Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


11.09.2011, 19:15 - Bez względu na waszą religię - istnieje tylko jeden Bóg

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Moje dzieci odczuwają rozpacz, przerażenie lub samotność, powiedz im, że muszą wrócić do Mnie. Nigdy wcześniej tak wiele Moich dzieci na całym świecie nie odczuwało takiej pustki w swoim życiu. Bez ukierunkowania stają się bardziej zdezorientowane, kiedy są na diecie niezdrowych pokarmów. Media codziennie karmią je historiami pokazującymi zło obecne na świecie, z tak wieloma krajami w chaosie. Wtedy brak im duchowego pokarmu, a jego miejsce zajmuje dieta kłamstw, podczas gdy mówi się wam o wspaniałościach ziemskich aspiracji. One wszystkie, gdybyście je osiągnęli, rozczarują was. Dążąc do takich celów, będziecie chcieli dotrzeć wysoko, i ponownie będziecie rozczarowani.
Pamiętajcie, Ja Jestem waszym Pokarmem, dzieci. Jedynie przeze Mnie odnajdziecie prawdziwy pokój, zadowolenie i czystą Miłość w waszych sercach. Nigdzie indziej nie jest możliwe uzyskanie tego rodzaju pokoju.
Zwróćcie się teraz do Mnie, każdy z was, kto cierpi smutek w swoim sercu. Pozwólcie Mi siebie objąć i pocieszyć. Bo wy, Moje dzieci, jesteście Moimi zagubionymi, lecz drogocennymi duszami. Wielu z was odeszło daleko i nie zna drogi powrotnej do Mojej owczarni. Niektórzy z was wybrali inną owczarnię - nie Moją owczarnię.
Słuchajcie Mojego wezwania, a kiedy usłyszycie Mój Głos w waszych duszach, będziecie znać Prawdę. Ja Jestem waszą Drogą do Mojego Ojca Przedwiecznego. Pamiętajcie, że wielu z was dających różne imiona Bogu, Ojcu Wszechmogącemu, być może nadal czci tego samego Boga - istnieje tylko jeden Bóg. Teraz czas jest bliski na ten moment, kiedy Jego Chwała zostanie ujawniona światu. Bez względu na to, jaka jest wasza interpretacja, Bóg Ojciec jest Miłością. Jego Miłosierdzie obejmuje wszystko. Przyjdźcie, zwróćcie się do Niego teraz, gdziekolwiek jesteście na świecie. On czeka na wasze wołanie.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


11th September 2011, 19:15 - No matter what your religion, there is only one God

My dearly beloved daughter, when My children feel despair, frightened or lonely tell them they must turn to Me. Never before have as many of My children throughout the world felt such emptiness in their lives. With no direction they become more distracted when they are fed on a diet of junk. Daily media feeds them with stories, which show the evil present in the world, with so many countries in turmoil. Then there is the lack of spiritual food, and in its place, a diet of lies when you are told of the wonders of worldly ambitions. All of which, should you attain such things, will disappoint. Then as you strive towards such goals you will be anxious to reach these heights, again, you will be disappointed.
Remember, I Am your Food, children. It will only be through Me that you will find true peace, contentment and pure love in your hearts. It is not possible to gain this kind of peace anywhere else.
Turn to Me now, each of you who are suffering sorrow in your hearts. Let Me hold and comfort you. For you, My children, are My lost, but precious souls. Many of you have wandered off and do not know your way back to My flock. Some of you have chosen a different flock - a flock not of Me.
Listen to My call, for when you hear My Voice in your souls you will know the Truth. I Am your pathway to My Eternal Father. Remember that many of you, who give different names to God the Almighty Father, may still be worshiping the same God. There is only one God. The time is close now, for the time when His Glory will be revealed to the world. No matter what your interpretation is, God the Father is Love. His Mercy is all embracing. Come; turn to Him now, wherever you are in the world. He is waiting for your call.
Your beloved Saviour Jesus Christ