Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


09.10.2011, 15:30 - Bóg Ojciec: Zważcie teraz na Moje ostateczne wezwanie do ludzkości

Moja córko, powiedz światu o Miłości, którą mam dla wszystkich Moich stworzeń na całym świecie. Poinformuj ich także, że teraz Ja będę kierował największym Aktem Boskiej Interwencji, jaki widziany był na ziemi od czasu Zmartwychwstania Mojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.
Wszystko jest przygotowane do tego wielkiego Aktu Miłosierdzia, na który przyzwoliłem, aby pomóc uratować was wszystkich. Moja Miłość do was sprawia, że podczas gdy zamierzam zwalczać zwodziciela w jego wysiłkach zniszczenia ludzkości, dozwolę teraz na jeden ostatni Akt Miłosierdzia dla waszego nawrócenia. Ten ostatni Akt dla odkupienia was w Moich Oczach sprawi, że człowiek po raz kolejny będzie mógł dowiedzieć się prawdy o Moim Istnieniu.
Moje dzieci, proszę, pochylcie się teraz i błagajcie o Miłosierdzie dla waszych rodzin i bliskich. Jeśli nie są w stanie Łaski, Ostrzeżenie będzie dla nich trudne. Musicie poinformować ich o potrzebie rozmyślania o prawdzie.
Czas jest krótki. Ostrzeżenie jest prawie nad wami. Gdy nadejdzie, będziecie mieli czas na decyzję, którą drogę pragniecie wybrać - Drogę Boskiego Światła czy drogę zwodziciela. Wybór będzie należał do was. Po pewnym czasie, jeśli człowiek nie odwróci się od swoich podłych zwyczajów, zniszczę te kraje, które oddają hołd zwodzicielowi. Ludzie będą się chować, gdy Moja Ręka opadnie z karą, ale nie będą mieli dokąd pójść.
Moja cierpliwość się kończy, gdy planuję teraz zjednoczenie wszystkich tych, którzy wierzą we Mnie, Stwórcę wszystkich rzeczy, i zabranie ich ze Sobą do nowej Ery Pokoju. Ci, którzy wybiorą podążanie inną drogą, zostaną wrzuceni w ogień piekielny. Weźcie pod uwagę teraz to ostateczne wezwanie do ludzkości. Jest to dla was czas, byście zadecydowali o waszej przyszłości. Módlcie się za tych ślepych na Moją Miłość, bo wielu z nich, gdy Prawda zostanie im objawiona, raz jeszcze wyprze się Mnie i ode Mnie odwróci.
Wasz umiłowany Stwórca
Bóg Ojciec
Król Najwyższy


9th October 2011, 15:30 - God the Father - Heed now My final calling on mankind

My daughter, tell the world of the Love I have for all of My creatures everywhere. Also inform them that I will now mastermind the greatest Act of Divine intervention seen on Earth since the Resurrection of My beloved Son Jesus Christ.
All is prepared for this Great Act of Mercy, which I have sanctioned to help save all of you.
My Love for you means that while I intend to fight the deceiver in his attempts to destroy mankind I will now allow one last Act of Mercy to convert you. This last Act to redeem you in My Eyes means that man can once again learn the Truth of My Existence.
My children, please bow now and ask for Mercy for your family and loved ones. If they are not in a state of grace, they will find The Warning difficult. You must inform them of the need to meditate on the Truth.
The time is short. The Warning is almost upon you. Once it is over, you will have time to decide which path you wish to choose, the path of Divine Light or the path of the deceiver. The choice will be yours.
After some time if man does not turn his back on his wicked ways I will destroy those countries, which pay homage to The deceiver. They will hide when My Hand falls in punishment, but they will have nowhere to go.
My patience is running out as I now plan to unite all those who believe in Me, the Creator of all things and take them with Me into the New Era of Peace. Those who choose to walk the other way will be cast into the fires of Hell.
Heed now this final calling on mankind. This is the time for you to decide you future. Pray for those blind to My Love, for many of them when the Truth is revealed to them, once more will defy Me and turn their backs.
Your beloved Creator God the Father
King of the Most High