Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.05.2011, 15:30 - Proroctwo z Garabandal stanie się teraz rzeczywistością

Moja szczerze umiłowana córko, przeszliśmy długą drogę w tak krótkim czasie. Był ku temu powód. Ponieważ cały czas trzeba było przekazywać Moje najświętsze Słowo światu, spragnionemu Mojej Miłości. Oni wciąż nie słuchają, bo nie chcą wiedzieć. Podczas gdy wielu z Moich wiernych wyznawców jest teraz świadomych nadchodzących zmian, tak wielu nie ma w ogóle żadnego zainteresowania dla ostrzeżeń dawanych do tej pory światu przez Moją umiłowaną Matkę. Proroctwa dane w Garabandal staną się teraz rzeczywistością. Przygotujcie się teraz na to wydarzenie, bo pozostało wam niewiele miesięcy na przygotowanie waszych dusz.
Proszę, nie lękaj się, Moja córko, bo wiem, że te wydarzenia cię zasmuciły, ponieważ myślisz o przyszłości swoich dzieci. Ostrzeżenie zmieni wszystko. Ale będzie też rozwidleniem dróg. Ludzkość, gdy zostanie obudzona na prawdę o Istnieniu Boga, to wybierze ze swojej własnej wolnej woli jedną z dwóch ścieżek: drogę zbawienia albo drogę potępienia.
Kara zetrze znaczną część świata
Módlcie się mocno, by człowiek wybrał tę pierwszą. Bo jeśli tego nie uczyni, świat będzie cierpiał najcięższą karę, a znaczna jego część zostanie starta. Dlaczego Moje dzieci miałyby tego pragnąć? Jednak z powodu grzechu człowiek zdecyduje się, niestety, zignorować Moją obietnicę i podążyć ścieżką zwodziciela. Powiedziałem wam, że nie podam wam daty Ostrzeżenia, bo jest ona znana tylko kilku wybranym duszom. Bo jeśli ta data byłaby podana publicznie, to ludzie skłanialiby się do zabiegania o odkupienie z poczucia fałszywej pokory. Zaufajcie mi. Wszystko będzie dobrze, dzieci. Jesteście błogosławieni, że otrzymujecie ten cudowny Dar objawienia. Świat będzie teraz wydawał się cichszy i nieco dziwny w nadchodzących miesiącach, poprzedzających Ostrzeżenie. Gdy ono nastąpi, choć będzie na niebie wizualnie spektakularne, to tak spokojne będzie to Mistyczne Doświadczenie, że będziecie lepiej przygotowani do tego cichego spotkania ze swoim własnym sumieniem.
Pamiętajcie, im więcej ludzi będzie uprzedzonych o tym wydarzeniu, tym więcej dusz zostanie ocalonych. Módlcie się, módlcie się Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia za te dusze, które umrą podczas Ostrzeżenia. One potrzebują waszych modlitw.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


31st May 2011, 15:30 - Prophecy at Garabandal will now become a reality

My dearly beloved daughter, we have come a long way in such a short time. That was for a reason. For it was all the time needed to impart My Most Holy Word in a world starving of My Love. Still they do not listen, because they do not want to know. While many of My loyal followers are alert now, to the changes coming, so many have no interest whatsoever in the warnings given to the world by My beloved Mother up to now. The prophecies given at Garabandal will now become a reality. Prepare now for this event, for you have only a few months left to prepare your souls.
Please do not fear, My daughter, for I know that these events have made you sad because you are thinking of your children's future. The Warning will change everything. But it will present a fork in the road. Mankind, when having been woken up to the Truth of the Existence of God, will then, through his own free will, chose one of two paths, the path of salvation, or the path of damnation.
Chastisement will wipe out much of the world
Pray hard that man chooses the first. For if he doesn't, the world will suffer the most severe chastisement with much of it wiped out. Why would My children wish this? Yet, because of sin, man will sadly choose to ignore My promise and follow the path of the deceiver. I have told you, I will not give you a date for The Warning, for this is known by only a few chosen souls. For if this date were to be made public, people would be tempted to seek redemption out of a sense of false humility. Trust in Me. All will be well, children. You are blessed to be given this wonderful Gift of Revelation. The world will now seem to become quieter and somewhat strange in the coming months leading up to The Warning. For when it happens, spectacular though it will be visually in the sky, so quiet will this mystical experience be, that you will be more prepared for this silent encounter with your own conscience.
Remember, the more people that are forewarned of this event, the more souls will be saved. Pray, pray My Divine Mercy for those souls who will die during The Warning. They need your prayers.
Your loving Saviour Jesus Christ