oczywiście, módlcie się o pomoc świętych aniołów, jednak zawsze zadawajcie sobie to pytanie. Czy wasza pobożność względem aniołów nie jest kosztem miłości do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, albo Boga, Ojca Przedwiecznego? Jeśli tak, to obrażacie Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Obudźcie się teraz wobec kłamstw tak zwanego spirytualizmu. Aniołowie, których przyciągacie, uczestnicząc w takich praktykach, nie będą pochodzić z Nieba lub ze ?światła. Będzie się wydawało, że pochodzą ze ?światła, ale to jest oszustwo, którym posługuje się szatan i jego demony dla sprytnego skrycia swoich działań.
Zapamiętajcie jedną końcową naukę. Możecie maskować sobie swoje pogańskie praktyki tak bardzo, jak chcecie, aby się wydawało, że składacie hołd Boskiemu Światłu Nieba, ale to i tak będzie kłamstwo. To kłamstwo i ci, którzy przekonują was, byście podjęli tę dziwaczną podróż ku tak zwanej sferze duchowej poza tą od Mojego Ojca, zaprowadzą was tak blisko szatana, że w pewnym momencie nie będzie już powrotu.
Jedyną Boską Krainą Miłości, jaka istnieje poza tą ziemią, jest Niebo. Wszystko inne, co wam powiedziano, jest nieprawdą. Szatan jednak chce, abyście uwierzyli, że jest inna kraina. Rzeczywistość jest taka, że on wciąga w ciemności ze sobą i wszystkimi upadłymi aniołami piekła te wszystkie niepodejrzewające niczego i przesądne dusze, a wszystko to w imię fałszywej miłości.
Proszę, pamiętajcie, że Miłość, prawdziwa Miłość, może pochodzić tylko od Boga, Ojca Przedwiecznego.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


15th May 2011, 17:00 - Reject the work of New Age Spiritualism

My dearly beloved daughter, I Am calling on all My followers to denounce the work of the New Age Movement, which has gripped the world.
Christianity has always been a prime target of Satan. Because he is so cunning he will constantly try to seduce those with empty and spiritually lost souls. He will always try to present his lies couched in what appears to be love. Then he will try to control My children's minds using ancient pagan tactics designed to free their minds from the so-called stresses of modern living. Beware those of you who succumb to practices, which claim to bring your mental state into a stage of oblivion, in the name of meditation. Once you allow your mind to be controlled in this way Satan and his demons can move in so silently that you won't realise it, so smooth will be the transition.
Avoid ancient spiritual practices including use of tarot cards
Many, many souls in the world are starving for spiritual guidance. In their quest to bring meaning into their lives, they are unwittingly allowing themselves to be sucked into practices which amount to paganism. Any false dogma, which entices you to believe that peace in your heart and soul can be achieved through ancient spiritual practices must be avoided at all times. Learn to recognise them for what they really are.
The use of crystals, meditation, reiki, yoga, tarot cards, belief in spirit guides, metaphysics and so-called faith healers are there to entice you to believe in an alternative superiour existence outside of that created by God the Eternal Father.
Warning about ascended masters
Many of you today, who are constantly searching out spiritual comfort in the practice of following your angels must also be alert to the fact that once the term ascended masters is mentioned you can be sure that these angels do not come from Heaven.
Ascended masters, My children, are fallen angels and come from the dark. Yet you will be told and then be convinced that they come from the light. All of this pagan spiritualism, if you let it take over your lives, will eventually pull you downwards into the pits of darkness when you least expect it. Satan will be so careful as to how he presents these dark lies, because at all times you will be told, and you will believe, that these things are all good.
Most of these practices are presented as being good for your self-esteem, confidence, control over your life, all of which is a lie. Not only do these practices drive you away from the Truth, but they bring untold misery once the evil spirits enter your soul as a direct result of these practices.
Bible warns of dangers of magic
The Truth can never be tampered with. Teachings handed down to man in the Holy Bible warn mankind of the dangers of magic, fortune telling and the adulation of false gods. In today's world, these practices are presented as harmless, but necessary, for your spiritual wellbeing. Because of the nature of gentle souls, many of them will be naturally drawn to new age practices because of the false façade of the love they exude. Nothing could be further from the Truth.
Warning about fanatical devotion to angels Remember it is Satan and his fallen angels who have carefully and cunningly drawn you into these unsuspecting lies. For those of you who promote an almost fanatical devotion to angels, I have this to say. Why do you not proclaim the Word of God, My Eternal Father first? Isn't this obsession with angels just another form of idolatry? Yes, by all means, pray for the help of the holy angels, however, always ask this question. Is your devotion to the angels at the expense of your love for Jesus Christ, the Son of God or God the Eternal Father? If so then you offend Me, your Divine Saviour, Jesus Christ.
Wake up now to the lies of so-called spiritualism. The angels you attract by participating in such practices will not come from Heaven or from the Light. They will seem to come from the Light but that is the deceit that Satan and his demons use to cleverly camouflage their actions.
Remember one final lesson. Dress up your pagan practices as much as you like to appear as if you are paying homage to the Divine Light of Heaven, but it will be a lie. The lie, and those you convince to follow this bizarre journey towards a so-called spiritual realm, outside that of My Father's,
will bring you so close to Satan that beyond a certain point there will be no return.
The only Divine Realm of Love that exists outside of this Earth is Heaven. Anything else you have been told is untrue. Satan, however, wants you to believe that there is. The reality is that he is pulling all those unsuspecting and superstitious souls into the darkness of Hell with him and all the fallen angels, all in the name of false love.
Please remember that Love, True Love, can only come from God the Eternal Father. Your loving Saviour
Jesus Christ