Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


29.09.2011, 20:15 - Bóg Ojciec: Dni szatana na tej ziemi zbliżają się ku końcowi

Ja Jestem Alfa i Omega. Ja Jestem Bogiem Ojcem.
Moja umiłowana córko, zbliża się czas, gdy świat doświadczy, że Miłosierdzie zostanie okazane ludzkości przez Mojego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa.
Te zagubione dusze, które dochowują wierności zwodzicielowi, szatanowi, są otoczone wieloma siłami zła. Także one są przygotowane do Ostrzeżenia i z arogancją wierzą, że moc, jaką obiecał im szatan, pokieruje je do ich własnego, przez nie utworzonego, nowego, światowego raju. Jest to największe kłamstwo utworzone przez szatana, a one uległy temu kłamstwu. Ich ciemność duszy sprawia, że ich serca nie okażą litości tym, którzy wierzą we Mnie, Boga Stwórcę wszystkich rzeczy. Moc, którą posiadają, jest jednak teraz słabsza.
Dni szatana na tej ziemi są prawie policzone, ale szatan nie spocznie, dopóki nie usidli milionów tych zabłąkanych i zwiedzionych dusz. Moja córko, módlcie się za nie, one nie mają celu. Są rozkojarzone i będą w panice próbowały wszystkiego, co możliwe, aby kontrolować Moje dzieci poprzez ich ziemski dobytek.
Uważajcie teraz na Moje Słowo. Ludzkość nie posiada mocy. Jedyna moc będzie dana poprzez modlitwę - pancerz przeciwko tym nikczemnym ludziom. Oni, ci w grzechu śmiertelnym, obrazili Mnie i Moje drogocenne stworzenie, i za to będą cierpieć. Tak wiele wydarzeń będzie się teraz dokonywać przed oczami niedowierzającego świata. Tak wiele z Moich dzieci będzie zdezorientowanych i zaszokowanych, kiedy poczują cierpienia czyśćca i piekła.
Wszyscy grzesznicy w trakcie Ostrzeżenia i po nim doświadczą, jak to by było, gdyby stracili życie. Ci w grzechu będą cierpieć takie samo palące oczyszczenie jak dusze w czyśćcu, które oczekują wejścia do Mojego chwalebnego Królestwa. Ci w grzechu śmiertelnym doświadczą głębokiej rozpaczy i ciemności ognia piekielnego. To cierpienie nie potrwa zbyt długo, a następnie ponownie będą żyć w świecie, który znali przed Ostrzeżeniem. Ten świat będzie jednak zupełnie inny od tego, jaki był wcześniej. Bo ich oczy w końcu otworzą się na prawdę o Niebie, piekle i czyśćcu. Będą musieli wtedy wybrać, którą drogą chcą iść. Mogłabyś sobie wyobrażać, Moja córko, że pójdą drogą do Mojej Boskiej Miłości i współczucia, ale w wielu przypadkach zatwardziali grzesznicy tak nie postąpią. Będą tak zarażeni fałszywymi, pustymi obietnicami, danymi im przez zwodziciela, że z powrotem będą podążać w kierunku naznaczonym przez niego. Będą walczyć i się zmagać, ale wpływ demonów wyswobodzonych przez szatana, uwolnionych z głębi piekła, pozwoli wciągnąć ich dusze w jego nikczemny plan globalnej dominacji.
Jest to naglące wezwanie, apel do was wszystkich, abyście z serca poszukiwali odkupienia z waszego krnąbrnego życia. Macie czas, aby to zrobić, ale zróbcie to szybko. Przygotujcie się, aby prosić o Miłosierdzie. Kocham wszystkie Swoje dzieci. To Wielkie Wydarzenie jest dla dobra wszystkich Moich dzieci, więc zamiast strachu pozwólcie dla swojego umocnienia okryć się Moją Miłością. W ten sposób wytrzymacie cierpienie, które jest przed wami.
Wasz kochający Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy


29th September 2011, 20:15 - God the Father: Satan's days are almost at an end on this Earth

I Am the Alpha and the Omega. I Am God the Father.
My beloved daughter, the time is drawing close for the world to witness the Mercy to be shown to mankind by My precious Son, Jesus Christ.
Many forces of evil abound by those lost souls who pay allegiance to the deceiver, Satan. They too are prepared for The Warning and arrogantly believe that the power promised to them by Satan will steer them to a new, worldly paradise of their own making. This is the greatest lie perpetrated by Satan to which they have succumbed. Their darkness of soul means that their hearts will show no mercy to those who believe in Me, God the Creator of all things. The power they wield however, is weaker now.
Satan's days are almost at an end on this Earth. But he, Satan, will not rest until he has ensnared millions of these misguided and delusional souls. Pray for them, My daughter, for they are aimless. They are disjointed and through their panic, they will try all they can to control My children through their worldly possessions.
Heed now My Word. Mankind has no power. The only power will be through prayer, the armour against these wicked people. They, in mortal sin, have insulted Me and My precious Creation and for this they will suffer. So many events will now unfold before the eyes of a disbelieving world. So many of My children will be bewildered and shocked when they feel the sufferings of Purgatory and Hell.
All sinners, during and after The Warning, will experience what they would were they to lose their lives. Those in sin will suffer the same burning purification as those souls in Purgatory, who await entry to My Glorious Kingdom. Those in mortal sin will experience the deep despair and darkness of the fires of Hell. This suffering will not last too long and then they will taste the world that they had experienced before The Warning, again. This world will be very different to the one before. For at last, their eyes will be opened to the Truth of Heaven, Hell and Purgatory. They will then have to choose which path they wish to follow. You would imagine, My daughter, that they will follow the path towards My Divine Love and Compassion, but that will not be the case with so many hardened sinners. So infested will they be by the false, empty promises made to them by the deceiver that they will go back to following his direction. They will fight, struggle and through the influence of the demons unleashed by Satan, set free from the depths of Hell, will allow their souls to be sucked into his evil plan for global domination.
This is an urgent call to urge all of you to seek redemption, from your hearts, for your wayward lives. You have the time to do this, but do it soon.
Prepare to ask for Mercy. I love all My children. The Great Event is for the good of all My children. So instead of fear, allow My Love to envelop you, to strengthen you. This way you will withstand the suffering which is ahead.
Your loving Eternal Father God the Most High