Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


22.09.2011, 21:30 - Smutek nad utratą Moich dzieci, które nie chcą mieć ze Mną nic wspólnego

Moja szczerze umiłowana córko, przygotujcie wasze rodziny na Ostrzeżenie. Proście Moje dzieci na całym świecie, aby poszukiwały przebaczenia za swoje grzechy. Ich prośba musi pochodzić z serca. Jeśli tak się nie stanie, będą cierpieć palący czyśćcowy ból podczas oświecenia Moim Bożym Miłosierdziem, kiedy stanę naprzeciw was wszystkich i każdego z osobna. Nadchodzące oczyszczenie pozostawi w waszych duszach tak trwałe i niezapomniane wrażenie, że na wieczność pozostaniecie w Głębinach Mojego Serca.
Wy, którzy Mnie znacie i kochacie, proszę, przygotujcie się teraz na Mój największy Dar. Zaopatrzcie się w poświęcone świece i wodę święconą. I bądźcie gotowi, abyście mogli przyłączyć się do modlitwy ze świętymi w Niebie, by pomóc odkupić dusze wszystkich Moich dzieci na całym świecie. Po raz pierwszy w waszym życiu będziecie naprawdę sami w Moim towarzystwie. W ciszy będziecie świadkami Mojego Ukrzyżowania, a niewierzący w końcu zrozumieją prawdę o Moim cierpieniu dla ludzkości.
Wy, Moje dzieci, zrozumiecie i powitacie Mój wielki Dar Miłosierdzia, i dana wam będzie siła znana tylko świętym w Niebie. Ta siła pomoże później utworzyć kręgosłup Mojej nowej Armii na ziemi. Ta wielka Armia wyratuje miliony innych dusz ze szponów armii dowodzonej przez antychrysta. A teraz modlitwa uratuje i pomoże nawrócić miliony podczas tego kluczowego czasu od stworzenia człowieka.
Pozwólcie Mi przygarnąć was, dzieci, z wyprzedzeniem. Pozwólcie Mi dać wam odwagę i siłę, abyście przyprowadzili Mi więcej dusz. Potrzebuję waszej miłości. Moje Rany są otwarte. Mój smutek osiągnął szczyt przez utratę tak wielu Moich dzieci, które nie chcą mieć ze Mną nic wspólnego. Czuję się opuszczony i samotny. Pomóżcie Mi, dzieci, uratować je na czas. Choć Mój wielki Akt Miłosierdzia przyniesie na świat Boskie Światło w wymiarze zapierającym wam dech w piersiach, będzie to również czas smutku dla tych, którzy nie będą w stanie wytrzymać tego szoku.
Proszę, nie niepokójcie się. Przychodzę z wielką Miłością i współczuciem dla was wszystkich. To dlatego, że was kocham, wkraczam teraz w celu uratowania was przed podłymi aktami wprowadzanymi przez światowe potęgi, które chcą zmniejszyć liczebność populacji świata. Chcą to zrobić, kontrolując was. Nie pozwolę im tego uczynić. Mój Ojciec czeka. Jeśli człowiek uzna grzechy, których się dopuścił, to świat stanie się miejscem pokoju i Miłości. Jeśli nie uda mu się wyciągnąć nauki z Ostrzeżenia, nie będzie oszczędzony. Wtedy opadnie Ręka Mojego Ojca.
Ja Jestem Jezus Chrystus
Król i Zbawiciel całej ludzkości


22nd September 2011, 21:30 - Sorrow at loss of My children who want nothing to do with Me

My dearly beloved daughter, prepare your family for The Warning. Ask My children everywhere to seek forgiveness for their sins. Their request must be from the heart. If not they will suffer the burning pain of Purgatory during My Divine Mercy Illumination, when I will face each and every one of you.
The Purification ahead will leave such a lasting and unforgettable impression on your souls that you will remain in the Bosom of My Heart for eternity.
For those of you who know and love Me, please prepare now for My greatest Gift. Obtain blessed candles and Holy Water and be ready so you can join in the prayers with the saints in Heaven to help redeem the souls of all of My children around the world.
For the first time in your lives, you will be truly alone in My Company. Without a sound you will witness My Crucifixion and for unbelievers, they will then finally understand the Truth of My suffering for mankind.
You, My children, will understand and welcome My great Gift of Mercy and you will be given a strength known only to the saints in Heaven. This strength will forge the backbone of My new army on Earth afterwards. This great army will save millions of other souls from the clutches of the army led by the antichrist. Prayer now will save and help convert millions during this crucial time since the Creation of mankind.
Let me embrace you, children, in advance. Allow Me to give you the courage and the strength to bring Me more souls. I need your love. My wounds are raw. My sorrow is at its peak for the loss of so many of My children, who want nothing to do with Me.
I feel desolate and alone. Help Me, children, save them on time. While My great Act of Mercy will bring Divine Light into the world on a magnitude that will take your breath away, it will also be a time of sorrow for those who won't be able to withstand the shock.
Please do not be alarmed. I come with great Love and Compassion for you all. It's because I love you that I now step in to save you from the vile acts being carried out by global powers, who want to deplete the population of the world. They want to do this through control. I won't allow them to do this. My Father is waiting. If man accepts the sins of which he is guilty, then the world will become a place of peace and love. If he fails to heed the lesson from The Warning, he will not be spared. That is when the Hand of My Father will fall.
I Am Jesus Christ
King and Saviour of all Mankind