Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


06.09.2011, 20:30 - Kiedy wiara Moich wyznawców staje się mocniejsza, wzmagają się ataki na nich

Moja szczerze umiłowana córko, tak bardzo cierpisz dla Mnie i w rezultacie cierpienia stałaś się mocniejsza.
Roztaczam Swoją ochronę wokół ciebie. Nie lękaj się. Tak jak to Dzieło wciąż nawraca dusze, tak również wciąż będą następować ataki szatana. Przyjmij to. Nie pozwól, by cię to dręczyło. Wznieś się ponad te zaczepki i przez cały czas miej oczy skierowane na Mnie. Bo kiedy tak będziesz czynić, nic innego nie będzie miało znaczenia.
To samo cierpienie będą odczuwać wszyscy Moi wyznawcy, podczas gdy Duch Święty niestrudzenie nadal wszędzie przyciąga dusze wszystkich Moich dzieci. Tak jak się wzmacnia ich wiara we Mnie, tak też się mnożą ataki dokonywane na nich przez innych. Moi wyznawcy zauważą, że muszą stawać w obliczu sprzeczek i mieć do czynienia z niezwykłymi, obraźliwymi komentarzami oraz reakcjami ze strony niewierzących, a będzie im trudno się z tym zmagać. Proszę, powiedz im, by się teraz tego spodziewali, gdy czas Ostrzeżenia się zbliża.
Szatan i jego demony, niewidzialne dla samego oka ludzkiego, próbują zniszczyć miłość w duszach Moich dzieci. On inspiruje wzajemną nieufność. Powoduje kłótnie i wszczepia wątpliwości. Jest pełen nienawiści dla ludzkości. Wywoła wojny pomiędzy państwami, rodakami i konflikty w rodzinach. Wszystko to jest jego ulubioną taktyką i zawsze jest znakiem jego przebiegłej pracy. Rozpoznajcie to jako to, czym jest - to działa szatan. Bądźcie mocni i przez to walczcie z nim, dzieci. Proście Moją umiłowaną Matkę, aby was chroniła, bo Ona zawsze jest wspaniałą Obrończynią. Moc szatana osłabnie, jeśli zawołacie Ją na pomoc.
Te czasy są wyzwaniem dla wszystkich Moich wyznawców. Podjęta zostanie każda próba - z każdego rodzaju źródła, ze strony przyjaciół, rodziny i kolegów - poprzez działanie zwodziciela, by zachęcić was, Moje dzieci, do odwrócenia się ode Mnie. Zatrzymacie go, tak jak wam powiedziałem. Modlitwa i oddanie się Niepokalanemu Sercu Mojej Matki Najświętszej będą waszą zbroją.
Bądźcie teraz mocni. Kocham was wszystkich.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


6th September 2011, 20:30 - As the faith of My followers becomes stronger, attacks on them increase

My dearly beloved daughter, how you suffer for Me and how strong you have become as a result.
My protection is all around you. Do not fear. As this Work continues to convert souls, so too, will the attacks by Satan. Accept this. Do not let it bother you. Rise above the challenges and keep your eyes on Me at all times. For when you do, nothing else will matter.
The same suffering will be felt by all My followers as the Holy Spirit continues unabated to attract the souls of all My children everywhere, as their faith in Me becomes stronger, so too will the attacks on them by others increase. They, My followers will notice that they have to face arguments, deal with unusual and abusive comments and reactions from unbelievers, which will be difficult for them to deal with. Please tell them to expect this now, as the time for The Warning draws near.
Satan and his demons, invisible to the naked human eye, are trying to destroy the love in My children's souls. He inspires distrust towards one another. He causes arguments and plants doubts. He is full of hatred for mankind. He will cause war between countries, fellow countrymen and friction within families. These are all his favourite tactics and are always a sign of his devious work.
Recognize this for what it is - Satan at work. Fight him, children, by being strong. Ask My beloved Mother to protect you, as she is his greatest adversary. Satan's power will loosen if you call on her to help you.
These times are challenging for all My followers everywhere. Every attempt, from every kind of source - friends, family and colleagues will be made, through the work of the deceiver, to encourage you, My children, to turn your back on Me.
Stop him as I have told you. Prayer and devotion to the Immaculate Heart of My Blessed Mother will be your armour. Be strong now. I love you all.
Your beloved Saviour Jesus Christ.