Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


02.07.2011, 10:00 - Nasila się walka, którą podejmuje szatan, by zdyskredytować te Orędzia

Moja umiłowana córko, ten okres, gdy Orędzia przeniknęły świat, będzie trudny dla ciebie. Coraz więcej osób będzie atakować te Orędzia, ale kiedy to czynią, ignoruj to.
Moje święte Słowo jest rozpowszechniane tak, jak powiedziałem. Chcę teraz głosić jeszcze szerzej główne punkty Moich Orędzi. Wiesz już, jak to robić, więc rozpocznij dzisiaj. To, czego oczekuję od ciebie, jest wyzwaniem, ale byś mogła to uczynić, zostanie ci dana dalsza pomoc.
Tymczasem będziesz potrzebowała innych, by modlili się za ciebie, bo nasila się walka, którą podejmuje szatan, by zdyskredytować te Orędzia. Musisz się modlić o ochronę przed bólem, który on może ci wyrządzić przez innych. Zaakceptuj, że ta seria prób jest niezbędna, byś utrzymała się w stanie pokory. Wiedz, że jesteś Moim Głosem do świata. Promuj Mój Głos i rób to tak szybko, jak tylko możesz.
Kocham Cię, Moja córko. Oprzyj się na Mnie całkowicie, a Ja cię przez to przeniosę.
Twój kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


2nd July 2011, 10:00 - Battle which Satan is mounting to discredit these Messages is intensifying

My beloved daughter, this period is going to be difficult for you as the Messages infiltrate the world. More people will attack these Messages and when they do, ignore them.
My Holy Word is being spread as I have said. Now I want to proclaim the main points of My Messages even further. You already know how to do this, so begin today. What I Am asking of you is challenging, but you will be given further help to do this.
Meanwhile, you will need others to pray for you, because the battle which Satan is mounting to discredit these Messages is intensifying. You must pray for protection against the hurt he will inflict on you through others. Accept that this series of trials are essential in keeping you in a state of humility. Know that you are My Voice to the world. Promote My Voice and do it as soon as you can.
I love you, My daughter. Lean on Me completely and I will carry you through this. Your loving Saviour
Jesus Christ