Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


15.09.2011, 23:50 - Zazwyczaj Prawda jest traktowana z największą ostrożnością bądź całkowitym odrzuceniem

Moja szczerze umiłowana córko, teraz w większych szczegółach doświadczasz bólu, jakiego doznałem podczas Mojego Ukrzyżowania. Opuszczenie. Odtrącenie. Izolacja. Odrzucenie z falą szyderstw z rąk władzy, a szczególnie przez Moich wiernych wyznawców. Odrzucili Mnie nawet Moi apostołowie - w chwili, kiedy ich potrzebowałem. Nie powinnaś się więc dziwić, że tak samo dzieje się z tobą.
Dziś wieczorem została ci także dana wizja: Ja stoję przed Moimi oprawcami, których musiałem wysłuchać, a ich podłe kłamstwa potępiały Mnie i Prawdę Mojego Nauczania. Tak samo ty i Moi wyznawcy będziecie traktowani z rąk tych, którzy nie potrafią przyjąć prawdy lub uznają ją za wstrętną.
Prawda, Moja córko, jest traktowana zazwyczaj z największą ostrożnością, całkowitym odrzuceniem, a czasami uważana za bluźnierstwo. Nigdy się nie lękajcie, bo Słowa, które Ja daję, są tylko prawdą. Nigdy nie powinniście się obawiać publikować tego, co wam daję. Dlaczego miałbym przekazywać wam nieprawdę? Dlaczego miałbym próbować podważyć te Orędzia, pozwalając w jakiejś chwili na wprowadzenie w nie nieprawdy. To byłoby sprzeczne z Wolą Mojego Ojca. Nawet szatanowi nie będzie dozwolone wpłynąć na te Orędzia, niezależnie od tego, jak bardzo próbuje.
W miarę jak te Orędzia stają się coraz bardziej intensywne, będą przedmiotem wielu dyskusji i ośmieszania. A jednak wielu zostanie do nich przyciągniętych, ponieważ w głębi zostaną dotknięci przez Ducha Świętego, Który poruszy ich dusze.
Z czasem Moje dzieci podziękują Mi za pomoc w przebrnięciu przez chaos ciernistych krzewów, które będą blokować im dotarcie do Bram Raju, ponieważ bez Mojego prowadzenia teraz, w tym czasie, byliby zgubieni. Nie znaleźliby siły, aby mogli zostać bezpiecznie przeprowadzeni przez Bramy Nowego Raju, Nowej Ery Pokoju na ziemi, czekającej wszystkich, którzy okazują posłuszeństwo względem Mnie i Mojego Nauczania.
Wasz umiłowany Zbawiciel i Nauczyciel
Jezus Chrystus


15th September 2011, 23:50 - The Truth is usually treated with extreme caution and outright dismissal

My dearly beloved daughter, you are now witnessing more details of the pain I suffered during My Crucifixion. Abandonment. Rejection. Isolation. Dismissal by the mocking wave of the hands of authority and especially from devout followers of Mine. Even My own apostles rejected me at My time of need. So you must not be surprised that this is happening to you too.
You were also shown tonight a vision of Me standing before My executioners to whom I had to listen when their vile lies condemned Me and the Truth of My Teachings. So too will you and My followers be treated at the hands of those who cannot accept the Truth or who find it distasteful.
The Truth, My daughter, is usually treated with extreme caution, outright dismissal and considered blasphemous at times. Never fear, for the Words I give you are nothing but the Truth. You must never be afraid to publish what I give you. Why would I give you untruths? Why would I try to undermine these Messages by allowing an untruth to enter them at any time? For this would be contrary to My Father's Will. Even Satan will not be allowed interfere with these Messages, no matter how hard he tries.
As these Messages become more intense, they will become the subject of much debate and ridicule. Yet many will be drawn to them because beneath it all they will not fail to be moved by the Holy Spirit, which moves their souls.
In time, they, My children, will thank Me for helping them plough through the disarray of thorny brambles, which will block them from reaching the gates to Paradise, because without My guidance now, at this time, they would be lost. They would not find the strength to be taken safely through the Gates of the New Paradise, the New Era of Peace on Earth, which awaits all those who obey Me and My Teachings.
Your beloved Saviour and Teacher Jesus Christ