Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


18.09.2011, 18:50 - Klasyczny błąd, który jest popełniany przy próbie zbliżenia się do Mnie

Przybywam w Imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga Najwyższego. Ja Nim Jestem.
Moja szczerze umiłowana córko, dlaczego ludzie nadal poprzez naukę poszukują odpowiedzi dotyczących swojego istnienia? Szukają i szukają, ale odpowiedzi, jakie otrzymują, są nieprawdziwe i tak dalekie od prawdy o istnieniu sfery duchowej Królestwa Mojego Ojca, że trzeba modlić się za te dusze.
Wiem, że uznanie prawdy o Istnieniu Moim i Mojego umiłowanego Ojca, jest bardzo trudne, dzieci. Za każdym razem, gdy wasze oczy dostrzegają Prawdę, szatan odwraca waszą głowę w drugą stronę. Najczęściej będzie używał logiki, aby przekonać Moje dzieci, że Królestwo Mojego Ojca jest tylko wytworem ludzkiej wyobraźni. Wykorzysta wtedy udogodnienia świata materialnego, aby przekonać was, że to one muszą być waszym priorytetem.
Są też dusze, które rozumieją Prawdę. Robią one klasyczny błąd przy próbie zbliżenia się do Mnie. Łatwo nabierają pewności, że gdy ich dobra materialne są zabezpieczone, mogą pójść dalej na swojej własnej drodze duchowej. Ale to tak nie działa. Oczywiście, że musicie chronić rodziny i swoje domy. Musicie wyżywić tych, którzy są od was zależni. Po tym, przed wszystkimi światowymi dobrami, musicie umieścić Mnie na pierwszym miejscu. To będzie wasz paszport do Nieba. Człowiek jest niczym bez Boga. Żadne materialne luksusy nie zastąpią i nie są w stanie zastąpić Miłości Boga. Nie można ich zachować lub przywiązywać do nich takiej samej wagi, jeśli naprawdę chcecie przyjąć Mnie w swoim sercu.
Ufajcie Mi, a Ja będę się troszczył o resztę. Jeśli spróbujecie zrobić wszystko na własną rękę i trzymać się bogactwa tak, aby móc mieć to, co najlepsze z obu światów, będziecie rozczarowani. Pamiętajcie, Moja Miłość do was będzie karmić wasze dusze. Materialne bogactwo będzie zaspokajać pragnienia waszych ciał, ale z czasem zgnije i zostaniecie z niczym.
Dzieci, proszę, bez względu na to, jak to jest trudne, pozwólcie Mi kierować was na prawdziwą drogę do Szczęścia Wiecznego. Wystarczy poprosić Mnie o pomoc, a Ja odpowiem.
Wasz umiłowany Nauczyciel i Zbawiciel
Jezus Chrystus


18th September 2011, 18:50 - Classic error made when trying to become closer to Me

I come in the Name of Jesus Christ, the Son of God the Most High. I Am He.
My dearly beloved daughter, why does man continue to seek answers to his existence through science? They search and search, but the answers they come up with are untrue and so far away from the True Existence of the Spiritual Realm of My Father's Kingdom, that you must pray for these souls.
I know that to accept the Truth of My Existence and that of My beloved Father, is very difficult, children. For every time your eyes glimpse the Truth, Satan turns your head the other way. Most of the time he will use logic to convince My children that My Father's Kingdom is just a figment of people's imagination. He will then use the comforts of the material world to convince you that they must be your priority.
Then there are the souls who do understand the Truth. They make a classic error when trying to become closer to Me. It is easy for them to ensure that once their material goods are secured, they can then move forth on their own spiritual journey. But that is not how it works. You must, by all means, protect your families and your homes. You must feed those who depend on you. After that, you must put Me first, before all worldly goods. That will be your passport to Heaven. Man is nothing without God. No material luxuries will or can be substituted for the Love of God. Nor can they be retained or the same value placed on them, if you want to really embrace Me in your heart.
Trust in Me and the rest will be taken care of. If you try to do everything on your own and hold on to wealth, so you can have the best of both worlds, you will be disappointed.
Remember, My Love for you will feed your souls. Material wealth will feed your bodily desires, but they will decay over time and you will be left with nothing.
Please, children, no matter how difficult it is, let Me steer you on the true path to eternal happiness. Just ask me for My help and I will respond.
Your beloved Teacher and Saviour Jesus Christ