Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


07.10.2011, 21:45 - Czyściec nie jest miejscem, z wejścia do którego powinniście czuć zadowolenie

Moja szczerze umiłowana córko, powodem, dla którego przekazuję ci tak wiele Orędzi do Moich dzieci, jest to, aby pomóc im w przygotowaniu ich dusz tak, jak to do tej pory nie było możliwe. Wiele z Moich dzieci nie czytało świętej Biblii ani nie jest świadomych całego Mojego Nauczania.
Moi wyświęceni słudzy poświęcają więcej czasu, koncentrując się na części Mojego Nauczania, w której proszę was wszystkich o miłość do bliźniego, która jest rzeczą dobrą, ale nie mówi się o konsekwencjach, przed którymi stanęłaby ludzkość, jeśli odrzuciłaby Ojca. Dlaczego Moi wyświęceni słudzy zaprzeczają istnieniu piekła i dlaczego malują różowy obraz czyśćca? Moje dzieci były nauczane w kościołach wielu dobrych rzeczy, w których głosi się Chwałę Boga, Ojca Wszechmogącego. Niestety, istnienie czyśćca i piekła jest bagatelizowane aż do tego stopnia, że Moje dzieci popadły w samozadowolenie odnośnie do swojej egzystencji.
Moje dzieci są również wprowadzane w błąd dotyczący istnienia złego ducha. Wiele Moich wyświęconych sług zaprzecza nawet jego istnieniu. O, jakże są oni głupi, wierząc, że człowiek może umocnić swoją wiarę, nie mając wiedzy lub zrozumienia prawdy o mocy szatana.
Ten brak ukierunkowania ze strony Moich wyświęconych sług sprawił, że zło na świecie rozkwitło w sposób, któremu można było zapobiec poprzez modlitwę. Szatanowi zostało dozwolone swobodnie włóczyć się po tej ziemi przez pewien czas z powodu ślepoty Moich wyświęconych sług. Gdyby Moje dzieci były prawidłowo uświadamiane w zakresie tego, jakie spustoszenie szatan spowodował, to modlitwa dla złagodzenia jego wpływu byłaby znacznie silniejsza.
Istnienie czyśćca
Istnienie czyśćca jest źle rozumiane. Wielu wierzy, że jest to po prostu okres, który trzeba przeczekać, zanim dusze mogą wejść do Nieba - dla tych dusz, które nie mogły być w stanie Łaski w chwili śmierci. Istnieją różne poziomy czyśćca, dzieci, a wszystkie dusze odczuwają palący ból ciemności, który jest tym silniejszy, im niższy poziom czyśćca. Oznacza to, że dusze, którym niewiele zabrakło, aby zostały wtrącone do piekła, będą w największym stopniu cierpieć ten palący ból. Mimo że wszystkie dusze w czyśćcu ostatecznie wejdą do Królestwa Mojego Ojca, nie jest to miejsce, z wejścia do którego Moje dzieci powinny czuć zadowolenie. Dlatego musicie walczyć z grzechem i szukać przebaczenia regularnie, jak to tylko jest możliwe, aby pozostać w stanie Łaski. Dlatego zawsze musicie przestrzegać dziesięciu przykazań. Dlatego również musicie modlić się za dusze, które tam są, ponieważ bez modlitwy nie będą mogły wejść do Królestwa Niebieskiego aż do ostatniego Dnia, Dnia Sądu.
Nadszedł czas, aby stanąć w obliczu prawdy, dzieci. Módlcie się o Łaski potrzebne wam dla bycia wolnymi od grzechu, abyście mogli wejść do Nieba. Bądźcie gotowi każdego dnia, bo nie znacie planów, które już istnieją i które was oczekują. Daję wam to Orędzie, by prawda była jasna. Te ważne informacje nie zostały wam przedstawione wyraźnie, dzieci, na przestrzeni dziesięcioleci. To jest tak ważne, abyście byli dobrze przygotowani.
Gdy codziennie o godzinie piętnastej będziecie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia, będę interweniować w waszym imieniu w chwili śmierci, bez względu na to, jakimi jesteście grzesznikami, i okażę wam Moje Miłosierdzie. Mówię wam o tym, bo was kocham i nie po to, aby was straszyć, ale by upewnić się, że przekażecie tę prawdę waszym rodzinom.
Moje dzisiejsze Słowo jest po prostu przypomnieniem prawdy, której zostaliście pozbawieni pod maską tolerancji. To jest trochę tak jak z dzieckiem, które jest rozpieszczane, ponieważ rodzic tak bardzo kocha swoje dziecko. Jeżeli rodzic przekarmia dziecko, to jego zdrowie ucierpi. Mimo to rodzic w imię fałszywej miłości nadal daje dziecku pokarm, do którego ono się już przyzwyczaiło. To może prowadzić do dalszego pogorszenia jego zdrowia. Z kolei samo dziecko staje się nieświadome, jaką zdrową żywność należy jeść, bo nic o niej nie wie. Nigdy mu tego nie powiedziano.
Idźcie teraz i powiedzcie waszym braciom i siostrom prawdę o piekle i czyśćcu, zanim będzie za późno. Bo jeśli nie uczynicie tego wy, nikt inny tego nie uczyni.
Wasz Nauczyciel i Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus


7th October 2011, 21:45 - Purgatory is not a place you should feel content to enter

My dearly beloved daughter, the reason I send so many Messages to My children is to help them prepare their souls in a way, which was not possible up to now.
Many of My children have not read the Holy Bible, nor are they aware of all My Teachings.
More time is spent by My sacred servants focusing on the part of My Teachings where I ask you all to love your neighbour, which is a good thing, no talk is made of the consequences facing mankind should they reject the Father. Why do My sacred servants deny the existence of Hell and why do they paint a rosy picture of Purgatory?
My children have been taught many good things through the churches, which proclaim the Glory of God the Almighty Father. Sadly, though, the existence of Purgatory and Hell are played down to such an extent that My children have become complacent about their existence.
My children are being misled also about the existence of the evil one. Many of My sacred servants even deny his existence. O how foolish they are to believe that man can strengthen his faith without knowing or understanding the truth of the evil one's power.
This lack of direction on the part of My sacred servants has meant that evil in the world has flourished in a way that could have been prevented through prayer. Satan has been allowed to roam freely on this Earth for some time because of the blindness of My sacred servants. If My children were made properly aware of the havoc caused by Satan, then prayer to mitigate his influence would have been much stronger.
The existence of Purgatory
The existence of Purgatory is misunderstood. Many believe that it is simply a waiting period of purification before souls can enter Heaven, for those souls who may not have been in a state of grace at the time of death. There are different levels in Purgatory, children, and all souls feel a burning pain of darkness, which intensifies the further down the level. This means that souls who narrowly missed being cast into Hell suffer the pain of burning the most. Although all souls in Purgatory will eventually enter My Father's Kingdom, it is not a place where My children should feel content to enter. This is why you must fight sin and seek forgiveness as regularly as possible to remain in a state of grace. This is why you must obey the Ten Commandments at all times. This is why you must also pray for those souls who are there, because without your prayers they cannot enter the Kingdom of Heaven until the final Day of Judgment.
It is time now to face the Truth, children.
Pray for the graces you need to be free of sin, so that you can enter Heaven. Be ready every day, for you do not know of the plans, which are already in place, which await you. I give you this Message so that the Truth is clear. These important Messages have not been presented to you clearly, children, over the decades. It is important that you are well prepared.
By reciting the Divine Mercy Chaplet every day at 3 PM I will intervene at the moment of death on your behalf, no matter how much of a sinner you are and show you My Mercy. I tell you this because I love you, not to frighten you, but to ensure you spread the Truth to your families.
My Word today is simply a reminder of the Truth to which you have been denied behind the mask of tolerance. It is a little like the parent of a child whom they spoil because they love the child so much. If the parent over feeds the child then the child's health will suffer. Yet the parent keeps giving the child the food, which the child has now become used to out of misguided love. This can lead to the child's deteriorating health. This child, in turn, becomes ignorant as to what healthy foods to eat, because he doesn't know about them. He has never been told.
Go now and tell your brothers and sister the Truth about Hell and Purgatory before it is too late. Because if you don't no one else will.
Your Teacher and Divine Saviour Jesus Christ