Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


30.05.2011, 03:00 - Miecze sprawiedliwości opadną teraz

Słuchajcie Mnie teraz wszędzie, Moje dzieci. Miecze sprawiedliwości opadną na tych, którzy nie chcą się odpowiednio przygotować do Ostrzeżenia.
Płomienie Mojego Bożego Miłosierdzia, przedstawione światu, aby każdemu z was ukazać smak tego, czym będzie Dzień Ostateczny - Dzień Sądu, zostaną przez tak wielu z was błędnie zinterpretowane. Ten wielki dzień Ostrzeżenia przybliża się z każdym miesiącem, a więc musicie teraz poświęcić czas, by przygotować się na Moje Boże Miłosierdzie.
Wielu, wielu duszom będzie trudno zrozumieć, co to wydarzenie naprawdę oznacza. Tak wielu umrze na skutek wstrząsu, co Mnie zasmuca, ponieważ w przypadku tych, którzy nie przeżyją, przyczyną tego będzie opłakany stan ich dusz. Katolicy, szukajcie teraz wszędzie spowiedzi, jeśli chcecie skorzystać z Mojego wielkiego Aktu Miłości i Miłosierdzia. Chrześcijanie i osoby wierzące w co innego, mówcie w ciszy i powiedzcie Bogu, że jesteście pełni skruchy, jak bardzo żałujecie swoich przewinień i prosicie Go, by przebaczył wam wasze grzechy. Tylko ci, którzy w sercach są mocni w swojej miłości do Mnie i Boga, Ojca Wszechmogącego, będą odpowiednio przygotowani. Inni, z powodu swojej siły umysłu i charakteru, zrozumieją w końcu Prawdę i przyjmą Mnie z miłością w swoich sercach.
Co do pozostałych, wstrząs będzie tak mocny, że gdy zostaną im odsłonięte ich dusze w swojej ciemności, padną martwi. Wtedy będzie już za późno, aby prosić o przebaczenie. Nie będzie dla nich nadziei. Módlcie się, módlcie się, wy wszyscy, aby tak wiele dusz, jak to możliwe, przetrwało Mój wielki Akt Miłosierdzia.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


30th May 2011, 03:00 - The Swords of Justice will fall now

Hear Me now, My children, everywhere. The Swords of Justice will fall on those who fail to prepare adequately for The Warning.
My Flames of Divine Mercy, presented to the world to give each of you a taste of what the final day of Judgment will be like, is going to be misinterpreted by so many of you. This great day of The Warning draws closer by the month, so you must now put aside the time in preparing for My Divine Mercy.
Many, many souls will find it difficult to understand what this event really means. So many will, as a result, die of shock, which saddens Me, because for those who do not survive, it will be because of the sorry state of their souls. Catholics everywhere, seek Confession now, if you want to benefit from My Great Act of Love and Mercy. Christians and other faiths, speak in silence, and tell God how remorseful you are, how much you regret your transgressions and ask Him to forgive you for your sins. Only those who are strong of heart in their love for Me and God the Almighty Father, will be prepared adequately. Others, because of their strength in mind and character will finally understand the Truth and accept Me with love in their hearts.
As for others, so harsh will the shock be, that when their souls are revealed to them in their darkness, they will drop dead. By then it will be too late to seek forgiveness. There will be no hope for them. Pray, pray, all of you, so that as many souls as possible will survive My great Act of Mercy.
Your loving Saviour Jesus Christ