Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


08.06.2011, 21:00 - Orędzie Miłości do wszystkich Moich wyznawców

Moja szczerze umiłowana córko, raduję się dzisiaj z wiary okazanej przez Moich umiłowanych wyznawców na całym świecie, którzy poprzez te Orędzia słuchają Mojego wezwania. Raduję się z powodu głębokiej wiary okazanej przez Moje umiłowane dzieci na świecie, który Mnie odrzuca. Moje drogie dzieci, ci, którzy wierzą we Mnie, przynoszą Mi w chwilach smutku Łzy radości. Gdyby nie ci z głębokim nabożeństwem do Mnie, nie byłbym pocieszony.
Moje dzieci, które Mnie kochają, muszą Mnie teraz posłuchać. Pozwólcie Mi wziąć was w Moje Ramiona i wyjaśnić wam, jak ważna jest wasza wiara. Wasza wiara jest jak Płomień w Moim Sercu, który nigdy nie umiera. Ona może słabnąć od czasu do czasu, ale zaszczepię w was energię, by ten Płomień dalej jaśniał. Wy, Moje dzieci Światła, rozświetlicie ciemność, ale musicie trzymać się razem jako jedno, by walczyć z antychrystem.
Szatan nie może zwyciężyć, bo to jest niemożliwe
Zawsze rozumiejcie ten ważny fakt. On, zwodziciel, nie może zwyciężyć i nie zwycięży, bo to jest niemożliwe. Dlatego zawsze musicie przyjmować, że Moje Światło i Światło Mojego Ojca Przedwiecznego nigdy się nie zmniejszy, bo to nie jest światło, które zgaśnie. Ale to ciemność pociągnie te biedne dusze, które będą przyciągane ku niemu. Te biedne, wprowadzone w błąd dzieci są w Moim Sercu i znaczą dla Mnie dokładnie tak samo wiele co wy. Wy, Moje dzieci, jak w każdej rodzinie, musicie się troszczyć o krnąbrnych braci i siostry. Bez względu na to, jak ciężkie są ich grzechy, nigdy ich nie osądzajcie. Przyprowadźcie ich z powrotem do Mnie. Mówcie do nich. Módlcie się za nich Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia, tak by w czasie śmierci mogli zostać uratowani z uścisku złego.
Wołajcie teraz wszędzie. Przypominajcie wszystkim Prawdę. Ignorujcie te drwiny. Ale gdy wyjaśniacie Moim dzieciom, jak bardzo je kocham, nie narzucajcie im swoich poglądów, zamiast tego po prostu wyjaśniajcie, że zostały stworzone przez Boga Ojca. Powiedzcie im, że On posłał Mnie, Swojego Syna Jedynego, aby ich uratować. Aby dać im szansę na życie Życiem Wiecznym. A następnie powiedzcie im, że ich kocham i że idę z każdym z nich w każdej minucie dnia. Nawet wtedy, gdy doświadczam odrzucenia przez nich i zła, które wyrządzają innym, jestem tutaj nadal, obok nich. Mając nadzieję, że zwrócą się do Mnie i poproszą Mnie o pomoc, bo gdy to uczynią, przyjmę ich ze Łzami radości i ulgi. Pomóżcie Mi ocalić te cenne dusze. Nie pozwólcie, aby zwodziciel Mi ich odebrał. Oni są waszą rodziną. Moją rodziną. Jesteśmy jedno. Nawet jedna zagubiona dusza jest o jedną za dużo.
Dziękuję, Moje umiłowane dzieci na całym świecie. Wiedzcie, że poprzez Ducha Świętego jestem teraz z wami z Moją Obecnością, która jest o wiele silniejsza niż w jakimkolwiek innym czasie w historii. Weźcie Mnie za rękę i chodźcie ze Mną do Nowego Raju na ziemi, który będzie waszym wspaniałym domem w przyszłości.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król Miłosierdzia


8th June 2011, 21:00 - Message of Love to all My followers

My dearly beloved daughter, today I rejoice at the faith shown by My beloved followers all over the world, who are hearing My call through these Messages. I rejoice because of the deep faith shown by My beloved children, in a world that rejects Me. My precious children, those who believe in Me, bring tears of joy to Me in times of sadness. Were it not for those with a deep devotion to Me, I would not be consoled.
My children who love Me must listen to Me now. Let Me embrace you in My Arms and explain to you the importance of your faith. Your faith is like a flame in My Heart, which never dies. It may flicker from time to time, but I will instil in you the energy to keep this flame aglow. You, My children of the Light, will devour the darkness, but you must stay together as one to fight the antichrist.
Satan cannot win, for this is impossible
Always understand this important fact. He, the deceiver, cannot and will not win, for this is impossible. Therefore, you must always accept that My Light and that of My Eternal Father will never diminish, for it is not the Light that will extinguish. But it is the dark that will attract those poor souls who will be drawn towards it. Those poor, misguided children are in My Heart and mean just as much to Me as you do. You, My children, as in any family must look after your wayward brothers and sisters. No matter how grave their sins, never judge them. Bring them back to Me. Talk to them. Pray My Divine Mercy for them, so they can be saved from the clutches of the evil one at the time of death.
Shout now from the hilltops. Remind everyone of the Truth. Ignore those taunts. But when explaining to My children how much I love them, do not force your views on them, instead, simply explain that they were created by God the Father. Tell them He sent Me, His only Son to save them, to give them a chance to live eternal life. And then tell them I love them and that I walk with each one of them every minute of the day. Even when I witness their rejection and the evil they do onto others, I Am still there beside them. Hoping they will turn to Me and ask for My help, for when they do I will embrace them with tears of joy and relief. Help Me save those precious souls. Do not let the deceiver take them from Me. They are your family. My family. We are one. Just one lost soul is one too many.
Thank you, My beloved children, everywhere. Know that I Am with you now in a much stronger Presence, through the Holy Spirit, than at any other time in history. Hold My Hand and walk with Me towards the New Paradise on Earth, which will be your glorious home in the future.
Your beloved Saviour Jesus Christ King of Mercy