Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


10.08.2011, 00:05 - Módlcie się za tych, którzy nie potrafią widzieć nic więcej, jak tylko zysk materialny

Moja szczerze umiłowana córko, musisz wytrwać w tym cierpieniu, bo w ten sposób ratujesz dusze. Twoje obecne cierpienie ujawnia tortury, które znosiłem z ręki grzesznego człowieka.
Zachłanność człowieka zwiększyła się teraz do tego stopnia, że w waszym społeczeństwie moralność więcej się nie liczy. Grzech chciwości u człowieka sprawia, że nie obchodzi go, kto cierpi z jego ręki tak długo, jak jego żądze są zaspokajane. Pozwólcie mi powiedzieć wam, że ci, którzy powodują udrękę innych poprzez chciwość i skąpstwo, nie umkną przed Moim wzrokiem. Obserwuję. Widzę. Wzdrygam się, gdy jestem świadkiem obrzydliwej drogi, którą wybiera człowiek, zniżając się, w celu zdobycia bogactwa kosztem innych.
Oni, Moja córko, zostaną ogołoceni z dóbr materialnych, chyba że będą błagać o Moje Miłosierdzie. Ich pieniądze będą bezwartościowe. Bo człowiek, który posuwa się do torturowania dusz, kradnąc to, co prawnie należy do jego braci i sióstr, wie, że pozostanie z niczym, jedynie z popiołem. Módlcie się za tych, którzy nie potrafią widzieć nic więcej, jak tylko zysk materialny, bo jeśli nie odwrócą się od tych złych czynów, zostaną odrzuceni i nie wejdą do Królestwa Mojego Ojca.
Czyniąc na tym świecie zło względem innym, będziecie odrzuceni i wtrąceni do jaskini szatana. To, co może wydawać się waszymi uzasadnionymi roszczeniami co do bogactwa zdobytego kosztem innych, przyniesie wam mękę na wieczność.
Porzućcie teraz wasz oręż chciwości i obżarstwa. Szukajcie odkupienia, a jeśli będziecie to czynić, pokój powróci do społeczeństwa.
Wasz Zbawiciel
Król Sprawiedliwości
Jezus Chrystus


10th August 2011, 00:05 - Pray for those who cannot see beyond material gain

My dearly beloved daughter, you must persevere in this suffering because by doing so, you are saving souls. Your suffering now reveals the torture I endured by the hand of man's sin.
The greed of man is now heightened to such an extent that morals no longer apply in your society. Man's sin of greed means that he does not care who suffers by his hand, as long as his lusts are satisfied. Let Me tell you that those who torment others through greed and avarice will not escape My Eyes. I watch. I see. I cringe as I witness the ugly path that man chooses to go down in order to gain wealth at the expense of others.
They, My daughter, will be stripped bare of material goods unless they beg for My Mercy. Their money will be worthless. For the man who succumbs to torturing souls by stealing what is rightfully belonging to his brothers and sisters, know that you will be left with nothing but ashes. Pray for those who cannot see beyond material gain, because if they do not turn their back on these evil acts, they will be cast aside and will not enter My Father's Kingdom.
Do evil onto others in this world and you will be thrown away and cast into Satan's den. What may seem like your rightful claim to wealth, gained at the expense of others, will bring you torment for eternity.
Drop your weapons of greed and gluttony now. Seek redemption, for when you do, peace will return to society. Your Saviour
King of Justice, Jesus Christ