Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


05.09.2011, 21:00 - Gromadźcie się na czuwaniach poświęconych Bożemu Miłosierdziu - Ostrzeżenie jest blisko

Wizjonerka otrzymała tego wieczoru od Jezusa Chrystusa dwa Orędzia. W pierwszym Orędziu, przesłaniu prywatnym dla wizjonerki, zostały jej przekazane szczegóły co do czasu, kiedy będzie miało miejsce Ostrzeżenie. Decyzja o publikacji została powierzona wizjonerce, która postanowiła nie publikować ich w tym momencie. Zostały one jednak dane pewnemu księdzu, by je zachował. To Orędzie zostanie opublikowane po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie. Drugie Orędzie jest Orędziem dla świata na teraz.
Moja umiłowana córko, czas jest już bliski. Modlitwa pomogła Mojemu ukochanemu Wikariuszowi, papieżowi Benedyktowi, stawić opór w wewnętrznej bitwie, jaką toczy z siłami zła. Jego czas w Watykanie został przedłużony.
Nawołuję wszystkich, którzy idą za Mną, by gromadzili się na spotkaniach modlitewnych i czuwaniach poświęconych Bożemu Miłosierdziu w intencji wszystkich Moich biednych dzieci, które odeszły ode Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego. Oni pilnie potrzebują waszych modlitw. Potrzeba modlitwy, wiele modlitwy, by ich teraz uratować. Niech Msze Święte będą ofiarowane za tych, którzy z powodu stanu swojej duszy podczas Ostrzeżenia mogą nie przeżyć fizycznie. Oni potrzebują waszych modlitw. Zjednoczcie się. Trzymajcie się za ręce, razem ze Mną.
Wasz umiłowany Jezus Chrystus


5th September 2011, 21:00 - Hold Divine Mercy Vigils now - The Warning is Close

(Note: Two Messages were received this evening from Jesus Christ. In the first Message, a private revelation, details of the period when The Warning will take place were given to the visionary. The publication of these is at the discretion of the visionary who has decided not to publish them at this point. They have, instead, been given to a priest for safekeeping. This Message will be published after The Warning takes place. The second Message is a Message for the world right now.)
My beloved daughter, the time is close now. Prayer has helped My beloved Vicar, Pope Benedict, withstand the internal battle he faces from evil forces. His time in the Vatican has been extended.
I urge all My followers to hold prayer meetings and Divine Mercy Vigils for all My poor children who have wandered away from Me and My Eternal Father. They urgently need your prayers. Prayer, and much of it, is needed now to save them. Have Masses offered up for those, who because of the state of their souls during The Warning, may not survive physically. They need your prayers. Unite. Hold hands in unison with Me.
Your beloved Jesus Christ