Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


07.08.2011, 14:45 - Bóg Ojciec: Rola cierpienia

Jestem Alfą i Omegą. Jestem Bogiem Ojcem, Stwórcą człowieka i wszechświata.
Moja najdroższa córko, teraz ostatecznie przyjmuję twój dar dla Mnie - pomoc w ratowaniu dusz. Twój dar został przyjęty z Miłością i radością. Nie będzie to łatwa droga, ale będziesz chroniona każdego dnia, gdy tylko poprosisz Mnie o Moją pomoc. Twoje cierpienia będą mentalne i będzie to też ciemność duszy. Gdy się to nasili, zawsze przypominaj sobie o tych istotach, które będą zbawione dzięki twoim cierpieniom.
Uczęszczaj na adorację tak często, jak możesz, aby otrzymać siłę potrzebną do tego Dzieła. Orędzia od Mojego umiłowanego Syna będą kontynuowane. Muszą być publikowane tak jak dotychczas, bo Jego Orędzia do świata będą się nasilać, a nie słabnąć. Jesteś wspomagana przez wielu świętych, którzy wstawiają się za tobą.
Módl się nieustannie do Trójcy Świętej o Łaski potrzebne, by pozostać silną. Nigdy nie czuj się opuszczona, a jak się będzie wydawać, to właśnie jest częścią twojego cierpienia. Spuść głowę. Trwaj w milczeniu i ukazuj radość zewnętrznemu światu. Ignoruj tych, którzy będą cię krzywdzić. Raczej pamiętaj, że dzieje się to z powodu Boskiej Światłości, która będzie prześwietlać twoją duszę i która będzie ujawniać ciemność w innych. Wtedy i tylko wtedy zrozumiesz Mękę, jaką przechodzi Serce Mojego Syna, gdy widzi grzech na świecie. Twoje cierpienie będzie tylko ułamkiem tego, co On cierpi w każdej minucie dnia.
Przyjmij teraz ten Dar, który jest ci dany przez to, że jesteś wezwana, by stać się duszą ofiarną.
Zapamiętaj, ty, Moja córko, jesteś przez cały czas w Moim Sercu. Strzegę cię i chronię. Uśmiechnij się teraz. Nie lękaj się, bo to Dzieło przyniesie tobie, twojej rodzinie i twoim bliskim wielką odpłatę w Moim chwalebnym Królestwie.
Twój umiłowany Ojciec
Bóg, Stwórca wszystkich rzeczy


7th August 2011, 14:45 - God the Father: the role of suffering

I Am the Alpha and the Omega. I Am God the Father, Creator of man and the universe.
My precious daughter, I now finally accept your gift to Me to help save souls. Your gift is accepted with love and joy. This will not be an easy road, but you will be protected once you ask Me for My help every single day.
Your suffering will be mental and a darkness of the soul. As it gets worse, keep reminding yourself of those creatures who will be saved because of your suffering.
Go to Adoration as often as you can to gain the strength required for this Work. The Messages from My beloved Son will continue. They must be posted as before, for His Messages to the world will increase not decrease. You are being helped by many saints who intercede on your behalf.
Keep praying to the Holy Trinity for the graces required to stay strong. Never feel abandoned, as this will seem to be part of your suffering. Rest your head. Keep silent and appear joyful to the outside world. Ignore those who will hurt you. Rather, remember it is because of the Divine Light that will shine through your soul that will draw out the darkness in others. Then and only then will you realise the torment that sears through the Heart of My Son when He sees sin in the world. Your suffering will be just a fraction of what He suffers every minute of the day.
Accept now the Gift that you too have been given by being called to become a victim soul.
Remember, you, My daughter, are in My Heart at all times. I watch over you and protect you. Smile now. Have no fear for this Work will bring great rewards for you and your family and loved ones, in My Glorious Kingdom.
Your beloved Father
God the Creator of all things.