Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


25.05.2011, 16:00 - Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego świętego Słowa

Przychodzę teraz, by dodać odwagi wszystkim tym Moim wyznawcom, którzy po rozpoznaniu Mojego prawdziwego Głosu, zareagowali wielkimi dziełami życzliwości. Chciałbym podziękować tym z was, którzy hojnie poświęcają swój czas na propagowanie i rozpowszechnianie Moich Orędzi. Wy, Moje najdroższe dzieci, przynosicie w tym czasie historii Mojemu smutnemu Sercu wielką radość. Wy, Moje dzieci, jesteście dzielni, odważni i przepełnieni Darem Ducha Świętego. Wasza wierność i dar dla Mnie z waszego czasu, i pełne miłości oddanie Prawdzie, przyniosą wielkie Łaski w Nowym Raju, który obiecałem Moim dzieciom.
Poprowadzę waszą rękę w czasie tego świętego Dzieła i będziecie odczuwać Moją Miłość. Nigdy się nie lękajcie głosić Mojego Słowa, bo każdy mały wysiłek podjęty przez każdego, kto propaguje te Orędzia, zostanie nagrodzony.
Idźcie teraz, Moi najdrożsi, wierni wyznawcy. Rozprzestrzeniajcie Moje święte Słowo i pomóżcie swoim braciom i siostrom, którzy potrzebują pokierowania.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


25th May 2011, 16:00 - I would like to thank those who help in spreading My Holy Word

I come now to give courage to all those followers of mine, when having recognised My True Voice, responded with great works of generosity. For those of you who are giving freely of your time to promote and spread My Messages, I would like to thank you.
You, My precious children, bring great joy to My Sorrowful Heart at this time in history. You, My children, are brave, courageous and infused with the Gift of the Holy Spirit. Your loyalty and gift to Me of your time and loving devotion to the Truth will yield great graces in the New Paradise I promised My children.
I will guide your hand during this Sacred Work and you will feel My Love. Never be fearful of proclaiming My Word, for every little effort made by anyone who promotes these Messages will be rewarded.
Go now, My precious, loyal followers. Spread My Holy Word and help your brothers and sisters who need direction. Your loving Saviour
Jesus Christ