Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


29.11.2011, 21:00 - Maryja Panna: Dar dla Mnie, abym pokonała i zniszczyła węża

Moje dziecko, powiedz wszystkim wyznawcom Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, że cały czas muszą szukać Mojej ochrony. Dni szatana szybko dobiegają końca i wiele dzieci jest narażonych na jego pokusy. Gdy poprosicie Mnie o ochronę i Moje szczególne Łaski, szatan nie skrzywdzi Moich dzieci ani nie odciągnie ich od Mojego Syna.
Dzisiaj każdy jest celem szatana, bo on się wszędzie błąka, dążąc do upadku dusz. Jego ataki są najbardziej wściekłe, kiedy jesteście pobożnymi wyznawcami Boga i kiedy macie silną wiarę. Jego nienawiść do takich dusz spowoduje u nich ból i zamieszanie. On, zwodziciel, ma tylko jeden cel, a jest nim uwieść wszystkie dusze, aby poszły za nim, tak żeby mógł zniszczyć ich szanse na Zbawienie Wieczne.
Módlcie się w każdej chwili, którą możecie na to poświęcić, o Moją ochronę przeciwko złemu. Mój Ojciec Niebieski przyznał Mi wielki Dar, abym pokonała i zniszczyła węża. Kiedy zwracacie się do Mnie o pomoc, zawsze pomogę wam zawrócić do Mojego Syna po pocieszenie, którego tak rozpaczliwie szukacie i które ukoi waszą duszę.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się i odmawiajcie Mój Różaniec święty, jest to najpotężniejsza broń, aby trzymać szatana od siebie z daleka, by nie zrujnował waszego życia.
Dziękuję, że odpowiedziałaś na Moje wezwanie, Moje dziecko, bo musiałam przypomnieć ci o tym, jak pilne jest poszukiwanie Mojej pomocy, ponieważ na tym etapie twojej misji jesteś poddana zaciekłemu atakowi.
Idź w pokoju.
Twoja Niebieska Matka
Maryja, Królowa Nieba


29th November 2011, 21:00 - Virgin Mary: My Gift to defeat and destroy the serpent

My child, tell all those followers of my beloved Son, Jesus Christ, that they must seek my protection at all times. Satan's days are drawing swiftly to an end and many children are vulnerable to his temptations.
By asking me for protection and my special graces, Satan will not harm my children or draw them away from my Son.
Everyone is a target of Satan today as he roams everywhere seeking the ruination of souls. His attacks are most vicious when you are a devout follower of God and when you have a strong faith. His hatred for such souls will cause them pain and confusion.
He, the deceiver, only has one goal and that is to seduce all souls in order that they will follow him so that he can destroy their chances of eternal salvation.
Pray every moment you can spare for my protection against the evil one. I have been accorded the great Gift by my heavenly Father to defeat and destroy the serpent.
When you turn to me for help, I will always help you turn back to my Son for the solace you so desperately seek and which will soothe your soul.
Pray, pray, pray and recite my Holy Rosary for it is the most powerful weapon to keep Satan away from destroying your life.
Thank you for responding to my call, my child, for I needed to remind you of the urgency of seeking my help because you are under ferocious attack at this stage in your Mission.
Go in peace.
Your Heavenly Mother Mary, Queen of Heaven