Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


28.06.2011, 19:30 - Nadal rozprzestrzeniajcie Moje Słowo - posyłam ci wielu ochotników

Moja szczerze umiłowana córko, przeszkody, które musisz pokonać, gdy cierpisz dla Mnie, stają się coraz cięższe. Próby oszusta odciągnięcia cię od tego Dzieła nigdy nie były tak potężne. Musisz być silna i zdecydowana wobec takich ataków. Wiedz, że on, zwodziciel, nigdy cię nie odciągnie ode Mnie, choć cały czas będzie próbował. Jest to jeden z najtrudniejszych etapów w twojej misji. Samotny, trudny i powodujący w tobie głęboki ból fizyczny oraz ból duszy. Musisz mi zaufać, abym mógł ci pomóc poradzić sobie z tymi atakami i rozpoznać, czym są.
Moja córko, posłuchaj Mnie teraz. Musisz szybko rozprzestrzeniać Moje Słowo na całym świecie, korzystając ze wszelkiej pomocy, jaka zostanie ci posłana. Posyłam ci wielu ochotników, a ich praca przynosi już owoce. Wszystko, co musisz teraz zrobić, to przekazywać dalej Moje Słowo dla ratowania dusz. Nigdy się nie poddawaj. Jest to kuszące, wiem, a poniżenie, które musisz wytrzymać, nie jest dla ciebie łatwe. Pozwól Mi trzymać cię mocno za rękę i prowadzić teraz ku sile, której potrzebujesz. Zostało wokół ciebie rozpostarte Moje błogosławieństwo dla wzmocnienia twojej obrony, tak że obecnie nic nie będzie stać na drodze do zagwarantowania, że świat będzie mógł usłyszeć Mój Głos.
Twój kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


28th June 2011, 19:30 - Continue to spread My word - I am sending you many volunteers

My dearly beloved daughter, the hurdles are getting higher over which you must jump, when you suffer for Me. The attempts by the deceiver to pull you from this Work have never been so powerful. You must stay strong and stand firm against such attacks. Know that he, the deceiver, will never take you away from Me, yet he will try and keep trying. This is one of the most difficult phases in your Mission. It is lonely, difficult and causes you deep physical as well as pain of the soul. You must trust in Me to help you deal with these attacks and recognise them for what they are.
Now My daughter, listen to Me. You must continue to spread My Word quickly around the world using every help that is sent to you. I Am sending you many volunteers, and already, their work is bearing fruit.
All you need to do now, is to keep communicating My Word to save souls. Never give up. It is tempting, I know, and the abuse you have to withstand is not easy for you. Let Me hold your hand, tightly, and lead you now towards the strength that is required of you. My blessings have been dispersed around you, to strengthen your armour, so that nothing will stand now in the way of ensuring that the world can hear My Voice.
Your loving Saviour Jesus Christ