Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


23.05.2011, 14:30 - Podczas Ostrzeżenia otworzy się niebo

Moja szczerze umiłowana córko, cierpisz udrękę, jaką znoszę ze względu na grzechy człowieka. Tak Ja ją odczuwam. Dostrzegasz teraz tylko maleńki ułamek Mojego cierpienia, z którym mierzę się w każdej minucie waszego dnia. Nie ma się czego lękać, Moja córko, w związku z Ostrzeżeniem.
Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym
Zaszokuje wielu ludzi na świecie, bo będzie to wydarzenie dramatyczne, gdy niebo się otworzy, a Płomienie Miłosierdzia wystrzelą na cały świat. Bo wielu ludzie nie zrozumie, co się będzie działo. Będą tak wstrząśnięci, że błędnie pomyślą, iż są świadkami końca świata. Powiedz im, aby się radowali, gdy staną się świadkami Mojej Chwały, bo będzie to, jeśli się będzie do tego odpowiednio przygotowanym, najbardziej spektakularny przykład Mojego Miłosierdzia od dnia Mojego Ukrzyżowania. To będzie, Moje dzieci, wasza zbawcza Łaska i uchroni tych, którzy w przeciwnym razie zostaliby potępieni, przed wejściem w głębiny piekła.
Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać. Nakłońcie je, by szukały pojednania, wyznając teraz swoje grzechy. Ważne jest, by tak wielu ludzi, jak to możliwie, było przed tym w stanie Łaski, ponieważ z powodu szoku mogą nie przeżyć tego wydarzenia. Znacznie lepiej jest doświadczyć wcześniej tego spektakularnego Boskiego wydarzenia, niż być nieprzygotowanym w Dniu Ostatecznym - Dniu Sądu.
Bądźcie silni, wy wszyscy. Radujcie się, jeśli jesteście pobożnymi wyznawcami, bo zostanie wam ukazany przebłysk Mojej Boskiej Obecności, czego wasi przodkowie nigdy nie widzieli podczas swojego życia. Módlcie się za resztę Moich dzieci. Mówcie im prawdę teraz, dopóki możecie. Ignorujcie ich pogardę, bo jeśli podejmą teraz działanie, modląc się o przebaczenie swoich grzechów, podziękują wam po tym, gdy dokona się ten Wielki Cud.
Idźcie teraz w pokoju. Nie lękajcie się. Módlcie się po prostu za te dusze bez wiary, aby nie umarły w grzechu śmiertelnym.
Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus


23rd May 2011, 14:30 - The skies will open up during The Warning

My dearly beloved daughter, you are suffering the torment that I endure for the sins of man. This is what it feels like. Now you are glimpsing just a tiny fraction of My suffering, which I face every minute of your day. There is nothing to fear, My daughter, about The Warning.
The Warning will be a dramatic event
It will shock many people in the world, as it will be a dramatic event where the skies will open and the Flames of Mercy will shoot up across the world. For many people will not understand what is happening. So shocked will they be, they will mistakenly think that they are witnessing the end of the world. Tell them to rejoice when they witness My Glory, for this, if you are properly prepared for it, will be the most spectacular example of My Mercy since the day of My Crucifixion. This, My children, will be your saving grace and will prevent those, who would otherwise have been condemned, from entering the depths of Hell.
All My children everywhere must warn lost souls as to what to expect. Urge them to seek reconciliation by confessing their sins now. It is important that as many people as possible are in a state of grace beforehand, as they may not survive this event due to shock. Far better to witness this Divine spectacular event first, rather than being unprepared at the final day of Judgment.
Keep strong, all of you. Rejoice if you are a devout follower, for you will be shown a glimpse of My Divine Presence, which your ancestors never saw during their lifetime. Pray for the rest of My children. Tell them the Truth now while you can. Ignore their scorn, for should they take action now by praying for the forgiveness of their sins, they will thank you after this Great Miracle takes place.
Go now in peace. Do not be fearful. Just pray for those souls with no faith, so they do not die in mortal sin. Your Divine Saviour
Jesus Christ