Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


02.11.2011, 10:40 - Maryja Panna: Zbliża się czas, kiedy Mój Syn udzieli Swojego Daru Bożego Miłosierdzia

Moje dziecko, zbliża się czas, kiedy Mój Syn udzieli Swojego Daru Bożego Miłosierdzia. Tak więc musisz skoncentrować się na swojej misji ratowania dusz. Nie możesz pozwolić sobie na rozproszenia, które odwrócą twoje oczy od najważniejszego zadania - szerzenia nawrócenia. Niebo się raduje, ponieważ ten Boski Dar zostanie wkrótce wam wręczony z czystej Miłości, jaką Mój Syn ma w Swoim Sercu do wszystkich dusz. Moje dziecko, podczas gdy to Dzieło staje się coraz bardziej intensywne, zły duch nadal będzie cię dręczył przy każdej okazji, przez różnych ludzi. Zostałaś pouczona, aby zachować milczenie i koncentrować się tylko na Moim Synu.
Ty, Moje dziecko, jesteś powołana jedynie dla przekazania bardzo szczegółowo pragnienia Mojego Syna rozmawiania w tych czasach z ludzkością. Bądź dzielna i odważna, bo ta święta Misja zakończy się sukcesem. Było to przepowiedziane tak bardzo dawno temu, a tobie zostało przyznane wszelkiego rodzaju pokierowanie z Nieba. Prowadzą cię wszyscy święci; zostali zgromadzeni w pełnej sile, aby zapewnić, że ta Misja nie zawiedzie; ani nie może zawieść. Musisz przestać się martwić, gdy rzeczy wydają się beznadziejne, bo to jest oszustwo, z którym będziesz się mierzyć przez dzieło zwodziciela.
Ja, twoja umiłowana Matka, cały czas pracuję z tobą. To dzięki Mnie byłaś gotowa, aby przyjść przed Mojego drogiego Syna. Łaski zostały udzielone po to, by umożliwić twojej duszy takie oczyszczenie, żebyś była zdolna do pracy dla Zbawiciela ludzkości. Dzięki Mojemu drogiemu Synowi zostałaś przyprowadzona przed Trójcę Świętą. Jest to jedna z najważniejszych Misji, odkąd Mój Syn został posłany, aby odkupić świat z grzechu. Nigdy nie pozwól sobie na odstępstwo od tej Misji ani nie wolno ci ulec pokusie odejścia. Zawsze módl się do Mnie, twojej Matki, o ochronę.
Twoja umiłowana Matka
Królowa Nieba
Matka Miłosierdzia


2nd November 2011, 10:40 - Virgin Mary: Time for my Son to deliver His Gift of Divine Mercy

My child, the time for my Son to deliver His Gift of Divine Mercy is drawing close. As such, you must concentrate on your Mission to save souls. You must not allow distractions, which take your eye off the most important task of spreading conversion.
The Heavens rejoice, as this divine Gift will soon be presented with the pure Love that my Son holds in His Heart for all souls. My child, as this work escalates in its intensity, the evil one will continue to torment you through different people at every opportunity. You have been instructed to keep silent and focus only on my Son.
You, my child, are the appointed one to convey in great detail the desire of my Son to speak with mankind in these times. Be brave and courageous, for this Holy Mission will succeed. It has been foretold so very long ago and you have been accorded every kind of direction from the Heavens. The saints all guide you, for they have been gathered in full force to ensure that this Mission will not fail. Nor can it. You must stop worrying when things seem hopeless, for that is the deceit you will be confronted with through the work of the deceiver.
I, your beloved Mother, work with you all the time. It was through me that you were prepared to come before my Precious Son. The graces granted were to enable your soul to be purified, so that you were fit to work for the Saviour of mankind.
It was through my precious Son that you have been brought before the Blessed Trinity. This is one of the most important Missions since my Son was sent to redeem the world from sin.
Never allow yourself to deviate from this Mission. Nor must you give in to the temptation to walk away. Pray to me, your Mother, at all times, for protection.
Your beloved Mother Queen of Heaven Mother of Mercy