Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


19.09.2011, 20:15 - Najważniejsze wydarzenie od czasu Mojego Zmartwychwstania

Moja szczerze umiłowana córko, Moim zamiarem jest doprowadzić każdego mężczyznę, kobietę i dziecko do Mojego Nowego Raju na ziemi, a jeśli choćby tylko jedna dusza pozostała poza nim, zrani to Moje Serce. To dlatego wzrosła liczba posłańców, których wysyłam teraz na świat. W ten sposób mogą oni rozprzestrzeniać Moje święte Słowo, zachęcając do nawrócenia.
Nie wysyłam posłańców, by straszyli Moje dzieci. W rzeczywistości rolą Moich posłańców jest przygotowanie każdego człowieka na tej ziemi tak, by był gotowy i godny życia w tym Nowym Raju.
Moje dzieci, czasy, w których żyjecie, nie są przyjemne. Zburzone zostały prawo i porządek. Chciwość sprawiła, że została wam skradziona finansowa stabilność. Wychwalanie samego siebie i obsesyjna ambicja spowodowały, że także wasza wiara została wam odebrana.
Jak w domu, w którym nie ma kontroli rodzicielskiej
Wy, Moje dzieci, jesteście jak w domu, gdzie nie ma kontroli rodzicielskiej. Jak rozpieszczone dzieci, którym są dawane wszystkie materialne wygody, jakich zapragną, bez konieczności ich zdobywania. Jesteście zaopatrzeni w żywność, o którą nie musicie się trudzić. Wszystko, co was nie zadowala, jest zastępowane kolejną nowością, innym stymulantem. Jednak nic was nie zaspokaja na długo. Następnie wśród dzieci pojawiają się kłótnie, a każde z nich dąży do kontrolowania innych, by narzucić im własny sposób bycia. Może wybuchnąć fizyczna walka, ale nikt nad tym nie panuje, więc zadajecie sobie wzajemnie ból, czasem z poważnymi konsekwencjami.
Tak właśnie Ja postrzegam świat. Moje dzieci są nieszczęśliwe, brakuje im duchowego pocieszenia, ale nie chcą być prowadzone przez Mój Kościół. Dzisiaj Mój Kościół nie może kontrolować tak niesfornej populacji, która nie uważa oddania się Mnie za tak inspirujące jak wytwarzanie cielesnych wygód.
Wojna niszczy ludzkość, a upadek duchowy stworzył na świecie próżnię, której skutki już większość z was odczuwa w swoich sercach. Nic nie jest tym, czym się wydaje. Materialna chwała błyszczy na zewnątrz, jej światło jest atrakcyjne dla głodnych komfortu, ale nie ma za nią nic oprócz ciemności.
Ja Jestem Światłością, której brakuje w waszym samotnym, zdezorientowanym i trochę przerażającym życiu. Dlatego bliski jest dla Mnie czas, by wkroczyć i objąć kierownictwo. Wy, Moje dzieci, powinniście przyjąć to z zadowoleniem i przygotować się na Moje wielkie Miłosierdzie.
Musicie się modlić za swoich braci i siostry i oczekiwać z otwartymi ramionami, by powitać Moją Interwencję. Bądźcie dobrej myśli. Bądźcie pełni nadziei. Bądźcie pewni, że nawet najbardziej zatwardziali grzesznicy z ulgą przyjmą nadejście tego wielkiego Wydarzenia, najważniejszego od czasu Mojego Zmartwychwstania.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


19th September 2011, 20:15 - The most important Event since My Resurrection

Video Message
My dearly beloved daughter, it is My intention to bring every man, woman and child into My New Paradise on Earth, for if just one soul is left behind it would break My Heart. This is why the number of messengers I now send into the world has increased. It is so they can spread My Holy Word to encourage conversion.
I do not send messengers to frighten My children. Instead, the role of My messengers is to prepare every person on this Earth, so that they are ready and worthy to live in this New Paradise.
My children, the times you are living in are not pleasant. Law and order have broken down. Greed has meant that your financial stability has been stolen from you. Self-glory and obsession with ambition has meant that your Faith has also been taken away from you.
Like a household where there is no parental control
You, My children, are like as in a household where there is no parental control. Like spoilt children, you are provided with all the material comforts you crave without having to earn them. You are provided with food, which you don't have to toil for. Everything that dissatisfies you is replaced with yet another novelty, another stimulant. Yet, nothing satisfies for long. Then rows take place among the children, each seeking to control the other to get their own way. Physical warfare can then break out. But no one is in charge and so they hurt each other, sometimes with grave consequences.
This is how I view the world. My children are unhappy, lacking in spiritual comfort, but refuse to be guided by My Church. My Church today cannot control such an unruly population who do not find devotion to Me to be as stimulating as the creature comforts of the flesh.
War is destroying mankind and spiritual decline has created a vacuum in the world, which most of you, by now, feel the effects of in your hearts. Nothing is as it seems. Material glory glitters on the exterior, its light appealing to those starving for comfort, but there is nothing but darkness behind it.
I Am the Light that is missing in your lonely confusing and somewhat frightening lives. This is why the time is close for Me to step in and take charge. You, My children, must welcome this and prepare for My great Mercy.
You must pray for your brothers and sisters and look forward with open arms to welcome My intervention. Be positive. Be hopeful. Be confident that even the most hardened sinners will be relieved at the advent of this Great Event, the most important since My Resurrection.
Your beloved Saviour Jesus Christ