Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


19.07.2011, 23:45 - Waszą bronią z wyboru jest wasza miłość do Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, na szczęście wracasz do swojej codzienności po krótkiej przerwie. W rezultacie staniesz się silniejsza, ale proszę, pamiętaj, musisz przez cały czas skupiać się tylko na Mnie.
Moja Miłość do wszystkich Moich dzieci jest bardzo potężna i różni się znacznie od miłości, o której mówi się swobodnie na tym świecie. Moje dzieci odczują Moją Miłość, gdy otworzą swoje drzwi dla Mnie, kiedy zapukam. Gdy przychodzę przed ich drzwi, mają dwie możliwości. Mogą albo otworzyć drzwi i pozwolić Mi wejść, albo nie wpuścić Mnie. Jeżeli rzeczywiście pozwolą Mi wejść do swojej duszy, Moja Miłość przeniknie całe ich istnienie. Odkryją, że jest to Miłość, która może ich zadziwiająco obezwładnić, tak jest mocna, lub też rozradować do takiego stopnia, że nie będą mogli się powstrzymać od podzielenia się z innymi tą dobrą nowiną.
Wy, Moi ukochani wyznawcy, którzy Mnie kochacie, to wiedzcie. Ze względu na waszą miłość i pobożność do Mnie pozwolę, aby Moja Miłość promieniowała z was, tak że stanie się zaraźliwa i będzie się rozprzestrzeniać, obejmując inne dusze. Gdy już wpuścicie Mnie do swoich serc, napełnię was Łaską Ducha Świętego, tak że będziecie mogli powiedzieć wszystkim to, co teraz muszę wam powiedzieć.
Po pierwsze, kocham was z głęboką czułością Mojego Serca. Po drugie, z powodu Mojej Miłości wykorzenię teraz zło z tego świata, tak abym mógł sprowadzić wszystkie Moje dzieci z powrotem w objęcia waszego zawsze kochającego Stwórcy, Boga Ojca.
Proszę, aby nikt z was, Moi oddani wyznawcy, nie dopuścił do tego, by lęk wkroczył do jego serca, gdy Ostrzeżenie przybliża się z każdym tygodniem. Bo gdy wydarzy się ten wielki Akt Mojego Miłosierdzia, będziecie się radować, ponieważ Moim Darem dla was jest to, abyście się stali bliżsi Mojemu Sercu niż przedtem. To uczyni was bardzo mocnymi, tak że będziecie zmierzać bez wahania w kierunku Nowego Raju na ziemi, tak gładkie będzie to przejście.
Moja Miłość jest teraz bardziej potężna niż kiedykolwiek, gdy wy, Moi umiłowani wyznawcy, czynicie wszystko, co możecie, aby rozpowszechniać Moje Słowo. Używajcie wszelkich dostępnych środków, by powiedzieć ludziom, aby się przygotowali na Ostrzeżenie. Jesteście dzielni, Moje dzieci, i przynosicie radość i ukojenie Mojemu bolejącemu Sercu, które tęskni w każdej sekundzie, aby zbawić wszystkie Moje zagubione dusze.
Polegam teraz na was w tym, że modlicie się tak mocno, jak możecie, za grzeszników, którzy nie przetrwają tej próby, jaką przyniesie Ostrzeżenie. Idźcie teraz, Moja mocna i kochająca Armio. Waszą bronią z wyboru jest wasza Miłość do Mnie. Będziecie wiedzieć w swoich sercach, że Tym, Kto przemawia, i Tym, Kto puka do waszych drzwi, jestem Ja. Musicie teraz pukać do drzwi Moich wyświęconych sług na całym świecie i upewnić się, że czytają Moje święte Słowo.
Wasz umiłowany Zbawiciel i Odkupiciel
Jezus Chrystus


19th July 2011, 23:45 - Your weapon of choice is your love for Me

My dearly beloved daughter, thankfully you are now settling back into a routine, having taken a small break. You will become stronger as a result, but please remember that you still must focus on Me at all times.
My Love for all My children is very powerful and is quite different to the love one talks about loosely in this world. My children feel My Love when they open the door to Me when I knock. When I come to their door, they have two choices. They can either, open the door and allow Me in, or they can shut Me out. When they do allow Me to enter their souls, My Love penetrates their being. It is a Love they find that can make them feel weak with surprise, so intense is it, or joyful, to the extent they cannot stop telling others their good news.
For My beloved followers who love Me, know this. Because of your love and devotion to Me, I allow My Love to radiate from you so that it becomes infectious and spreads to embrace other souls. Once you allow Me into your hearts I will fill you with the grace of the Holy Spirit, so that you can tell everyone what it is I need to tell you now.
First of all, I love you with a deep tenderness in My Heart. Secondly, because of My Love, I will now eradicate evil in the world so that I can bring all My children back into the embrace of your ever-Loving Creator, God the Father.
Please, none of you, My devoted followers, must allow fear to enter your hearts as The Warning draws closer by the week. For when this great Act of My Mercy takes place, you will rejoice. For My Gift to you is that you will become closer to My Heart than before. This will make you so strong that you will sail, without hesitation, towards the New Paradise on Earth, so smooth will the transition be.
My Love is now more powerful than ever, as you, My beloved followers, do all you can to spread My Word. Use what means you can to tell people to prepare for The Warning. You are brave, My children, and you bring joy and happiness into My Sorrowful Heart, which yearns every second to save all My lost souls.
I Am relying on you now to pray as hard as you can, for sinners who will not withstand the test that The Warning presents them. Go now, My strong, loving army. Your weapon of choice is your love for Me. You will know in your heart it is I Who speaks and that it is I Who now knocks on your door. You must now knock on the doors of My sacred servants all over the world and make sure they read My Holy Word.
Your beloved Saviour and Redeemer Jesus Christ