Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2024


02.11.2011, 19:40 - Pogoda zacznie przejawiać dziwne znaki

Moja szczerze umiłowana córko, pogoda zacznie przejawiać dziwne znaki, ponieważ ziemia zmierza do nowego stanu w przygotowaniu na Mój Akt Bożego Miłosierdzia, kiedy raz jeszcze przyjdę ratować was wszystkich.
W każdym narodzie nasila się nienawiść. Wszędzie jest odczuwane niezadowolenie. Miłość wzajemna jest słaba, podczas gdy miłość własna staje się nie tylko tolerowana, ale jest uważana za niezbędną, aby być akceptowanym w dzisiejszym świecie. Wymażę nienawiść. Zdepczę plany człowieka wprowadzenia terroru wobec jego brata. Wymażę wyniosłość w waszych duszach. Zostanie wam ujawniony każdy grzech tak, jak pojawia się on w swojej surowej brzydocie w Moich Oczach.
Dlaczego tak wiele życzliwych dusz musi się dzisiaj odwracać od Mojego Nauczania danego wcześniej? Dlaczego teraz? Co się dzieje z miłością do Boga Ojca, że staje się ona zawstydzająca w waszych oczach? Powiem wam. Dzieje się to dlatego, że tak wiele Moich dzieci zostało odciągniętych przez przyjemności tego świata. Choć wiele z dóbr materialnych, których poszukują, jest poza ich zasięgiem, wciąż Mnie odrzucają. Dusze ludzi zostały przesłonięte tak gęstą ciemnością, że Mojemu Światłu potrzeba będzie trochę czasu, aby przebiło się przez ich dusze i przeniknęło je.
Jakże płaczę Łzami gorzkiego smutku za tymi zagubionymi duszami, rozpaczliwie potrzebującymi Pokoju Zbawienia, którego pragną. One po prostu nie zdają sobie sprawy, że tylko Ja mogę przynieść ten Pokój do ich zmęczonych serc. Och, od jak dawna zapomina się o Mojej Miłości. Stanowię tylko element ludzkich myśli bez realnego znaczenia. Chcą spokoju umysłu i serca, ale nie poproszą Mnie o to. Będę mógł odpowiedzieć, jedynie wtedy, gdy poproszą. Czyż nie wiedzą o tym?
Wy, którzy Mnie kochacie, ale którzy nienawidzicie swojego brata lub odczuwacie do niego zawiść, wy także potrzebujecie Mojej pomocy. Nie chcę waszej wierności, jeśli nie traktujecie innych z życzliwością. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sprawiacie ból waszym braciom i siostrom, urażacie Mnie. Bez względu na to, jak usprawiedliwiacie swoje działania, to wiedzcie. Czuję ból tych, nad którymi się znęcacie. Kiedy ranicie Mnie w ten sposób, nie możecie okazać Mi prawdziwej Miłości z serca. Wyciągnijcie z tego naukę. Szukajcie pokory we wszystkich sprawach, zanim przyjdziecie przede Mnie przysięgać wierność Mojej Świętej Woli. W ten sposób zachowacie czyste dusze i będziecie gotowi wejść do Mojego Królestwa.
Wy, Moje dzieci, macie ogromne szczęście, ponieważ miliony z was staną się częścią Mojego Nowego Raju. Wynika to z czasów, w których żyjecie. Tak wiele z was w dzisiejszym świecie, dzieci, może być obecnie uratowanych w taki sposób, jaki nie był możliwy dla poprzednich pokoleń. Przyjmijcie serdecznie tę wiadomość i wykorzystajcie tę okazję, aby póki możecie, przyjąć Moje Boże Miłosierdzie z otwartymi i skruszonymi sercami.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus


2nd November 2011, 19:40 - Weather will begin to show strange signs

My dearly beloved daughter, the weather will begin to show strange signs as the Earth moves to a new state in preparation for My Act of Divine Mercy as I come to save you all once more.
Hatred is intensifying in every nation. Discontent is felt everywhere. Love of one another is weak, while love of self becomes not only tolerated but is deemed essential in order to be accepted in today's world.
I will wipe out hatred. I will stamp on man's plans to inflict terror on his brother. I will wipe out the arrogance in your souls. All sin will be revealed to you, as it appears in its raw ugliness in My Eyes.
Why must so many kind-hearted souls turn their backs today on My Teachings of old? Why now? What it is about love of God the Father that becomes shameful in their eyes? I will tell you. It is because so many of My children have been sidetracked by the pleasures of the world. Although many of the material goods they seek out are now beyond their grasp they still reject Me. The souls of mankind have been clouded with a darkness so thick that it will take time for My Light to shine through and penetrate their souls.
How I cry Tears of bitter sadness for these lost souls who are desperate for the peace of salvation they crave. They just don't realize that only I can bring this peace into their weary hearts.
Oh how My Love has been long forgotten. I Am but a fragment in their minds of no real consequence. They want peace of mind and heart, but they will not ask Me for this. It is only when they ask that I can respond. Don't they know this?
For those of you who do love Me, but who hate or resent your brother, you too need My help. I do not want your loyalty if you don't treat others with kindness. When you hurt your brothers and sisters, for whatever reason, you hurt Me. No matter how you justify your actions, know this. I feel the pain of those you abuse. When you hurt Me like this, you cannot show Me true love from the heart.
Learn from this. Seek humility in all things before you come before Me to swear allegiance to My Holy Will. In this way you will be pure of soul and fit to enter My Kingdom.
You, My children, are very fortunate because millions of you will become part of My New Paradise. This is because of the times you are living in. So many of you in the world today, children, can now be saved in a way that previous generations could not have been.
Welcome this news and use this opportunity to accept My Divine Mercy with open and contrite hearts, while you can. Your Saviour
Jesus Christ