Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


04.06.2011, 17:00 - Szatan werbuje młodych ludzi przez popkulturę

Moja szczerze umiłowana córko, nawrócenie rozprzestrzenia się po całym świecie jako bezpośredni skutek Moich Orędzi dawanych tobie. Radujcie się, bo powiedziałem wam, że Moje Słowo, gdy jest czytane, wszędzie rozpali dusze, w tym letnich grzeszników. Gdy tysiące lat temu dałem światu Moje Słowo, Moim umiłowanym apostołom, wywarli oni głęboki wpływ na ludzkość. Dzisiaj, z wyjątkiem wyznawców Boga, Ojca Przedwiecznego, i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, wiele z tego, czego nauczano, zostało niestety zapomniane.
Mój przekaz poprzez ciebie, Moja córko, jest po to, by spróbować przedstawić Moje Nauczanie w prostej postaci. Ale co ważniejsze - powód, dla którego teraz mówię, to przypominać, uczyć i zaszczepiać Moje najświętsze Słowo w umysłach Moich dzieci, aby mogły zostać uratowane ze szponów szatana.
Moja córko, napełniłem twoją duszę, poprzez Dar Ducha Świętego, mocą rozeznania. Ta moc jest tobie dana nie tylko, byś mogła zrozumieć te Orędzia, ale także po to, by ujawnić ci zło grzechu. Teraz, kiedy dostrzegasz grzech, napawa cię to obrzydzeniem do tego stopnia, że czujesz się wstrząśnięta. Daję ci teraz przedsmak tego, jak cierpię, gdy widzę Moje dzieci opanowane grzechem.
Wiele z tego, co widzisz w swoim codziennym życiu, w mediach, filmach i telewizji, wprowadza zamieszanie. Grzech, jeśli jest obecny w duszach, przejawia się w taki sposób, że można go wyraźnie dostrzec poprzez pewne znaki. Ty, Moja córko, możesz teraz dzięki Moim Łaskom dostrzec natychmiast grzech u kogoś. Pierwszym znakiem, który zobaczysz, jest arogancja i pycha, kiedy jeden człowiek uważa się za ważniejszego niż drugi. Inne przedstawione tobie znaki wywodzą się z grzechu pychy i chciwości.
Jednym z najbardziej szerzących się grzechów w dzisiejszym świecie jest perwersja seksualna. Gdy jest prezentowana światu, zawsze będzie kamuflowana humorem. Jest to sprytny sposób próby przekonania innych, że jest to naturalna część ludzkiego zachowania. Widzisz, Moja córko, każda osoba na świecie lubi się śmiać i potrzebuje poczucia humoru, który jest Darem od Boga. Kiedy więc propagowane jest dewiacyjne zachowanie seksualne, zwykle będzie ono tak przedstawione, abyście się śmiali. To się dzieje nie tylko wtedy, kiedy poniżane są kobiety, ale także gdy będzie to wpływać na małe dzieci, aby przyjęły złe, dekadenckie zachowanie jako normalną popkulturę.
Szatan lubi rekrutować młode dusze. Dlatego posługuje się nowoczesnymi metodami, by wziąć na cel te Moje drogie małe owieczki. One, Moje małe dzieci, będą nieświadomie naśladować wstrętne zachowanie, które będzie jeszcze bardziej podsycane przez presję ze strony otoczenia.
Ostrzeżenie dla tych w przemyśle muzycznym
Ostrzegam teraz wszystkich w przemyśle muzycznym, filmowym i artystycznym. Jeśli będziecie kontynuować deprawowanie Moich dzieci, zostaniecie surowo ukarani. Wy, Moje zabłąkane dzieci, jesteście marionetkami w arsenale szatana. Wykorzystuje was, uwodząc najpierw przez urok bogactwa, sławy i luksusów. Potem opanowuje waszą duszę. Następnie wciągnie was w głębiny deprawacji, gdzie jego demony wejdą w wasze ciało, tak że będą mogły realizować swoje własne przerażające żądze i zdeprawowane akty seksualne. Będziecie przez cały czas myśleć, że jest to tylko nieszkodliwa rozrywka. Czy nie wiecie, że wasze dusze są kradzione? Czy to was nie obchodzi? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że jeśli popełniacie te akty obscenicznej seksualnej deprawacji, będziecie zgubieni na zawsze? Jeśli będziecie silnie pragnąć więcej rozrywki, gdy ostatni akt już dłużej nie będzie was ekscytował, staniecie się nienasyceni. Potem zniszczycie siebie samych. Jak myślicie, dlaczego tak wielu z was żyjących za tą fałszywą fasadą, którą jest kultura gwiazd, popełnia samobójstwo? Przedawkowuje narkotyki, popada w uczucia depresji i rozpaczy rozdzierającej serca. Czy nie wiecie, że szatan szybko chce mieć wasze dusze? Im wcześniej umieracie w grzechu śmiertelnym, tym szybciej szatan może ukraść waszą duszę Bogu Ojcu Wszechmogącemu, waszemu Stwórcy.
Jest to trudne do zrozumienia dla Moich dzieci, które są uwięzione w tym kłamstwie. Ale pomyślcie o tym w ten sposób. Nawet gdy jesteście w grzechu, Światło Boga wciąż jest w was obecne. Wielu grzeszników i ateistów nie zdaje sobie z tego sprawy. Kontynuują swoją spiralę grzechu, zbliżając się do piekła. A pomimo to, jedynie z powodu Światła od Boga, pozostają zdrowi na umyśle. Bez Światła Boga ta ziemia byłaby w ciemności. Ta ciemność, raz doświadczona, sterroryzowałaby was. Wasze grzeszne czyny nie tylko byłyby dla was odpychające, ale chcielibyście uciec i się ukryć. Bo nawet jeśli Światło Boga pojawiłoby się nagle, nie bylibyście w stanie wytrzymać oślepiającego blasku i Mocy.
Bez Bożego Światła zalega w duszy kompletna ciemność. Ponieważ wy, Moje dzieci, nigdy nie musieliście się obejść bez tego Światła, nie będziecie w stanie przetrwać, jeśli i kiedy to Światło zgaśnie.
Pielęgnujcie swoją duszę - ona jest wszystkim, co zabierzecie ze sobą do życia przyszłego
Ostrzeżenie da wam świadomość tego, jakie to będzie uczucie. Jeśli podczas Ostrzeżenia będziecie się znajdować w grzechu śmiertelnym, nie bójcie się, bo jest ono właśnie jedynie tym - ostrzeżeniem. Niestety, wasze grzechy będą tak szokujące, gdy ujrzycie je w ich surowym i okropnym stanie, że może to oddziałać na was fizycznie jako wstrząs. Nie czekajcie aż do tego. Teraz zróbcie coś z waszym życiem duchowym. Rozważcie godność waszej duszy. Pielęgnujcie swoją duszę, bo ona jest wszystkim, co zabierzecie ze sobą do życia przyszłego. Wasze ciało jest bez znaczenia. Jeśli jednak używacie swojego ciała, danego wam jako Dar przez Boga, Ojca Wszechmogącego, w grzeszny sposób, tak że przyczyniacie się do grzechu innych, to właśnie wasze ciało spowoduje upadek waszej duszy.
Pomyślcie, Moje dzieci, o waszym przyszłym szczęściu. Bo wasz czas na ziemi jest tylko ułamkiem czasu, który będziecie przeżywać w swoim istnieniu. Niezatroszczenie się o swoją duszę gwarantuje wam odosobnione porzucenie w piekle, w którym nie istnieje żadne inne życie niż życie wiecznym bólem i torturami.
Każdego dnia miliony szybko odpływają ku bramom piekielnym
Każdego dnia miliony dusz w chwili śmierci szybko odpływają ku bramom piekielnym; potężni ludzie, przywódcy, bogaci, biedni, piosenkarze, aktorzy, terroryści, mordercy, gwałciciele i ci, którzy mieli aborcje. Jedynym wspólnym mianownikiem ich wszystkich jest to - żaden z nich nie wierzył, że istnieje piekło.
Wasz kochający Zbawiciel i Nauczyciel
Jezus Chrystus


4th June 2011, 17:00 - Satan recruits young people through pop culture

My dearly beloved daughter, conversion, as a direct result of My Messages given to you, is spreading the world over. Rejoice, for I told you that My Word, when read, would ignite souls everywhere, including those lukewarm sinners. When I gave My Word to the world, thousands of years ago, to My beloved apostles, they made a deep impact on mankind. Today, apart from the followers of God the Eternal Father and I, His Son, Jesus Christ, much of what was taught has sadly been forgotten.
My communications through you, My daughter, is to try and simplify My Teachings. More importantly, the reason I speak now is to remind, teach and instil My Most Holy Word in the minds of My children, so that they can be saved from the clutches of Satan.
My daughter, I have filled your soul, through the Gift of the Holy Spirit, with the power of discernment. This power is given to you, not just so that you can understand these Messages, but to reveal to you the evil of sin. Now, when you witness sin, you feel sickened to such an extent that it will make you feel agitated. I Am giving you now a taste of what I suffer when I see My children infested with sin.
Many of those you see in your day-to-day life, through the media, the movies and on TV confuse you. Sin, when present in souls, manifests itself in a way that is clear to see through certain signs. You, My daughter, can now, through My graces, immediately discern sin in someone. The first sign you will see is arrogance and pride, where one man considers himself more important than another. Other signs presented to you stem from the sin of pride and greed.
One of the most rampant sins in the world today is sexual perversity. When it is presented to the world, it will always be camouflaged by humour. This is a clever way of trying to convince others that it is a natural part of your human make-up. You see, My daughter, every person in the world likes to laugh and needs a sense of humour, which is a Gift from God. So when sexually deviant behaviour is promoted, it will usually be presented to make you laugh. This is when it will demean, not just women, but where it will influence young children so that they will accept evil decadent behaviour as normal pop culture.
Satan likes to recruit young souls. So he uses modern means to target these precious little lambs of Mine. They, My little children, will unwittingly emulate their disgusting behaviour, which will be fuelled even further by peer pressure.
Warning to those in the Music Industry
I warn now all those in the music, movie and the arts industry. If you continue to contaminate My children, you will be punished severely. You, My misguided children, are puppets in Satan's armoury. He uses you by first seducing you through the allure of wealth, fame and opulence. Then he invades your soul. After that he will drag you into the depths of depravity where
his demons will enter your body so they can act out their own horrible lusts and sexually depraved acts. All along you will think that this is just harmless entertainment. Don't you know that your souls are being stolen? Don't you care? Don't you realise that if you commit these acts of obscene sexual depravity you will be lost forever? As you lustily crave for more excitement, when the last act no longer excites, you will become insatiable. After that you will self-destruct. Why do you think there are so many of you, who are living in this false façade, that is celebrity culture, committing suicide? Taking drug overdoses? Feeling depressed?
Despair tearing through your hearts? Don't you know that Satan wants your soul, quickly? The sooner you die in mortal sin the quicker Satan can steal your soul from God the Almighty Father, your Creator.
It is difficult for My children who are caught up in this lie to understand. But think of it like this. Even when you are in sin, there is still the Light of God present in you. Many sinners and atheists do not realise this. They continue on their downward spiral of sin moving closer to Hell. Yet, it is only because of the Light from God that they remain sane. Without the Light of God, this Earth would be in darkness. This darkness, once experienced, will terrorise you. Your sinful acts will not only be repulsive to you, but you will want to run and hide. For even then, if the Light of God were to suddenly appear, you would not be able to withstand the glare or the Power.
Without God's Light there is total darkness of soul. Because you, My children, have never had to do without this Light, you would not be able to survive if and when this Light extinguishes.
Nurture your soul - it is all you will take with you into the next life
The Warning will give you a sense of what this feeling will be like. Should you be in mortal sin during The Warning, have no fear for it is only that - a warning. Sadly, so shocking will your sins be when you see them in their raw and ugly state, that it could affect you physically with shock. Don't wait until then. Do something about your spiritual life now. Consider the dignity of your soul. Nurture you soul because it is all you will take with you into the next life. Your body is of no consequence. However, if you use your body, given to you by God the Almighty Father as a Gift, in a sinful manner, so that you cause others to sin, it will be your body that will cause the downfall of your soul.
Think, My children, of your future happiness. For your time on Earth is only a fraction of the time you will experience in your existence. Failure to look after your soul will guarantee your isolated abandonment into Hell, in which no life exists other than eternal pain and torture.
Every day millions float swiftly towards the gates of Hell
Every day millions of souls, at the moment of death, float swiftly towards the gates of Hell; powerful people, leaders, rich, poor, singers, actors, terrorists, murderers, rapists and those who have had abortions. The one common denominator all of them share is this. None of them believed that Hell exists.
Your loving Saviour and Teacher Jesus Christ