Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


15.06.2011, 10:00 - Intelektualny religijny snobizm obraża Mnie

Dzisiaj, Moja córko, chcę ostrzec tych Moich oddanych wyznawców, którzy publicznie głoszą Moje Imię, aby przestrzegali prawdy Mojego Nauczania i ważyli słowa.
Kocham wszystkich Moich wyznawców, a szczególnie tych, którzy w każdym czasie okazują pokorę. Doprowadza mnie jednak do frustracji, gdy poważni i szczerzy chrześcijanie, którzy głoszą Moje Słowo, próbują analizować Moje Nauczanie w głośny i dyktatorski sposób. Nie wystarczy im szerzenie Mojego Słowa; oni myślą, że muszą przenieść Moje Nauczanie na poziom ludzkiej intelektualnej debaty, która służy tylko jednemu celowi. Udowodnieniu innym, że oni są bardziej kwalifikowani do zrozumienia Mojego najświętszego Słowa. Są tak bardzo skoncentrowani na udowodnianiu, że mają rację w swoim rozeznaniu, iż powodują podziały wśród Moich prawdziwych wyznawców. Ich poważna i szczera pobożność względem Mnie często może ich czynić bezsilnymi w ich prawdziwej miłości do Mnie, która zawsze powinna wynikać z pokory.
Muszą uspokoić swoje krzykliwe głosy, pełne intelektualnego krytycyzmu. Muszą się zatrzymać, słuchać Mojego Głosu i oprzeć się chęci udowadniania innym swojej wiedzy w sprawach duchowych. Kiedy to czynią, są winni grzechu pychy. Nie znają Mnie wcale. Bo nie poświęcają czasu na pozostanie w spokoju i upokorzenie się w Moich Oczach, które widzą wszystko. Dopóki ci Moi poważni wyznawcy nie staną się mniejsi w Moich Oczach i nie uniżą się przede Mną, nie będę w stanie przyciągnąć ich do Siebie.
Wysławiajcie Mnie. Czcijcie Moje Słowo. Idźcie za Moim przykładem. Nigdy nie prześladujcie innych w Moje Imię, a szczególnie waszych bliźnich chrześcijan.
Wasz umiłowany Nauczyciel i Zbawiciel
Jezus Chrystus


15th June 2011, 10:00 - Intellectual Religious Snobbery offends Me

Today, My daughter, I want to warn those devoted followers of Mine, who publicly proclaim My Name, to follow the Truth of My Teachings and to tread carefully.
I love all My followers and especially those who show humility at all times. I become frustrated, however, when solemn and earnest Christians, who speak My Word, try to analyse My Teachings in a loud and dictatorial manner. Not enough is it to spread My Word, they feel they must bring My Teachings into a human intellectual debate, which serves only one purpose. To prove to others that they are more qualified to understand My Most Holy Word. So intent are they to prove that they are right in their discernment, that they divide My true followers. Their solemn and earnest devotion to Me can often render them impotent in their real love for Me, which should always stem from humility.
They must keep their loud voices, full of intellectual criticism, quiet. They must stop, listen to My Voice and resist the urge to prove their knowledge of spiritual matters to others. When they do this they are guilty of the sin of pride. They do not know Me at all.
Because they do not take the time to stay quiet and humble themselves before My Eyes, which are all-seeing. Until these solemn followers of mine become little in My Eyes and lower themselves before Me, I will not be able to draw them to Me.
Glorify Me. Honour My Word. Follow My example. Never persecute others in My Name, especially your fellow Christians. Your beloved Teacher and Saviour
Jesus Christ