Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


03.07.2011, 18:30 - Ateiści i naukowcy powiedzą, że Ostrzeżenie było iluzją

Moja szczerze umiłowana córko, musisz iść stale naprzód, patrzeć prosto przed siebie i postępować według Moich zaleceń. Nie odwracaj swojej uwagi, gdy w każdej minucie dnia jesteś atakowana przez szatana. Skup się tylko na Mnie. Musisz nauczyć się rozumieć, że czas spędzony w Moim towarzystwie, a zwłaszcza na adoracji, jest niezbędny, jeśli masz zachować cel tej Misji. Długość czasu spędzonego na modlitwie jest równie ważna, ponieważ im dłużej pozostaniesz w ścisłej łączności ze Mną, tym więcej Łask otrzymasz. Zaniedbanie tego oznaczałoby pozostawienie siebie szeroko otwartą na ataki zwodziciela.
Moje Słowo, Moja córko, jest ignorowane przez wielu, którzy nie chcą słuchać. Istnieje wiele przyczyn tego. Wiele Moich dzieci ma dziś oczy zamknięte na prawdę o ich duchowym istnieniu. Przyjmują świat i wszystko, co on oferuje, jako substytut dla Chleba Życia. Wiele z nich jest również nieufnych ze względu na fałszywych proroków, bo jest to wiek, w którym fałszywi prorocy pojawią się wszędzie. Jest to zamieszanie, które szatan chce spowodować, aby Moi prawdziwi posłańcy pozostali niezauważeni. Ze względu na pokorę wymaganą od Moich wybranych wizjonerów, nie mogą się oni wywyższać w oczach świata, to nie leży w ich naturze. Fałszywi wizjonerzy postawią się w centrum uwagi. Będą się skupiać na samych sobie. Ich orędzia mogą się wydawać prawdziwe i pełne kwiecistego języka, będą zawierały fragmenty ze świętej Biblii, tam gdzie to będzie pasowało, ale dwa kluczowe aspekty dotyczące ich orędzi zdemaskują przekazywaną przez nich nieprawdę. Po pierwsze, oni sami będą w centrum i będą się cieszyć z całej uwagi, którą się im poświęca. I ostatecznie są też same orędzia - będą one mylące, trudne do odczytania i nie pozostawią trwałego śladu w duszy. Niestety, Moja córko, Kościół ma tendencję do ignorowania prawdziwych widzących, ponieważ musi w tych sprawach wykazać odpowiedzialność. Dlatego jest znacznie łatwiej dla Mojego Kościoła wspierać te orędzia, które zawierają fragmenty ze świętej Biblii, dla stwierdzenia, że są prawdziwe. Nie tak łatwo jest mu przyjąć prostotę Mojego Nauczania, zwłaszcza gdy dziś wiele z prawdy jest schowane za maską tolerancji. Nie jest łatwo przyjąć też przypomnienie o końcu czasów, kiedy Moi wyświęceni słudzy z lęku lub niewiedzy odmawiają podjęcia Mojego Kielicha i odpowiedzialnego działania.
Jest to najważniejszy czas w historii świata. W ciągu całego ubiegłego wieku Moim wizjonerom dane były wszystkie znaki, lecz są one jeszcze ignorowane i odrzucane przez chowanie głowy w piasek. Jednocześnie dokładnie w tym samym czasie Moi wyświęceni słudzy muszą głosić znaczenie Mojego powrotu na ziemię. Muszą przygotowywać dusze, przypominając im o konsekwencjach nieodkupienia się, gdy się jest jeszcze na tej ziemi. Bo o przebaczenie nie można prosić po śmierci. Wzywam teraz Moje wyświęcone sługi. Dlaczego właśnie na to nie chcecie zwrócić uwagi wśród waszej trzody? Dlaczego aktywnie nie omawiacie konsekwencji, jakie dla Moich dzieci będzie miała Wielka Kara? Czy nie wiecie, że wiele Moich dzieci straci swoją duszę dla antychrysta, który tu na ziemi jest już gotowy do powstania i oczekuje. Moje dzieci muszą zrozumieć, że Ostrzeżenie, choć jest wielkim Aktem Miłosierdzia, jest tylko pierwszym etapem tego czasu, bardzo trudnego i pełnego wyzwań, który nastanie dla wszystkich Moich dzieci. Bo zaraz potem zatwardziali grzesznicy i wyznawcy szatana zaprzeczą Mojemu Istnieniu.
Ateiści powiedzą, że była to ogólnoświatowa iluzja. Naukowcy będą szukać logicznego wytłumaczenia, choć żadnego nie będzie. Tymczasem Moi wyznawcy będą rozdarci na dwoje. Wiele milionów się nawróci, ale będą zdezorientowani kłamstwami szerzonymi przez złą grupę, śmiertelną organizację dla jednego świata, której celem jest zniszczenie zwykłych ludzi dla własnej korzyści finansowej.
Dzieci, jeśli wystarczająco wielu ludzi nie będzie mogło pozostać na prawdziwej drodze, to nie będzie możliwe uniknięcie oddziaływania kary. Ponieważ to wtedy Bóg Ojciec powstanie, aby powstrzymać grzeszników od zniszczenia Jego stworzenia i Jego dzieci. Rozpęta trzęsienia ziemi w skali nigdy dotąd niedoświadczanej, wulkany w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach, a ziemia zostanie rzucona jak statek na wzburzone wody, bez kotwicy trzymającej go w jednym miejscu.
Proszę, dzieci, pozwólcie, by Ostrzeżenie uratowało was wszystkich. Przyjmijcie, że ten cud pomoże uratować miliony ludzi, którzy w przeciwnym razie byliby zgubieni. Jednak ci, którzy nie chcą zmienić swojego życia, wybiorą dom szatana. Bez modlitwy nie ma dla nich nadziei, wyrzekną się kluczy do Nowego Raju na ziemi. Zamiast tego będą płonąć w ogniu piekielnym. Gdyby wiedzieli, dokąd ich prowadzi ta zła ścieżka, czy nie myślicie, że zmieniliby swoje postępowanie? Dzieci, pomóżcie im, mówiąc im prawdę. Jeśli nie zechcą słuchać, módlcie się, aby uratować ich dusze, bo jest to wszystko, co możecie zrobić.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Sędzia Sprawiedliwy i Król Miłosierdzia
Jezus Chrystus


3rd July 2011, 18:30 - Atheists and scientists will say that The Warning was an illusion

My dearly beloved daughter, you must move forward, look straight ahead and follow My instructions. Do not turn to the side when you are being assailed by the evil one every minute of the day. Focus on Me only. You must learn to understand that time spent in My company, especially at Adoration, is essential if you are to keep on top of this Mission. The length of time spent in prayer is also important because the longer you spend in close communication with Me, the more graces you will receive. Failure to do so will mean that you are leaving yourself wide open to attacks from the deceiver.
My Word, My daughter, is being ignored by many who do not want to listen. There are many reasons for this. Many of My children today have closed their eyes to the Truth of their spiritual existence. They embrace the world and all it offers as a substitute for the Bread of Life. Many are also wary of false prophets, for this is the age in which false prophets will emerge everywhere. This is the confusion that Satan wants to cause so that those genuine messengers of mine go unnoticed. Because of the humility required by My chosen visionaries, they cannot exalt themselves in the eyes of the world, for it is not in their nature. The false visionaries will push themselves into the limelight. Their focus will be centred on themselves. Their messages may seem authentic and full of flowery language, featuring extracts from the Holy Bible, where it suits, but there will be two key aspects to their messages that will expose them for the untruths they impart. The first, is that they will be central to the messages and will enjoy all of the attention they receive. Then finally you have the messages themselves. They will be confusing, hard to read and will not leave a lasting impression on the soul. Sadly, My daughter, the Church tends to ignore the authentic seers because they must show responsibility in these matters.
It is, therefore, far easier for My Church to support those messages, which include extracts from the Holy Bible, to declare these to be authentic. Not so easy is it for them to accept the simplicity of My Teachings, especially when today much of the Truth hides behind the mask of tolerance. Not easily accepted either, is the reminder of the end times, when through fear and ignorance, those sacred servants of Mine refuse to take up My Cup and act responsibly.
This is the most important time in the history of the world. All the signs have been given to My visionaries throughout the last century, yet they are ignored and shoved aside as they bury their heads in the sand. It is precisely at this time that My sacred servants must preach about the importance of My return to Earth. They must prepare souls by reminding them of the consequences of failing to redeem themselves while they are still on this Earth, for they cannot ask for forgiveness after death. I call on My sacred servants now. Why won't you emphasize this to your flock? Why do you not actively discuss the repercussions for My children during the Great Chastisement? Don't you know that many of My children will lose their souls to the antichrist, who is already here on this Earth, ready to spring as he waits in the wings? My children must understand that The Warning, while a great Act of Mercy, is only the first phase in what will be a very difficult and challenging time for all My children. For after that those hardened sinners and followers of Satan will deny My Existence.
Atheists will say it was a global illusion. Scientists will look for a logical explanation, but there won't be one. Meanwhile, My followers will be torn in two. Many millions will have converted, but they will be confused by the lies spread by the evil group, the one world deadly organization whose goal is to destroy the little people for their own financial gain.
Children, if enough people cannot stay on the true path then it will not be possible to avert the impact of the chastisement. For this is when God the Father will move to stop sinners from destroying His Creation and His children. He will unleash earthquakes on a magnitude never experienced before; volcanoes in the most unlikely places and the Earth will be tossed like a ship in rough waters with no anchor to hold it in one place.
Please, children, allow The Warning to save you all. Accept that this miracle will help save millions, who otherwise, would have been lost. But for those who do not want to change their lives, they will choose the house of Satan. Without prayer there is no hope for them, for they will forfeit the keys of the New Paradise on Earth. Instead, they will burn in the fires of Hell. If they knew where this the evil path is leading them do you think they would change their ways? Children, please help them by telling them the Truth. Pray to save their souls if they won't listen, for that is all you can do.
Your beloved Saviour
Just Judge and King of Mercy, Jesus Christ