Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


13.11.2011, 19:00 - Módlcie się, uspokójcie i radujcie, bo ten czas jest teraz krótki

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Orędzia czasami wywołują u ciebie dezorientację, ale to nie szkodzi. Moje drogi i te Boskie plany, układane przez Mojego Ojca Przedwiecznego, nie są łatwe do zrozumienia.
Bądźcie swoimi myślami przy Mnie. Skupcie się tylko na modlitwie, a zwłaszcza na tych modlitwach, które pomogą uratować od ognia piekielnego zatwardziałych grzeszników. Spędzajcie ten czas na cichej kontemplacji i prostej modlitwie. To jest wszystko, na czym każde Moje dziecko musi się skoncentrować. Waszym celem musi być przyprowadzenie do Mnie waszych rodzin i przyjaciół w ramach przygotowań na Moje przybycie.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się Moją Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia, aby zapewnić ocalenie dla tych dusz, które są tak opanowane przez zło, że ich jedyny ratunek będzie możliwy tylko poprzez wasze modlitwy. Nie starajcie się wyjaśniać waszym dzieciom tego, jak te czasy będą przebiegać, bo one tego nie zrozumieją. U wielu może spowodować to niepotrzebny strach.
Jeszcze raz mówię wszystkim Moim drogim dzieciom, że przychodzę, aby was uratować. Pamiętajcie o tym. Gdybym nie przyszedł w tym czasie, oddalilibyście się ode Mnie, ponieważ moce sił zła są tak dominujące w waszym świecie. Ja Jestem waszym Zbawieniem. Waszą ucieczką od okropności, których jesteście świadkami w waszym świecie, a które są spowodowane wpływem szatana, w którąkolwiek stronę spojrzycie. Dzieci, musicie zaufać Mojej Miłości do was. Czyż nie wiecie, że nie mógłbym pozwolić, abyście nadal wszyscy znosili to zło?
Wam wszystkim, Moje dzieci, to obiecuję. Będziecie się cieszyć Nową Erą Raju jako Moje wybrane dzieci. Ale to każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w wieku używania rozumu będzie musiał podjąć decyzję, czy chce się przyłączyć do jedności, by cieszyć się tą chwalebną egzystencją. Módlcie się, uspokójcie i radujcie, bo ten czas jest teraz krótki. Śpiewajcie, wysławiając Mojego Ojca Przedwiecznego za chwałę, jaką On obdarzy wszystkich tych, którzy przyjmują Moją Rękę Miłosierdzia.
Wasz umiłowany Jezus
Zbawiciel ludzkości


13th November 2011, 19:00 - Pray, relax and rejoice for this time is short now

My dearly beloved daughter, sometimes My Messages confuse you. But this is okay. My ways and those Divine plans orchestrated by My Eternal Father are not easy to understand.
Keep your thoughts on Me. Focus only on prayer and especially those prayers which will help save hardened sinners from the fires of Hell.
Spend this period of time in quiet contemplation and simple prayer. This is all any of My children need to concentrate on. They must aim to bring their families and friends to Me in preparation for My arrival.
Pray, pray, pray My Divine Chaplet to secure salvation for those souls so infested by evil that their only salvation will be through your prayers.
Do not try to explain these times to your children, for they will not understand. For many it could cause unnecessary fear.
Again I say to all My precious children, I Am coming to save you. Remember this. Were I not to come at this time you would slip away from Me because of the powers of the force of evil so prevalent in your world.
I Am your salvation. Your escape from the horrors you are witnessing in your world caused by satanic influence every way you look. Children, you must trust in My Love for you. Don't you know that I would not allow you all to continue to endure this wickedness?
For all of you, My children, I promise you this. You will enjoy the New Era of Paradise as My chosen children. But it will be up to every man, woman and child over the age of reason to decide whether they want to join together as one to enjoy this glorious existence.
Pray, relax and rejoice for this time is short now.
Sing in praise of My Eternal Father, for the glory He will bestow on all of those who accept My Hand of Mercy. Your beloved Jesus
Saviour of mankind