Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


22.05.2011, 14:30 - Nowe objawienia, powodzie we Francji tego lata

Moja szczerze umiłowana córko, objawienie dane ci 18 marca 2011 roku o północy, że w maju nastąpi wybuch wulkanu w Islandii, spełniło się teraz. Może się zastanawiasz, dlaczego byłaś tak wstrząśnięta, kiedy stało się to, co zostało przepowiedziane. Tak więc wytłumaczę ci to. Choć większość twoich wątpliwości dotyczących tego, że prawdziwie się z tobą porozumiewam, została rozwiana, wciąż jeszcze był w tobie lęk, że nie rozeznajesz poprawnie tych proroctw. Musisz teraz powstać z pewnością siebie i pozwolić Mi uspokoić twoje lęki. Idź naprzód i bez wahania publikuj inne wydarzenia, które ci objawiłem. Gdy będziesz to czynić, więcej ludzi zrozumie, że to Jestem Ja, Jezus Chrystus, Kto zasługuje teraz na uwagę, która jest niezbędna, by pomóc ratować dusze.
Kiedy potwierdzą się te proroctwa, w sercach Moich wyznawców będzie niewiele wątpliwości co do ich prawdziwości. Mimo to zatwardziałe dusze, które wzbraniają się uwierzyć i które zawsze będą przedstawiać logiczną odpowiedź, gdy będą świadkami prawdy, wciąż nie będą przekonane.
Powodzie we Francji, fala upałów w Turcji
Słuchajcie Mnie teraz. Tego lata na południu Francji nastąpią powodzie. W Turcji będzie mieć miejsce fala upałów. Nastąpią inne ekologiczne wydarzenia, które spowodują chaos, w tym trzęsienie ziemi w Anglii, ale nie natychmiast, a niektóre z nich będą miały wpływ na inne kraje europejskie. Oczekujcie wzrostu poziomu Morza Śródziemnego, co zaszokuje każdego. Trzęsienia ziemi będą odczuwane również w Norwegii i w Ameryce Południowej. Moja córko, ujawnię ci inne wydarzenia, ale tylko z jednego powodu. Dla nawrócenia Moich dzieci. Jeśli i gdy uznają, że Ja mówię do nich przez ciebie, to przyniesie Mi to radość. Nie mam zamiaru straszyć Moich dzieci, ale te wydarzenia będą się nadal wzmagać na świecie jako część nadchodzącej Wielkiej Kary. Są one niezbędną częścią walki ze zwodzicielem.
Módlcie się teraz, Moje dzieci, aby osłabić te wydarzenia i im zapobiec, bo modlitwa jest niezwykle potężnym środkiem przebaczenia.
Idźcie teraz w pokoju. Nie obawiajcie się publikowania tych proroctw, bo one się spełnią.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


22nd May 2011, 14:30 - New Revelations Floods in France this Summer

My dearly beloved daughter, the revelation given to you on the 18th March, 2011, at midnight, that the volcanic eruption in Iceland would occur in May has now taken place. You may wonder why you were so shocked when this happened as foretold. So I will explain. Although most of your doubts have been dispelled regarding the authenticity of My communications with you, there was still a fear on your part that you were not discerning these prophecies correctly. You must rise now with confidence and let Me allay your fears. Move now and publish, without hesitation, other events I have revealed to you. By doing this, more people will understand that it is I, Jesus Christ, Who now commands the attention that is required to help save souls.
When these prophecies are confirmed, there will be little doubt in the hearts of My followers of their authenticity. Yet the hardened soul, who refuses to believe and who will always provide a logical response when they witness the Truth, will still not be convinced.
Floods in France, Heat wave in Turkey
Hear Me now. Floods will occur in the south of France this summer. A heat wave will take place in Turkey. Other ecological events, which will cause disarray, include an earthquake in England (but not immediately) some of which will impact on other European states. Expect a rise in sea levels in the Mediterranean, which will shock every one. Earthquakes will also be felt in Norway and in South America. I will, My daughter, reveal other events to you, but with only one motive in mind. That is to convert My children. If and when they accept that I speak to them through you, then this will bring Me joy. I have no wish to frighten My children, but these events will continue to escalate in the world as part of the Great Chastisement ahead. They are a necessary part in the battle against the deceiver.
Pray now, My children, to dilute and avert these events, because prayer is extremely powerful as a means of pardon. Go now in peace. Do not be afraid to publish these prophecies, for they will occur.
Your Saviour Jesus Christ