Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


14.07.2011, 14:30 - Moje Orędzia przyniosą łzy nawrócenia

Moja szczerze umiłowana córko, nie wolno ci nigdy zapomnieć, że z tych, którzy przemawiają w Moim Imieniu, będzie się drwić, będą wyśmiewani i przedstawiani jako głupcy. To jest ten krzyż, o którym mówię. Nigdy nie miej rozczarowań, gdy tak się będzie dziać.
Wielu teraz kwestionuje Moje święte Słowo. Niektórzy czynią to w formie szczerych pytań, których podstawą nie jest jednak miłość do Mnie, podczas gdy inni celowo starają się sprawić, aby Moje Słowo wydawało się głupie i bezsensowne. Moje dzieci muszą zaakceptować, że nasilę teraz Moje Orędzia do was wszystkich z powodu braku czasu. Jest bez znaczenia, że Moje Słowo jest kwestionowane; a wy bądźcie radośni, bo wiecie, że kiedy będę przemawiał do Moich dzieci w ten sposób, wtedy się będą pojawiać przeszkody. Dzięki temu będziecie wiedzieć, że to jestem Ja. Jeżeli podczas czytania Moich Orędzi u Moich dzieci pojawią się łzy, to będą wiedzieć, że są to łzy nawrócenia - Dar dla was wszystkich i każdego z osobna poprzez Moc Ducha Świętego.
Wiele Moich dzieci odczuwa zakłopotanie, bo kiedy Moje Słowo jest dawane światu w ten sposób, mogę zakłócać ich zwyczajną codzienność. Moje Słowo nie wszystkim duszom przyniesie poczucie szczęścia, ponieważ czasami prawda może być przerażająca. Jeżeli usiądą wpierw i pozwolą, by Mój pokój zalał ich dusze przez poddanie się Mojej Świętej Woli, doświadczą prawdziwego ukojenia. Ufajcie Mi, dzieci. Nie próbujcie wymazać Mnie z pamięci. Słuchajcie uważnie, co mówię, a zabiorę was w podróż do Zbawienia Wiecznego.
Pamiętajcie, że Bóg Ojciec zarządza teraz Swoim Królestwem, którego żaden człowiek nie może zniweczyć. Wszelka próba dokonania tego zakończy się niepowodzeniem. Gdy grzesznicy będą kontynuować obrażanie Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, Jego Ręka będzie gotowa, by szybko opaść. On się będzie powstrzymywać, ze względu na Ostrzeżenie, do czasu, aż nastąpi nawrócenie. Wy wszyscy, którzy nie przyjmujecie Prawdy, musicie wiedzieć, że macie już niewiele czasu, by przygotować swoje dusze.
Módlcie się za wszystkich, za każdego z was, tak by dusze mogły być uratowane.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król ludzkości


14th July 2011, 14:30 - My Messages will bring tears of conversion

My dearly beloved daughter, you must never forget that those who speak in My Name will be mocked, laughed at and made to look foolish. This is the cross I speak of. Never be disillusioned when this happens.
Many now challenge My Sacred Word. Some take the form of genuine questions, which stem from a love for Me, while others are designed to make My Word seem foolish and a nonsense. My children must accept that I will now increase My communications to you all because of the lack of time. No matter that My Word is challenged, instead be joyful, for you know that it is when I communicate to My children in this way that obstacles will present themselves. This is when you will know that it is I. If when reading My Messages My children feel tears, then they will know that these are the tears of conversion - a Gift to each and every one of you through the Power of the Holy Spirit.
Many of My children feel confused because when My Word is given to the world in this way I can upset their normal routine. My Word will not bring happiness to every soul, because sometimes the Truth can be frightening. If they will first sit down and allow My peace to flood their souls by submitting themselves to My Holy Will, they will experience true contentment. Trust in Me, children. Do not block Me out. Listen carefully to what I say and I will take you on My journey to everlasting salvation.
Remember, God the Father is now in charge of His Kingdom, which no man can tumble. Any attempt to do so will result in failure. As sinners continue to insult Me and My Eternal Father, His Hand will be ready to fall quickly. Because of The Warning, He will hold back until conversion has been achieved. Meanwhile, all those who do not accept the Truth, you must know that you have little time now to prepare your souls.
Pray for each and every one of you so that souls can be saved. Your loving Saviour
Jesus Christ King of Mankind