Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


15.10.2011, 19:00 - Nie mogę zmusić ludzi do nawrócenia lub powrotu

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy więcej ludzi usłyszy Moje Słowo, Moja Miłość przeniknie ich dusze, gdy tylko będą czytać Moje Orędzia. Przemówię do ich dusz i obudzę ich ze snu, aby zjednoczyć ich ze Mną, tak że będę mógł wszędzie ratować dusze. Siła płynąca z liczby osób pomoże Mi przynieść ratunek duszom na tak wielką skalę. Ze względu na wolną wolę, daną człowiekowi jako Dar od Mojego Ojca, nie mogę zmusić ludzi do nawrócenia lub powrotu do wiary w Boga Ojca. To będzie musiała być ich własna decyzja. Modlitwa będzie szerzyć nawrócenie. Obiecuję ci to. Pomyślcie tylko o Darze oczekującym dusze, kiedy wy, Moje dzieci, modlicie się za nie.
Czyż nie znacie mocy modlitwy? Modlitwy odmawiane przez tłumy w dziękczynieniu Mojemu Ojcu i jako przebłaganie za wasze grzechy, mogą zbawić świat. Taka jest moc, którą one posiadają. Nigdy wcześniej nie zachęcałem was tak bardzo do modlitwy, która musi pochodzić z waszych ust i z hojności serca względem zatwardziałych grzeszników na całym świecie. Potrzebuję waszych modlitw. Bez waszych modlitw te słabe dusze mogą nie zostać uratowane, ponieważ wiele z nich jest w takiej ciemności, że Ostrzeżenie będzie miało na nie niewielki wpływ. Wy, Moje drogie, ukochane dzieci, wszyscy jesteście grzeszni, choć wielu stara się jak najlepiej, aby okazać Mi swoją miłość, ale nie zdajecie sobie sprawy, że tak bardzo liczę na to, iż pozostaniecie przy Mnie. Dołączcie do Mnie, do Wnętrza Mojego Najświętszego Serca, i poproście Mnie o Łaski dla uratowania waszych braci i sióstr. Będę zbawiał miliony dusz, gdy będziecie poświęcać swój czas na modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia.
To jest czas, kiedy odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia będzie najbardziej skuteczne. Bądźcie hojni w sercu, umyśle, ciele i duszy. Odrzućcie wszelkie wątpliwości. Pozwólcie Mi, waszemu Jezusowi, podnieść was i zabrać - i tych wszystkich, za których się modlicie - do Mojego Życia Wiecznego.
Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus


15th October 2011, 19:00 - I cannot force people to convert or turn back

My dearly beloved daughter, as more people hear My Word, My Love will infiltrate their souls as soon as they read My Messages. I will speak to their souls and awaken their slumber in order to unite them with Me so that I can save souls everywhere. Strength in numbers will help me achieve the salvation of souls on such a grand scale. Because of the free will given to man as a Gift from My Father, I cannot force people to convert or turn back to the faith in God the Father. It will have to be their own decision. Prayer will spread conversion. Of that I promise you. Just think of the Gift that awaits souls when you, My children, pray for them.
Don't you know the power of prayer? Prayer said by the multitudes, in thanksgiving to My Father and in atonement for your sins, can save the world. Such is the power it wields. Never before have I urged you so much for your prayers, which must come from your own lips and with a generosity of heart for hardened sinners everywhere. I need your prayers. Without your prayers these poor souls may not be saved, because many of them are in such darkness that the impact of The Warning will have little effect. You, My cherished, beloved children, all of you sinners, many of whom do your best to show Me your love, don't you realize that I rely on you so much to keep Me company. Join with Me in the Bosom of My Sacred Heart and ask Me for the graces to save your brothers and sisters. I will save millions of souls when you devote your time to praying The Divine Mercy.
This is the time when the recital of The Divine Mercy will be most effective. Be generous of heart, mind, body and soul. Cast any doubts aside. Allow Me, your Jesus, to lift you up to bring you and all those you pray for into My eternal life.
Your beloved Saviour Jesus Christ