Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


10.07.2011, 12:10 - Nie bądźcie przerażeni, nawrócenie przyniesie poczucie wielkiej miłości i pokoju

Moja szczerze umiłowana córko, wiele Moich dzieci jest przerażonych Moimi Orędziami i trudno im się z nimi pogodzić, ale proszę, posłuchajcie Mnie teraz. Zło, które wzmaga się na świecie, jest z ręki ludzkości, poprzez grzech. Nie może tak dalej być. Proszę, nie lękajcie się, bo nie zmieni to planów, które są obecnie realizowane przez nikczemną jedną światową grupę. Wy, Moje dzieci, musicie zostać uświadomieni odnośnie do tego, co się dzieje. Ważne jest, żeby każdy został ostrzeżony o działaniach tej grupy i ich złowrogich planach, które wytworzyli w celu kontrolowania was.
Proszę, przyjmijcie Ostrzeżenie
Moje Ostrzeżenie, ten wielki Akt Miłosierdzia, jest tak wielkim Darem Miłości, dlatego przyjmijcie je, ponieważ przyniesie wiele nawróceń. Nawrócenia będą tak powszechne, że stworzy to uczucie wielkiej miłości i pokoju, kiedy Moje dzieci przez to Wielkie Wydarzenie staną się pokorniejsze. Siła będzie leżeć w ich liczbie. Im więcej ludzi uwierzy w Prawdę, tym słabszy wpływ wywrze nowa światowa grupa. Modlitwa, i to dużo modlitwy, może zapobiec wielu szkodom, które spróbują wam wyrządzić. Nie zapominajcie więc, proszę, modlić się Różańcem świętym oraz Koronką do Bożego Miłosierdzia, ponieważ razem pomogą odsunąć znaczącą część tego zbliżającego się zła. Idźcie teraz i nie lękajcie się. Oczekujcie z zapałem Nowego Początku, nowego pokoju, gdy zło zostanie wyeliminowane na rzecz dobra.
To jest Moja obietnica dla was, dzieci.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus


10th July 2011, 12:10 - Do not be frightened, conversion will create a great sense of love and peace

My dearly beloved daughter, for many of My children who are frightened by My Messages and find them hard to face up to, then please listen to Me now. The evil that is escalating in the world is by the hand of mankind through sin. This cannot continue.
Please do not fear, for it will not change the plans now underway by the evil One World Group. You, My children, need to be made aware of what is happening. It is important that everyone is warned about the actions of this Group and their sinister plans which they have created to control you.
Please welcome The Warning
My Warning, the great Act of Mercy, is such a great Gift of Love, so please welcome it, for it will result in much conversion. Conversion will be so widespread that it will create a great sense of love and peace when My children have been humbled by this Great Event. Then there will be strength in their numbers. The more people who believe in the Truth, the weaker then will be the impact of the New World Group. Prayer and much of it can avert much of the damage they will attempt to inflict. So please never forget to pray the Holy Rosary and the Divine Mercy, for both combined will help wipe out much of this pending evil. Go now do not fear. Look with enthusiasm for a new beginning, a new peace where evil will be stamped out for good.
That is My promise to you, children. Your loving Saviour
Jesus Christ