Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


16.07.2011, 23:00 - Zjednoczcie wasze rodziny, by cieszyły się Nowym Rajem na ziemi

Moja szczerze umiłowana córko, gdy dusze są zagubione, z zewnątrz może się wydawać, że są pełne radości i żyją pełnią życia. Jednak dla Mnie mogą być one utracone i to sprawia Mi wielki smutek. Tak wielu na tym świecie troszczy się o swoje codzienne życie, ma mnóstwo rzeczy do zrobienia, jest tak zajętych, że zapominają, iż ten świat jest zrobiony z gliny; że czas, który spędzają tutaj, jest tak krótki; że wszystkie osobiste rzeczy w końcu obrócą się w nicość; że ludzie po śmierci przemieniają się w glinę, lecz ich dusze pozostają żywe i nigdy nie umrą. Dusza będzie istniała na wieczność.
Mówię wam teraz, Moje dzieci, abyście zjednoczyli wasze rodziny i przyjaciół jako jedno, blisko Mojego Serca, a gdy to uczynicie, będziecie się cieszyli Nowym Rajem na ziemi przez tysiąc lat - zawsze zjednoczeni. Jest to Moja obietnica dla was wszystkich. Żyjcie swoim życiem odpowiedzialnie. Zawsze stawiajcie wasze rodziny przed wszystkim innym na tej ziemi. Zawsze pokładajcie wasze zaufanie we Mnie.
Przyprowadźcie wasze rodziny do Mnie. Jeżeli nie przyjdą dobrowolnie, módlcie się do Mnie, a Ja dam im zachętę, której potrzebują. Zawsze odpowiadam na modlitwy z prośbą o ratowanie dusz.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


16th July 2011, 23:00 - Unite your families to enjoy the New Paradise on Earth

My dearly beloved daughter, when souls are lost they can seem, on the outside, to be full of joy, living life to the fullest. Yet they can be lost to Me and this brings Me great sadness. So many in the world go about their daily lives, full of things to do, so busy that they forget that this Earth is made of clay, that time spent here is so short, those personal belongings all turn into nothing eventually, that people, when they die, turn to clay, yet their souls remain alive and will never die. The soul will continue to exist for eternity.
I Am saying to you now, My children, to unite your families and friends as one, close to My Heart, for when you do you will enjoy the New Paradise on Earth for 1,000 years, still united. This is My promise to you all. Live your lives responsibly. Always put your families before everything also on this Earth. Always place your trust in Me.
Bring your families to Me. If they won't come willingly, pray to Me and I will give them the encouragement they need. I will always answer prayers which request the saving of souls.
Your beloved Saviour Jesus Christ