Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


31.08.2011, 21:00 - Moja Armia rozrośnie się w grupę ponad dwudziestu milionów

Moja szczerze umiłowana córko, Miłość, jaką mam do ciebie i tych, którzy podążają za Mną, przenika Mnie i przynosi Mi taką radość. Jakże was wszystkich kocham. Z dnia na dzień wasze oddanie, pokora, zaufanie i czysta miłość do Mnie stają się silniejsze. Czy nie czujecie tego? To jest Mój Dar dla was wszystkich i każdego z osobna, Moje czyste dusze, które zostałyście wyciągnięte z waszego codziennego życia, by podążać za Mną na drodze do Raju.
Moje dzieci, które zostały przebudzone przez Ducha Świętego, Który w maju został wylany na świat, będą obecnie czuły takie oddanie się Mnie, jakiego wielu z nich dotąd nie znało. Szybko gromadzę teraz Moją Armię, a ona wkrótce rozrośnie się w grupę ponad dwudziestu milionów. Im większa będzie ta Armia, tym potężniej Duch Święty będzie gromadził Moje dzieci w jedno, by walczyły ze zwodzicielem. Moje Boskie prowadzenie jest teraz zaszczepione w waszych duszach niezależnie od tego, czy sobie to uświadamiacie, czy też nie. Można je przyrównać do tego, jak byście mieli wewnętrzny przełącznik. Kiedy Moja Miłość przyzywa, wy naturalnie odpowiadacie, aby nawracać innych. To jest Moc Ducha Świętego i w tej chwili jest ona odczuwalna na każdym krańcu ziemi.
Wszystkie religie, wszystkie wyznania, wszystkie rasy i wszystkie narody odpowiedzą teraz na Światło Prawdy. Wszystkie są tak drogocenne dla Mojego Ojca Przedwiecznego. On wychodzi w tej chwili naprzeciw każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku, tak aby usłyszeli Jego wołanie. Szatan nie będzie w stanie przeciwstawić się modlitwom, które są odmawiane przez Moich wyznawców. Jego uścisk zostanie rozluźniony i to wkrótce. Modlitwa i wiara Moich wyznawców sprawiają, że robi się wściekły. Dlatego że jest pozbawiony mocy w swoich próbach zasiania wątpliwości w umysłach Moich wiernych, zwróci swoją uwagę na słabych grzeszników. Te dzieci są już tak zdezorientowane i zniszczone przez grzech śmiertelny, że zostaną ku niemu pociągnięte. Z powodu ciemności swoich dusz nie będą w stanie się sami bronić. Módlcie się mocno, aby ich dusze mogły zostać zbawione.
To jest czas, kiedy Mój Kościół, mimo że stawia czoło nadzwyczajnym przeszkodom sprowadzanym przez grzech, będzie teraz odbudowany przez Moich wyznawców na ziemi. Zajmie to trochę czasu, ale kiedy się to stanie, Mój Kościół powróci do swojej dawnej świetności i będzie odnowiony, odzyska siłę. Razem z całym Moim wybranym ludem będzie połączony we wspaniałe Królestwo Mojego Ojca. Słodycz tego wydarzenia, kiedy świat zostanie uwolniony od szatana i wszelkich diabelskich spraw, należy przyjąć z otwartością, dzieci. To jest Nowa Era Pokoju, której musicie na ziemi oczekiwać. Nadchodzące czasy mogą być trudne, dzieci. Skupcie się na Mnie, a przetrwacie. Wtedy przyjdzie pokój, którego oczekujecie.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


31st August 2011, 21:00 - My army will swell to a group of over 20 million

My dearly beloved daughter, the love I have for you and My followers surges through Me and brings Me such joy. How I love you all. Your dedication, humility, trust and pure love for Me, is getting stronger by the day. Can't you feel this? This is My Gift to each and every one of you, My pure souls, who have been plucked from your daily lives to follow Me on the path to Paradise.
My children who have been awakened by the Holy Spirit, which was poured out over the world in May, will now feel a devotion to Me not known to many of them beforehand. I Am gathering My army quickly now and this will swell into a group of over 20 million souls soon. The larger the army, the more powerful will be the Holy Spirit in bringing My children together as one to fight the deceiver. My Divine guidance is now instilled in your souls whether you realise this or not. It is like, as if you have an internal switch. When My Love calls, you will respond naturally to convert others. This is the Power of the Holy Spirit and it is now being felt in every corner of the Earth.
All religions, all creeds, all races and all nations will respond to the Light of the Truth now. They are all so precious to My Eternal Father. He is now reaching out to every man, woman and child, so they will hear His call. Satan will be unable to withstand the prayers, which are recited by My followers. His grip will loosen, and soon. Prayer, and the faith of My followers, is making him furious. Because he is powerless in his attempts to place doubts in the minds of My faithful, he will switch his attention to weak sinners. These children are so confused already, and destroyed by mortal sin, that they will be drawn towards him. Because of the darkness of their souls, they will be unable to defend themselves. Pray hard that their souls can be saved.
This is an age where My Church, although facing extraordinary obstacles brought about by sin, will now be rebuilt by My followers on Earth. This will take time, but when it happens, My Church will return to its former Glory and will be renewed in strength.
It will, along with all My chosen people, merge into My Father's GloriousKingdom. The sweetness of this event, when the world will be rid of Satan and all things evil, is to be welcomed children. This is the New Era of Peace that you have to look forward to on Earth. Times may be difficult ahead of you, children. Focus on Me and you will survive. Then will come the peace you are waiting for.
Your beloved Saviour Jesus Christ